Diosentic Systems AB

Ljusdals kommun följer upp Vuxna med missbruksproblem med nationell uppföljningsplattform

Nyhet   •   Mar 03, 2015 13:00 CET

Ljusdals kommun inför uppföljningsplattformen dioevidence™ för målgruppen vuxna med missbruksproblem.

UIV används för insatser baserade på biståndsbeslut som pågått minst en vecka. Klienten skattar själv efter avslutad insats om den givit bättre förutsättningar att hantera livsområden där det finns ett förändringsbehov, samt hur kvaliteten på insatsen upplevts. Socialsekreteraren gör också en egen bedömning. De 50 frågorna besvaras i en dialogintervju och samlas i en nationell databas tillgänglig för alla användare i realtid. Från start kan man dra nytta av tidigare inmatade erfarenheter som omedelbart ger stort värde för verksamheten – små som stora kommuner.

Frågorna
Frågorna handlar bland annat om typ av missbruk, vilken insats som givits, vårdgivare, vårdtid, hur insatsen utfördes och hur klienten skattar effekten av insatsen. Livsområden omfattar missbruk, familjerelation, boende, arbete, utbildning, sysselsättning, ekonomi, intressen, fysisk och psykisk hälsa, rättsliga förhållanden, vardagliga sysslor och föräldraförmåga.

Syftet med dioevidence™ - UIV är att ta reda på brukarnas uppfattning om:
- insatsen bidrar till bättre förutsättningar att hantera livsområden där det finns förändringsbehov
- hur insatsen utförts (tjänstekvalitet)
- vilka förändringsbehov har klienterna
- vilka insatser som ges till olika målgrupper
- socialsekreterarnas uppfattning om samverkan, m.m.

Vad ger det – nyttan? 
UIV ger handläggaren en struktur för intervjun och en delaktighet som uppskattas av brukarna,
UIV ger handläggare möjlighet att söka efter vilka insatser som förefaller ha god effekt utifrån brukarens förändringsbehov,
UIV ökar kunskapen om insatser, resultatet kan jämföras med andra kommuner som givit insatser till samma målgrupp,
UIV visar vilka vårdgivare som har goda resultat för en viss typ av insats, och kan användas som stöd vid upphandling,
UIV ger förutsättningar för att ta fram mål för verksamheterna som kan följas upp utifrån brukarnytta,
UIV bidrar till ökad kvalitet och att ekonomiska resurser kan utnyttjas bättre.

Nationella Utvecklingsråd inom Sociala Områden (NUSO)
Uppföljningsmetoderna är framtagna av professionen för professionen i en omfattande process mellan socialarbetare, chefer och forskare. NUSO utvecklar, kvalitetssäkrar och förvaltar uppföljningsmetoderna för professionen.

Alla verksamheter kan följas upp med dioevidence™
Individ- och familjeomsorg, funktionshinder, anhörigas livssituation, skola och förskola, äldreboenden, hemtjänst, arbetsmarknad och sysselsättning, försörjningsstöd, integration, hälsa och sjukvård, kriminalvård, m.fl.

dioevidence™
dioevidence™ är namnet på uppföljningsplattformen (IT-stödet) för insamling, lagring och analys av utfall som kan användas i verksamhetsutvecklingen inom valfritt socialt område.

dioevidence™ är utvecklat av Diosentic Systems AB för att digitalisera uppföljningsmetoderna, dvs. att i praktiken kunna använda metoderna på ett effektivt och enkelt sätt. IT-stödet är till 100 % utvecklat och anpassat för “U:na”, professionens uppföljningsmetoder. dioevidence™ är beprövat och har använts av kommuner sedan 2011.