B3 Healthcare Consulting AB

Mer tid till viktiga möten i Borås

Nyhet   •   Mar 21, 2018 17:40 CET

Vid Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS i Borås, märker "superanvändaren" och infektionssjuksköterskan Jenny Zeybrandt hur en app för mätvärden ger mer tid för patientmöten.

Med en app för mätvärden vinner sjuksköterskorna vid infektionskliniken tid till sina patienter. Utmaningarna är tekniska, men handlar också om vilken mobil som tål desinfektionsmedel bäst.

Infektionskliniken vid Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS, i Borås har sedan sommaren arbetat med ett pilotprojekt där en ny applikation används vid mätvärdeskontroller.

– Vi märker definitivt hur vi sparar mycket tid genom att använda appen. Det blir fem, tio minuter extra som vi istället kan vara med patienten. Det är jättebra, säger Jenny Zeybrandt, sjuksköterska och en av två ”superanvändare” som är ansvariga för projektet i det dagliga arbetet.

På infektionskliniken omfattar appens användning huvudsaklingen mätning av olika standardparametrar enligt givna protokoll, beroende på patientens tillstånd. En standardvårdplan för en patient med lunginflammation innebär exempelvis mätningar fyra gånger per dygn, medan en patient med sepsis (blodförgiftning) kontrolleras varje timme under det akuta skedet. Tidigare har värdena skrivits ned på en lapp av sköterskan, som sedan gått iväg till en dator på avdelningen för att logga in sig och sedan föra in uppgifterna via journalprogrammet.

– Med den här appen på mobiler kan vi helt skippa det där extrasteget. Inloggningen är väldigt smidig, telefonen känner av våra personliga tjänste-idkort (Siths). Med en fyrsiffrig kod kommer man rakt in i programmet medan man fortfarande är hos patienten.

Den kanske största vinsten ser Jenny och kollegerna i akutsituationer då en läkare, som ibland inte befinner sig i samma byggnad, ska fatta snabba beslut men behöver tillgång till olika parametrar. Då kan sköterskorna föra in aktuella värden direkt. Därmed kan också läkaren ge snabbare respons.

En nackdel med mobilerna har dock varit den tekniska sårbarheten. Vid lasarettet i Borås pågår nu stora ombyggnationer med sprängningsarbeten, vilket förefaller ha stört mobilnätet.

– Man kan ju bli lite arg i akutsituationer om det tar två timmar från det att man lagt in informationen i appen tills mobilen får täckning och lagrar in det i journalsystemet!

Men Jenny och hennes kolleger tycker att det på det stora hela enbart är fördelar som överväger, även om det finns utmaningar. De lite äldre och mindre teknikvana kan tycka att det nya är svårt att ta till sig medan exempelvis nattpersonalen, då färre är i tjänst, konsekvent använder appen för att vinna tid.

I överlämningen mellan dag-, kvälls- och nattpersonal är inte bara mätvärdena viktiga. Då brukar också sjuksköterskorna vilja kunna få en tydlig överblick över sina patienters tillstånd i nuläget. I datorn är det mer möjligt än i mobilerna. Men genom samarbete med utvecklarna kommer nu en sådan funktion på surfplatta att införas under våren.

– Vi ska även ronda med surfplatta. Med en per arbetslag är tanken att vi också lätt ska kunna se vilka undersökningar som ska ske under dagen och så. Det blir smidigare än att enbart ha de uppgifterna i datorn.

Genom det nära samarbetet mellan brukare och utvecklare har nu också appen fått snabbfunktioner där vissa av mätvärdena kan plockas ut för att poängsättas och utvärderas enligt MEWS (Modified early warning score).

– Vi kan ta alla värden som vi brukar ta, och lägga in i en och samma lista. Appen räknar ut MEWS endast på de värden som användas där. Vi slipper dubbeldokumentation. Det sparar ytterligare lite tid. Supporten har varit väldigt tillmötesgående för de saker vi velat ändra på.

För tillfället testas ett par olika mobilmodeller samtidigt som surfplattor införs. Den springande punkten för just infektionsklinikens hårdvara förefaller kunna bli vilken modell som tål rengöringsmedel bäst.

– Vi har slussar in till våra patienter och vi behöver rengöra allt vi använder. Det starka desinfektionsmedel vi använder, som rengör även från smitta som vinterkräksjuka, måste våra mobiler tåla.

ANNA HAGNELL
anna.hagnell@b3it.se

FOTNOT:
Projektet med mätvärdesappar började införas på infektionskliniken och ytterligare ett par avdelningar i somras, vid Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Under våren väntas projektet breddas för att sedan successivt införas fullt ut.
De mätvärden som tas regelbundet på inlagda patienter är exempelvis blodtryck, puls, temperatur, saturation och andningsfrekvens. Hur ofta kontrollerna görs, styrs av vårdprotokoll för olika sjukdomstillstånd.
MEWS, Modified early warning score är ett beräkningssystem för att bedöma en patients försämring. Genom att mäta och poängsätta parametrarna blodtryck, andningsfrekvens, puls och medvetenhet får man en snabb skattning av allmäntillståndet.