NCC AB

NCC medverkar i Uppdrag granskning

Nyhet   •   Aug 28, 2013 08:43 CEST

Ikväll den 28 augusti sänds det undersökande samhällsprogrammet Uppdrag granskning på SVT1, där NCC kommer att medverka.

Programmet handlar om en tragisk olycka den 7 augusti 2010, då en motorcyklist omkom i en singelolycka på E4:an i Trosa kommun efter att ha fått sladd på motorcykeln.

NCC:s ansvar
Det är oerhört tragiskt när en olycka som denna inträffar. Trafikverket är ansvarig väghållare och ansvarig för säkerheten på vägen. Väghållaren definierar ett antal krav som leverantören, i detta fall NCC, har att utföra. Det är dessa krav NCC har ansvar att följa och genomföra.

NCC hade vid tillfället för olyckan två olika kontrakt med Trafikverket för vägavsnittet – ett för underhållsbeläggning och ett annat för drift av vägen.

Henrik Lövgren, teknikchef NCC Roads, intervjuas i programmet och svarar på frågor om asfalten NCC använde samt driften av vägavsnittet.

NCC var på plats
I programmet kan man få intrycket att NCC inte var på platsen och utförde de kontroller vi skulle göra. NCC var på plats och det är dokumenterat och signerat av Trafikverket.

Kontroller genomfördes två gånger i veckan och detta dokumenterades i de juridiskt bindande dokumenten; dagboken,  verifikationsprotokollen och byggmötesprotokollen.

NCC inspekterade alltså vägen enligt driftskontraktet med Trafikverket. Uppdragsgivaren Trafikverket betvivlar inte att NCC har utfört uppdraget enligt kontrakt.

Vägsträckan kontrollerades även av en oberoende externkontrollant på uppdrag av Trafikverket vid sex tillfällen efter det att vägen nyasfalterats. Vare sig NCC eller den oberoende externkontrollanten upptäckte att vägen var hal.

Vägen har trafikerats av cirka 350 000 fordon under tidsperioden 20/7 till 7/8 och inga rapporter eller påringningar har mottagits av NCC:s driftledning om halka. Under sommaren ingår det heller inte friktionstester i kontraktet med Trafikverket.

Efter den tragiska olyckan 2010 startades två polisutredningar. I båda fallen lades utredningarna ner då man inte kunde hitta någon ansvarig för olyckan.

Åtgärder efter olyckan
NCC startade en intern utredning av beläggningens kvalitet för att se om man kunde hitta någon orsak till problem som uppkom med asfalten.  I utredningen kunde inte någon direkt enskild orsak identifieras som lett fram till blödningen och den sämre friktionen på vägbanan.

Att asfalt blöder i efterhand är mycket ovanligt. På den aktuella vägsträckan har konventionell och beprövad teknik använts både vad gäller produktion och val av material. NCC utförde beläggningsarbeten på vägsträckan i maj 2010. När arbetet var utfört besiktigades vägen tillsammans med kunden Trafikverket, och båda parter var överens om att vägens yta såg bra ut.

Först efter dödsolyckan fick NCC vetskap om att vägen hade friktionsproblem, sannolikt orsakade av blödning i asfalten.  NCC fick då i uppdrag att sätta upp varningsskyltar om halka, vilket gjordes

Mer information

Anna Trane 
Presschef 
Tel: +46 8 585 522 21 
Mob: + 46 70 884 74 69 
anna.trane@ncc.se