Nordic Medtest

Nationellt testcenter för vård-IT tar form i Värmland

Nyhet   •   Okt 08, 2012 00:00 CEST

Bilden: Fredrik Larsson (Landstinget i Värmland), Åsa Bergenheim (Karlstads universitet) och Göran Österman (Compare) presenterade samarbetsprojektet på en presskonferens.

Landstinget i Värmland, Compare och Karlstads universitet gör en gemensam satsning på test av IT-system för vården för att öka patientsäkerheten och få ut mer vård för pengarna - och som samtidigt kan skapa nya affärsmöjligheter på en global miljardmarknad.

Ökad patientsäkerhet - genom att testa och kvalitetssäkra både funktionalitet och användarvänlighet innan IT-system tas i drift.

Mer vård för skattepengarna – genom öppen samverkan mellan IT-användare och IT-leverantörer kring utveckling och införande av nya IT-tjänster i vården.

Nya globala affärsmöjligheter – genom att ge svenska vårdgivare och IT-företag en ledande position på en snabbväxande marknad för kvalitetssäkrad eHälsa.

Det är de övergripande syftena med den gemensamma satsning som Landstinget i Värmland, Karlstads universitet och IT-stiftelsen Compare Karlstad gör kring test av IT-system i hälso- och sjukvården med nationellt stöd från innovationsmyndigheten VINNOVA, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP).

Gemensam satsning på 20 MSEK

Tillsammans satsar de regionala parterna – Landstinget i Värmland, Compare Karlstad och Karlstads universitet – närmare 20 MSEK i samarbetsprojektet varav 8 MSEK är statligt bidrag från innovationsmyndigheten VINNOVA.

Målsättningen är att utveckla och etablera ett nationellt och på sikt ett internationellt testcenter för vård-IT – ett leverantörsoberoende och öppet testcenter där företag i samverkan med landsting och kommuner kan utveckla, testa och på ett säkert sätt införa nya och innovativa IT-tjänster.

Landstinget i Värmland och Compare Karlstad inledde redan förra året ett samarbete kring testtjänster. Nu fördjupas samarbetet för att tillsammans bidra till att utveckla effektiva och kvalitetshöjande metoder för test av vårdapplikationer med hjälp av vårdaktörer, systemleverantörer och testspecialister inom IT-området.

Samverkan för att nå målet

Projektet bygger på att stärka samarbetet mellan IT-användare och IT-leverantörer - med stöd av specialister och forskare inom området - för att tillsammans bygga upp och etablera ett fungerande testcenter för vård-IT:

Landstinget i Värmland har kunskap om verksamheten med dess behov och utmaningar - men saknar heltäckande testmiljöer och viss teknisk kompetens vilket ökar beroendet av enskilda leverantörer.

Systemleverantörer och företag har den tekniska kompetensen - men saknar den arena och den infrastruktur som krävs för att kunna erbjuda oberoende testning av nya produkter och uppdateringar av existerande system.

Compare - med Compare Testlab som oberoende testaktör på en internationell marknad – har kunskap, affärsmodeller och infrastruktur för att kunna erbjuda testtjänster - men saknar kunskap om de specifika behoven inom vården.

"Tillsammans har vi det som krävs för att nå projektets mål – att skapa en kommersiellt fungerande testverksamhet för branschövergripande innovationer och nya affärsmöjligheter där användarna och kunderna står i fokus”, säger Hans Karlsson - landstingsdirektör på Landstinget i Värmland och ordförande i styrgruppen för det nya projektet.

Kraftsamling för ökad patientsäkerhet

Hälso- och sjukvården är inne i en mycket expansiv fas när det gäller införande av IT-lösningar – men det är en utveckling som är komplex för alla parter och förenat med risker:

”Jämfört med utveckling och test av annan programvara och IT-utrustning är vården kraftigt eftersatt”, konstaterar Göran Karlström – överläkare och VD för Svenska Intensivvårdsregistret - som är projektledare för projektet: ”Allt för många patienter felbehandlas, skadas eller avlider på grund av brister i IT-system inom vården – därför behövs en nationell kraftsamling för att öka patientsäkerheten”.

