Sveriges Kommuner och Landsting

Nöjda patienter vill bli mer delaktiga

Nyhet   •   Okt 12, 2012 11:08 CEST

Patienterna inom den specialiserade vården har ett fortsatt högt förtroende för vårdpersonalen och upplever att de bemöts med hänsyn och respekt. Dessutom upplevs väntetiden till operation och behandling som kortare jämfört med tidigare.

Det framgår av den stora nationella patientenkäten som genomfördes i samtliga landsting och regioner under våren 2012.

– Fler och fler landsting når upp till vårdgarantin och de mål för väntetid till operation och behandling som finns i överenskommelsen om den så kallade kömiljarden. Det är glädjande att vi nu också kan se att patienterna upplever att väntetiden är kortare och att fler tycker att den tid de fått vänta till sin operation eller behandling är acceptabel. Det säger Thomas Tegenfeldt, chef på hälso- och sjukvårdssektionen på SKL.

Enkätresultaten visar även att det finns möjligheter till förbättringar, bland annat för att göra individen mer delaktig i planeringen av vården. Även informationen om till exempel eventuella biverkningar av läkemedel eller varningssignaler att vara uppmärksam på gällande sjukdomen eller behandlingen kan förbättras.

Närmare 150 000 patienter inom den specialiserade sjukhusvården och drygt 25 000 patienter inom den psykiatriska vuxenvården har besvarat enkäten. De har bland annat bedömt hur de upplevde bemötandet, delaktigheten och informationen vid det senaste besöket eller vistelsen.

Mest nöjda patienter finns inom den öppna specialistsjukvården (kroppssjukvård) och minst nöjda inom den slutna psykiatriska vården. Generellt sett är äldre personer mer nöjda än yngre. Män är något mer nöjda än kvinnor. Inom den slutna psykiatrivården är skillnaderna extra tydliga, med genomgående högre andel nöjda män jämfört med kvinnor.

Skillnaderna i resultaten mellan landstingen är små om man ser till de åtta indikatorer som lyfts fram. Det finns dock större skillnader om man tittar på lägre nivåer, som på sjukhus- eller kliniknivå. Flera landsting har förbättrat sina resultat sedan den förra mätningen, som genomfördes 2010. Det gäller till exempel i Landstinget Kronoberg där den patientupplevda kvaliteten inom den öppna psykiatriska vården blivit bättre jämfört med för två år sedan.

Fakta:

Samtliga landsting/regioner deltog i undersökningarna, som genomfördes mellan januari och april 2012. Cirka 250 000 slumpvis utvalda patienter inom den specialiserade sjukhusvården (kroppssjukvård) och närmare 80 000 personer inom den vuxna psykiatriska vården har fått möjlighet att besvara enkäten. Svarsfrekvensen var 59 procent för den öppna specialiserade sjukhusvården och 63 procent för den slutna vården. Motsvarande siffror inom psykiatrin var 37 procent respektive 31 procent. På grund av den låga svarsfrekvensen och få antal svar i undersökningen inom psykiatrin redovisas resultaten endast för riket samt per landsting/region.

Den första nationellt gemensamma mätningen med Nationell Patientenkät inom den specialiserade vården genomfördes under våren 2010.

Informationsblad Nationell Patientenkät specialiserad vård (pfd-dokument, nytt fönster)

Resultaten 2012 (nytt fönster)

Läs mer om nationell patientenkät

För mer information:
Sofia Tullberg, handläggare
avdelningen för vård och omsorg
08-452 78 72
076-134 78 72
sofia.tullberg@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l