Psoriasisförbundet

Man vet inte vad man saknat förrän man får det

Nyhet   •   Aug 27, 2015 14:19 CEST

Kjell Fonedal, Gunbritt Andersson, Monica Ahlbom, Vladilena Gustafsson från Sörmland med Tina Norgren, förbundsordförande.

Länsbesöken rullar på och till dags dato är fem besök genomförda. Med nio län pågår dialog om datum och vad gäller övriga län är träffar inbokade. Gjorda besök visar på uppskattning från alla berörda och värdet av att lära känna varandra bättre förbundsstyrelse, faddrar, förbundskansli och länsföreningar.

Syftet med länsbesöken är att öka kontakten mellan FS/kansliet och länsavdelningarna för att stärka relationerna och främja vi-andan. Att få mer kunskap om länens viktigaste frågor, utmaningar och möjligheter för att stärka det nationella arbetet även utifrån regionala förutsättningar. Att få tillfälle att byta erfarenheter, idéer och förslag kring arbetet med medlemsutveckling och intressepolitik.

Vi-känslan och insikten att vi inom hela förbundet strävar åt samma håll stärks och de gemensamma målen blir tydligare. Samtalen tar ungefär tre timmar och tiden kan kännas knappt eftersom det finns mycket att prata om.

-För oss i förbundsstyrelsen på nationell nivå är det viktigt att den nära kontakten dels med medlemmar, dels med beslutsfattare i vården är stark. Detta för att nå ut med våra hjärtefrågor och tillsammans med andra medlemmar skapa efterfrågade aktiviteter. Det är främst våra avdelningar som står för den kontakten. Genom länsbesöken kan alla nivåer inom förbundet mötas för att diskutera gemensamma utmaningar och utveckling av all vår samlade verksamhet inom vårt förbund, säger Tina Norgren, förbundsordförande i Psoriasisförbundet.

Vid samtliga fem länsbesök som gjorts har värdet av att man pratar om andra frågor än de vanliga, att man ser sin verksamhet i andra perspektiv och värdet av att ” tänka tillsammans” har lyfts fram. Det är alldeles tidigt att dra några specifika slutsatser från länsträffarna. Länen har olika förutsättningar liksom utmaningar och det finns en variation i tyngdpunkt mellan intressepolitiskt arbete, fokus på medlemsutveckling och frågor som förtroendevald och de kräver alla olika insatser och stöd. Genom samtalen tydliggörs styrkor och svagheter men också områden som bör prioriteras för att stärka föreningarna och därmed hela förbundet.

Länsbesöken bidrar till att ta ”ett kliv utanför ramarna”. Som exempel kan nämnas Gotlandsavdelningen som betonar att det är vårdpolitiska frågor som kan utveckla länsföreningens arbete och attrahera presumtiva medlemmar. I Örebro lyfter man bland annat fram vikten av att verka och synas där medlemmarna befinner sig lokalt och insatser för att öka det personliga stödet.

I Östergötland driver samtliga fyra lokalavdelningar behandlingsanläggningar varför tid och kraft går åt till att sköta dessa. I Östergötland är medlemsutvecklingen positiv och som exempel på ökad kontakt med medlemmar lyfter man fram verksamhet med öppet hus på anläggningarna. En betydande utmaning i länet är attrahera nya till styrelseuppdrag då generationsskiften sker i flera av lokalavdelningarna. I Sörmland är hjärtefrågorna fler kilmatvårdsplatser, ökade möjligheter till ljusbehandling samt ökade möjligheter till subventionerad fotvård.

-Just nu har vi främst två frågor i fokus inom Psoriasisförbundet. Den ena frågan handlar om ett påverkansarbete för att få bra och rättvis vård i hela landet. Därför tar vi nu fram ett gemensamt vårdpolitiskt program som vi vill ska få genomslag även regionalt och lokalt. Den andra frågan handlar om att stärka medlemsutvecklingen, dels att bli fler medlemmar, dels att medlemmarna ska vara nöjda med sitt medlemskap. Därför har vi frågan högt på dagordningen när vi träffar regionala och lokala företrädare under dessa länsbesök, avslutar Tina Norgren.

Sammanfattningsvis bådar hittills genomförda besök gott inför kommande länsträffar. För att citera en förtroendevald på Gotland ”Man vet inte vad man saknat förrän man får det.

Text & foto: Anne Stiernqvist