Finansförbundet

Lönebildning – inte en fråga för EU-kommissionen

Nyhet   •   Feb 05, 2013 18:18 CET

TCO:s samhällspolitiska chef Roger Mörtvik höll i förra veckan ett anförande på en trepartskonferens i Bryssel där löneutvecklingen i Europa diskuterades. Bakgrunden till mötet är att EU-kommissionen stadigt försöker vidga sitt inflytande över den nationella lönebildningen, och vill öka möjligheterna att styra medlemsstaternas ekonomier.

Anledningen till att man försöker skaffa sig detta inflytande är att man anser lönebildningen vara så tätt knuten till t ex konkurrenskraft och sysselsättning, och därmed viktig att kontrollera.

TCO:s uppfattning i frågan, liksom Finansförbundets, är att kommissionen inte har med lönebildning att göra. Faktum är att EU:s institutioner enligt EU-fördraget inte har någon befogenhet att lägga sig i nationell lönebildning. Det är en fråga för arbetsmarknadens parter, och parternas oberoende måste respekteras. Vi anser att vår rätt att teckna kollektivavtal ska lämnas orörd, och att alla angrepp på vår fria förhandlingsrätt är oacceptabla.

Det sista ordet i denna sak är ännu inte sagt, men Finansförbundet kommer att fortsätta följa frågan, tillsammans med såväl TCO som NFU.

Läs mer i TCO-tidningen.