IT&Telekomföretagen

IT&Telekomföretagen kommenterar statens budget för 2011

Nyhet   •   Okt 12, 2010 15:15 CEST

Årets budgetproposition är glädjande ur ett IT-perspektiv!  Förutom att det nu finns en ansvarig minister, återfinns det i budgeten också skrivningar om IT-användning under flera avsnitt, t.ex. inom rättsväsendet och kultur.  Detta är något som vi länge har efterfrågat, eftersom det är just vid progressiv användning av IT som vi får de stora positiva effekterna.    

Vi gläder oss speciellt åt regeringens skrivningar om att ta fram en sammanhållen strategi för IT, en svensk "digital agenda". Detta är ett utomordentligt initiativ, och visar nu (äntligen!) på en tydlig insikt om att IT ger samhället både utvecklingsmöjligheter och konkurrenskraft. Det ger oss också bättre möjligheter att driva på dessa frågor inom EU.

Vi saknar dock konkreta åtgärder inom några olika områden. Först och främst handlar det om insatser för att få fler inkluderade i det digitala samhället - idag är det fortfarande en dryg miljon vuxna som aldrig eller sällan använder nätet.  Man konstaterar också att vi är sämre än många andra länder på att använda IT i skolan, men trots detta saknas en politik för att hantera detta inom Utbildningsdepartementet.   

Till sist kan vi som väntat konstatera att avdrag för hushållsnära IT-tjänster, så kallat RIT-avdrag,  inte finns omnämnt i propositionen.  Trots att både C och KD har uttryckt sitt gillande, har vi inte lyckats övertyga hela alliansen om att det faktiskt är ett kostnadseffektivt sätt att dels skapa mer jobb för ungdomar, dels öka kunskapen om IT. Vi kommer dock fortsatt arbeta för att ett RIT-avdrag ska bli verklighet under denna mandatperiod.

Nedan följer fördjupade kommentarer till respektive utgiftsområde: 

Inom utgiftsområde 1, Rikets styrelse:
- Det ska göras satsningar på att utveckla såväl riksdagens som Regeringskansliets IT-stöd och webbsidor. Inte minst säkerhetsfrågorna är viktiga, som också påpekas. En angelägen satsning, som dock inte nämns, är att ha en särskild webbplats för alla pågående remisser, vilket skulle ge möjlighet för många fler att ta del av och ge synpunkter på utredningar och förslag. 

Inom utgiftsområde 2, Samhällsekonomi och finansförvaltning:
- Det konstateras bl.a. att Riksrevisionen efterfrågar den angelägna översynen av registerförordningar med anledning av aktiviteterna kring e-förvaltning. Även e-delegationen har efterlyst detta flera gånger. Vi saknar skrivningar om regeringens avsikter kring detta, men hoppas att det snarast initieras.

- Ekonomistyrningsverket får i uppdrag att följa effekterna till följd av e-förvaltningssatsningar samt ge förslag på hur minskade kostnader realiseras. Det är positivt att regeringen försöker säkra att effekterna verkligen tas hem av de satsningar på 25 MSEK årligen (plus medel från rep myndighet) som görs.

- Under detta område finns även statlig upphandling, där det - i vart fall inom IT-sektorn - torde finnas stora vinster att göra genom bättre verksamhetsprocesser och mer fokus på affärsnyttan snarare än formella krav. Vi beklagar att regeringen inte uppmärksammar detta. 

Inom område 4, Rättsväsende:
- Regeringen ger polisen i uppdrag att förbereda en modernisering av IT-stödet i sin verksamhet. Det måste anses vara synnerligen viktigt.

- Det är också värdefullt att regeringen betonar vikten av samverkan mellan de olika myndigheterna inom rättsområdet, och lyfter fram vikten av RIF (Rådet för rättsväsendets informationsförsörjning). Det torde ge stora förutsättningar för effektivisering av området. 

Inom område 6, Försvar:
- Landets beroende av fungerande IT är alltmer fundamental. Det behövs därför satsningar på den nya organisation som träder i kraft 2011, där MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) får ett samordnande ansvar. Det budgeterade beloppet på18,6 MSEK, förefaller dock inte vara tilltaget i överkant.

Inom område 9, Hälsovård, sjukvård och social omsorg:
- Regeringen konstatera att vård- och omsorgssektorn är en av de mest informationsintensiva sektorerna i samhället, och behovet av en välfungerande informationsförsörjning mellan olika nivåer och aktörer är helt avgörande. Den fortsatta satsningen på den nationella IT-strategin (eller Nationell ehälsa, som den döps om till) är värdefull. Men vi beklagar att det inte nämns något om att pröva nya verksamhetsformer med hjälp av bredband, såsom Telemedicin.

- Någon ändring av det märkliga förhållandet att IT-hjälpmedel för funktionshindrade i ett landsting kan vara gratis, medan det i grannlänet är kostnadsbelagt, aviseras dessvärre inte. 

Inom område 13, integration och jämställdhet:
- Inom detta område saknas dessvärre all antydan till förståelse för hur IT kan nyttjas för att förbättra integrationen. Olika projekt visar att digital kompetens är av stor vikt för att komma in i samhället och bli anställningsbar. Vi efterlyser insatser för att stimulera detta! 

Inom område 14, arbetsmarknad och arbetsliv:
- Försörjningen av god kompetens inom IT är av största vikt. Tyvärr finns inget nämnt om möjligheten att ge arbetslösa en kompetens inom området som kan göra dem mer attraktiva på arbetsmarknaden -  varken mer allmänt i meningen digital kompetens, eller mer specifikt för att arbeta inom sektorn. 

Inom område 17, Kultur:
- Vi kan konstatera att digitalisering av kulturen nämns frekvent. Uppenbarligen har regeringen sett potentialen, vilket väcker förhoppningar om satsningar i framtiden. 

Inom området 22, Kommunikationer:
- Inte heller här kan något återfinnas av mer generell art avseende digital delaktighet, ej heller kring specifika insatser för vissa målgrupper såsom äldre, invandrade eller andra som helt står utanför - enligt SCB är det fortfarande en dryg miljon vuxna som aldrig eller sällan använder nätet.  

- Regeringens skrivningar och ambitioner beträffande en digital agenda är värd lovord. Det är mycket positivt att frågorna hålls samman hos ett statsråd. Vi glädjer oss också åt att det i budgeten fokuseras på vikten av att nyttja IT och att Sverige (fortsatt!) ska vara en ledande nation inom området. 

 

Kontakt:

Mikael von Otter, näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen inom Almega, tel. 08-762 70 56, mikael.vonotter@almega.se

Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen inom Almega, tel. 08-762 69 50, anne-marie.fransson@almega.se

IT&Telekomföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag från hela IT- och telekomsektorn, av alla storlekar, som valt att gemensamt driva och utveckla marknaden för IT såväl som IT-företagandets villkor. Vi är drygt 1000 medlemsföretag som tillsammans har omkring 100 000 medarbetare. IT&Telekomföretagen är också en av sju samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega. Läs mer om oss på www.itotelekomforetagen.se