Samtidigt blir den växande vårdsektorn allt mer beroende av IT-system för att effektivisera verksamheterna – men det är utveckling som är splittrad och därmed onödigt dyr och ineffektiv:

”Vi vårdgivare är ofta utlämnade till IT-leverantörerna när det gäller test och kvalitetssäkring av deras system och tjänster. Därför behövs ett öppet och neutralt testcenter som kan genomföra leverantörsoberoende tester av IT-system och kvalitetssäkra att de fungerar tillsammans”, fortsätter Göran Karlström.

Sammantaget ska projektet bidra till att lösa en av hälso- och sjukvården största utmaningar för framtiden – att få mer vård för skattepengarna genom att effektivisera verksamheterna med hjälp av säkra och användbara IT-system.

Nya globala affärsmöjligheter

”Satsningen på ett nationellt testcenter för IT i vården skapar nya affärsmöjligheter på en snabbt växande global miljardmarknad inom eHälsa", konstaterar Göran Österman - verkställande tjänsteman på IT-stiftelsen Compare Karlstad som driver Compare Testlab.

Och det gäller inte bara leverantörsoberoende tjänster kring test, kvalitetssäkring och certifieringar utan också nya och innovativa produkter, tjänster, processer och organisatoriska lösningar för vård och omsorg.

”Genom att stärka aktörer inom vården som kunder och beställare – liksom att engagera personal, patienter och användare i utvecklingsarbetet - blir det lättare för företagen att utveckla, testa och införa nya IT-lösningar utifrån användarnas behov”.

Projektet ska också bidra till att ge fler företag möjligheten att utveckla och leverera innovativa lösningar som kan effektivisera vården.

”Vårdaktörer behöver innovativa IT-lösningar – men höga utvecklingskostnader och långa inkörningstider drabbar effektiviteten i vården och minskar intresset att testa nya idébaserade lösningar. Därför behöver IT-leverantörerna ett öppet testcenter där system kan testas i ’skarp miljö’ - men också större marknader med både nationella och internationella kunder som kan dela på kostnaderna”.

I takt med att eHälsa utvecklas internationellt kan ett nationellt testcenter för vård IT skapa nya affärsmöjligheter och ge svenska företag en ledande position på en global marknad för kvalitetssäkrade IT-lösningar för vården.

”Projektet stärker ytterligare vår regionala konkurrenskraft som kompetenscenter för test av IT-system – det kan locka hit fler företag och skapa nya jobb”, summerar Göran Österman.

Bygger på erfarenheter från andra branscher

Projektet bygger på företagens erfarenheter från kommersiell IT- och telekom-utveckling och den befintliga testverksamheten i Compare Testlab.

”Compare Testlab har redan det som den svenska hälso- och sjukvårdssektorn behöver – och som även den internationella vårdsektorn saknar”, säger Ulf Lidberg som är Compares delprojektledare:

En öppen och gemensam testmiljö för både IT-användare och IT-leverantörer för test av system i simulerad ”skarp drift” - det vill säga utan att utsätta de verkliga systemen för några risker;

En leverantörsoberoende och neutral testmiljö som gör det möjligt att definiera gemensamma krav på IT-system – dels för vårdaktörer som idag ställer olika krav på sina leverantörer; dels för leverantörer med testverksamheter i olika länder;

Möjligheten att testa på distans - oavsett var i världen IT-användaren eller IT-leverantören befinner dig.

”Därför ser vi mycket stora möjligheter att utveckla och etablera kommersiella testtjänster även för vårdsektorn som inte bara riktar sig till nationella aktörer utan också till en internationell marknad”, förklarar Ulf Lidberg.

...............................................