Monyx

Monyx förvaltningskommentar januari 2019 – Stark inledning på det nya börsåret

Nyhet   •   Feb 14, 2019 13:23 CET

Börsåret 2019 fick en positiv inledning med stigande kurser på världens aktiemarknader. Sammantaget steg ett brett globalt aktieindex med drygt 8 procent i januari mätt i lokala valutor. Mätt i svenska kronor blev uppgången drygt 9 procent.

Uppgångarna skedde mot bakgrund av negativt sentiment och tekniskt översålda aktiemarknader, efter de kraftiga börsfallen i det sista kvartalet 2018. I slutet av förra året sjönk aktiemarknaderna kraftigt, bland annat mot bakgrund av svagare ekonomisk statistik i Europa, osäkerhet kring handelsförhandlingarna mellan USA och Kina, samt oro för hur mycket den amerikanska centralbanken kommer att höja räntan framöver.

I januari vändes utvecklingen, och marknaderna fick stöd bland annat av mer optimistiska tongångar från handelsförhandlingarna mellan USA och Kina, samt av signaler från den amerikanska centralbanken Fed som tyder på mindre räntehöjningar än vad marknaderna fruktat.

Aktier i tillväxtmarknader tillhörde de bättre aktiemarknaderna i januari med uppgångar på drygt 10 procent, efter att ha utvecklats relativt svagt under 2018. Tillväxtmarknaderna gynnades av relativt låga värderingar samt av ökad optimism kring handelssamtalen mellan USA och Kina.

Den svenska aktiemarknaden utvecklades något svagare under månaden, då defensiva och indextunga aktier som Ericsson gick sämre än marknaden som helhet. Stockholmsbörsen steg ändå med knappt 8 procent i januari.

På valutamarknaden försvagades den svenska kronan mot både dollarn och euron. Bakom nedgången ligger svag svensk statistik och minskade förväntningar om fortsatta räntehöjningar från Riksbanken.

På räntemarknaden sjönk obligationsräntorna på grund av dämpade förväntningar om räntehöjningar från centralbankerna.

Vårt agerande i förvaltningen i januari

Monyx Strategifonder påverkades under månaden av den starka utvecklingen för globala aktier, och samtliga strategifonder hade under månaden positiv avkastning.

Vi har under januari dragit ned vår aktieexponering något, mot bakgrund av den ökade osäkerheten på aktiemarknaden.

Vår tro den närmsta framtiden

Aktiemarknaderna är efter kraftiga nedgångar nu tekniskt översålda, samtidigt som pessimismen är utbredd. Det talar för en rekyl uppåt på marknaderna den kommande tiden.

Samtidigt innebär osäkerhet om den framtida konjunkturutvecklingen att marknaden ifrågasätter den framtida vinstutvecklingen hos börsbolagen, vilket tynger aktiemarknaderna.

Sammantaget menar vi att en uppgång i aktiemarknaderna under våren kommer att ge möjligheter att fortsätta att gradvis dra ned risker och aktieexponering.

Samtidigt har de fallande aktiekurserna inneburit att värderingarna nu är attraktiva på en del aktiemarknader, medan de är fortsatt höga på andra marknader, vilket ger möjligheter till relativa placeringar.

Vi har i våra Strategifonder en övervikt mot den svenska aktiemarknaden, som är relativt attraktivt värderad. Samtidigt har vi en undervikt mot det amerikanska tekniktunga Nasdaq-indexet. Amerikanska teknikaktier är enligt vår bedömning högt värderade efter flera års stark uppgång.

För en svenskbaserad placerare utgör dessutom den svaga kronan en risk, då en kronförsvagning skulle påverka våra placeringar i utländska aktier negativt. Vi har därför valutasäkrat en del av vår globala aktieexponering för att begränsa genomslaget av en starkare krona.

Peter Gummesson, Förvaltningschef

Om förvaltningsteamet: Peter Gummesson är förvaltningschef för Monyx kapitalförvaltning. Marcus Swenning är ansvarig förvaltare för Monyx Svenska Aktier. Tom Santamaria Olsson är chef aktieförvaltning och ansvarig förvaltare för Monyx Strategi Offensiv. Monyx Strategifonder teamförvaltas av Peter Gummesson, Tom Santamaria Olsson, Marcus Swenning och Stefan Pari. Räntefonden Monyx Aktiv Ränta förvaltas av Peter Gummesson och Stefan Pari.

Riskinformation Denna presentation är endast marknadsföring och allmän information. Det är ingen finansiell rådgivning. Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. För mer information se faktablad, prospekt och årsrapport på monyx.se.