Orio AB

Kallelse till årsstämma i Orio AB 2018

Nyhet   •   Mar 26, 2018 07:08 CEST

Härmed kallas till årsstämma i Orio AB, org.nr 556602-9277.

Tid: Tisdagen den 24 april 2018, kl. 10.00
Plats: Bolagets lokaler, Flättnaleden 1, Nyköping

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare
Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Riksdagsledamot
Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten
Bolagsstämman är öppen för allmänheten. I samband med stämman anordnas en frågestund där allmänheten bereds möjlighet att ställa frågor till bolagsledningen.

Anmälan
Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till Orio AB, att: Monica Thunmarker, 611 81 Nyköping, alternativt per e-mail till monica.thunmarker@orio.com och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Stämmans ordförande utser protokollförare

5. Val av en eller två justerare

6. Godkännande av dagordningen

7. Beslut om närvarorätt för utomstående

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

9. Framläggande av

a) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning,

b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse,

10. Redogörelse för det gångna årets arbete

a) anförande av styrelsens ordförande,

b) anförande av verkställande direktören, och

c) anförande av bolagets revisor

11. Beslut om

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Orio AB med dotterföretag,

b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Orio AB som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser, och

c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)

13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

14. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande

15. Beslut om antalet styrelseledamöter

16. Beslut om arvoden till stämmovalda styrelseledamöter och utskottsledamöter

17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

18. Beslut om antalet revisorer

19. Beslut om arvode till revisor

20. Val av revisor

21. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande

22. Övrigt

23. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Charlotte Hansson väljs till ordförande vid stämman.

11 b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 419 654 604 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

− till aktieägaren utdelas kronor 50 000 000

− överförs till ny räkning kronor 369 654 604

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 250 000 kronor per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas den 8 maj 2018. Styrelsen har lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning.

13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutas enligt bilaga 1. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 22 december 2016.

15. Antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter.

16. Arvode till styrelseledamöter och utskottsledamöter

Aktieägaren föreslår att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 220 000 kronor till styrelsens ordförande och med 105 000 kronor till övriga stämmovalda ledamöter.

Aktieägaren föreslår vidare att för arbete inom revisionsutskottet ska arvode om 30 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 20 000 kronor till ledamot, för arbete inom ersättningsutskottet ska arvode om 25 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 20 000 kronor till ledamot och för arbete inom förändringsutskottet ska arvode om 30 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 20 000 kronor till ledamot för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet.

17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår omval av Gunnar Drotz, Charlotte Hansson, Catrina Ingelstam, Anders Osberg och Erik Tranaeus, med följande motivering:

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets styrning relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund, varför ägaren föreslår val av ovannämnda bolagsstämmovalda ledamöter.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Sammansättningen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy.

Aktieägaren föreslår att Charlotte Hansson ska väljas till styrelsens ordförande.

18. Antalet revisorer

Styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag ska vara ett.

19. Arvode till revisor

Styrelsen föreslår att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

20. Revisor

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB.

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig revisor.

21. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande

Aktieägaren föreslår att statens ägarpolicy, inklusive regeringens riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande samt regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutas att gälla för Orio AB.

Övrig information

Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport, revisionsberättelser och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget, Flättnaleden 1, Nyköping, från och med den 3 april 2018. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats www.orio.com. Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.orio.com.

_______________

Nyköping den 26 mars 2018
Orio AB
STYRELSEN

Bilaga 1

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare är att bolaget ska tillämpa regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutade av regeringen den 22 december 2016. Dessa riktlinjer ska också gälla i samtliga dotterbolag samt godkännas av årsstämman i respektive bolag.

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara rimlig och väl avvägd. Den ska även vara konkurrenskraftig, takbestämd, och ändamålsenlig, samt bidra till en god etik och företagskultur. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. Detta ska vara vägledande också för den totala ersättningen till övriga anställda. Rörlig lön ska inte ges till ledande befattningshavare.

Verkställande direktören ska tillse att de totala ersättningarna till övriga befattningshavare bygger på regeringens riktlinjer enligt ovan.

Styrelsen föreslår att med ledande befattningshavare:

– i moderbolaget avses bolagets verkställande direktör och funktionschefer direkt underställda den verkställande direktören.

– för bolagets utländska dotterbolag avses verkställande direktör.

Moderbolagets verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare har pensionsålder 65 år och omfattas av ITP-planen eller annan lösning på motsvarande kostnadsnivå. Sådan annan lösning måste vara avgiftsbestämd såvida förmånen inte följer tillämplig kollektiv pensionsplan.