Monyx

Monyx förvaltningskommentar februari 2018: Skakiga marknader

Nyhet   •   Mar 12, 2018 10:59 CET

Skakiga marknader

Efter en positiv inledning under årets första månad föll aktiemarknaderna i början av februari. Nedgången kom efter att marknadsräntorna stigit efter att amerikansk arbetsmarknadsstatistik visat på oväntat hög löneökningstakt. Ökade löner tyder på att den amerikanska centralbanken Fed kommer att fortsätta höja styrräntan i år.

Aktiefallet förstärktes av att placerare tvingades avveckla värdepapper med koppling till volatilitetsindex. Dessa värdepapper föll kraftigt efter att volatiliteten ökat på aktiemarknaden.

Under slutet av månaden återhämtade sig marknaderna något, efter att effekterna av volatilitetschocken bedarrat.

Sammantaget sjönk globala aktier i februari med drygt 4 procent i lokala valutor. Men eftersom den svenska kronan försvagades under månaden så motverkades nedgången för svenska investerare och mätt i svenska kronor steg ett globalt aktieindex marginellt.

Den svenska aktiemarknaden försvagades något i februari. Stockholmsbörsen tyngdes av negativ utveckling av tunga aktier som H&M, liksom av svag utveckling för konjunkturkänsliga verkstadsbolag.

Den svenska kronan tappade i värde i februari, mot både euron och den amerikanska dollarn. Delvis kan kronans försvagning förklaras av den allmänna marknadsoron under månaden. Den svenska kronan tenderar att falla i tider av osäkerhet. Men till försvagningen bidrog även oväntat svag svensk inflation och signaler från Riksbankens direktion om att en räntehöjning kan dröja ytterligare.

Vårt agerande i förvaltningen i februari

I Strategifonderna har vi under månaden haft övervikt mot aktier och undervikt mot räntebärande värdepapper. Trots marknadsoron bidrog vår exponering mot globala aktier positivt i samtliga Strategifonder och alla Strategifonder hade positiv avkastning under månaden.

Mot bakgrund av den ökade osäkerheten på aktiemarknaderna har vi i februari börjat minska risken i Strategifonderna genom att dra ned vår aktieexponering något.

Vår tro om den närmsta framtiden

De finansiella marknaderna befinner sig i ett osäkert läge. Å ena sidan talar gynnsam ekonomisk tillväxt för fortsatt god vinstutveckling hos bolagen, vilket ger stöd åt aktiemarknaderna.

Å andra sidan riskerar mindre expansiv penningpolitik och stigande räntor att påverka marknaderna negativt. Samtidigt är värderingarna höga på enskilda aktiemarknader. Dessutom har riskerna och volatiliteten på marknaderna ökat.

Mot bakgrund av detta ser vi framför oss att vi kommer fortsätta att gradvis dra ned risker och aktieexponering framöver.

Stockholm den 9 mars 2018

Peter Gummesson
Tf Förvaltningschef

Om förvaltningsteamet: Peter Gummesson är tf förvaltningschef för Monyx kapitalförvaltning. Marcus Swenning är ansvarig förvaltare för Monyx Svenska Aktier. Daniel Dinef är ansvarig förvaltare för Monyx Tillväxtmarknader. Tom Santamaria Olsson ansvarar för Monyx globala aktieplaceringar. Monyx Strategifonder teamförvaltas av Peter Gummesson, Tom Santamaria Olsson, Marcus Swenning och Stefan Pari. Räntefonden Monyx Aktiv Ränta förvaltas av Peter Gummesson och Stefan Pari.

Riskinformation: Denna presentation är endast marknadsföring och allmän information. Det är ingen finansiell rådgivning. Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. För mer information se faktablad, prospekt och årsrapport på monyx.se.