FAO

Internationella kvinnodagen: FAO:s jämställdhetspolicy siktar högt

Nyhet   •   Mar 09, 2012 13:52 CET

Bättre möjligheter för kvinnor och flickor betyder mycket i kampen mot hungern

Ett av de viktigaste redskapen för att utrota hunger och extrem fattigdom är att öka de sociala, ekonomiska och utbildningsmässiga möjligheterna för kvinnor och flickor. En ny jämställdhetspolicy som igår lanserades av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) syftar till att sätta jämställdhet i fokus för organisationens arbete med att få till stånd ett hållbart jordbruk och utveckling. 

FAO:s generaldirektör Graziano da Silva berättade om den nya policyn när han deltog i ett evenemang med anledning av internationella kvinnodagen (8 mars) som hölls på Internationella fonden för jordbruksutveckling (IFAD). Dagen uppmärksammas årligen i ett gemensamt evenemang med FAO, IFAD och WFP som alla har sina huvudkontor i Rom, Italien.

”FAO:s jämställdhetspolicy understryker organisationens engagemang i att uppmärksamma jämställdhets- och kvinnofrågors betydelse för att utrota hunger och fattigdom”, sade Graziano da Silva.

FAO menar att genom att stärka kvinnors ställning kan lantbrukets produktivitet öka med hela 20-30 procent och nationell jordbruksproduktion med 2,5 - 4,0 procent, vilket innebär att 100-150 miljoner människor kan lyftas ur hunger.

Jämställdhetsmål

FAO kommer att samarbeta med länder, FN-organ, civilsamhälle, aktörer från privat sektor och forskarsamhället för att kunna uppnå följande mål till 2025:

  1. Kvinnor och män deltar på lika villkor i landsbygdsinstitutioners beslutsfattande och i att forma lagar, policys och program.
  2. Kvinnor och män har lika stor tillgång till, och kontroll över, ett ordentligt arbete och inkomst, mark samt andra produktionsmedel.
  3. Kvinnor och män har likvärdig tillgång till marknader samt varor och tjänster för jordbruksutveckling.
  4. Kvinnors arbetsbörda reduceras med 20 procent genom förbättrade tekniker, tjänster och infrastruktur.
  5. Den andel av jordbruksbiståndet som ges till kvinno- och jämställdhetsprojekt ökas till 30 procent av det totala jordbruksbiståndet.

Även om länder själva bär huvudansvaret i att uppnå jämställdhetsmålen så kommer FAO planera, implementera och se över sina program och policys för att säkerställa att de bidrar till förverkligandet av dessa mål.

Den nya FAO-policyn rekommenderar strategier för att öka organisationens effektivitet i att hantera ojämlikheter mellan könen, inklusive att inkludera könsuppdelad data i alla större FAO-statistikdatabaser till 2015 (där det är relevant och där data finns tillgängligt) och fördela 30 procent av FAO:s operationella arbete och budget på land- och regionnivå på riktade, kvinnospecifika insatser till 2017.

Genom ytterligare ett försök att öka sin effektivitet arbetar FAO med att slutföra en personalstrategi som utformats för att hjälpa organisationen att nå målet med 50 procent kvinnlig representation bland all internationellt rekryterad och professionell personal världen över. Målet är i linje med de standarder som hela FN-systemet har.

Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

Evenemang i Rom på Internationella kvinnodagen 2012 

FAO:s avedlning för jämställdhet