Layer 8 IT-Services

Nordic MedTest, Nationellt testcenter för säkrare IT-stöd inom svensk vård och omsorg valde fördelarna med öppen lagringslösning

Nyhet   •   Maj 22, 2014 10:00 CEST

Referenscase:

Nationellt testcenter för säkrare IT-stöd inom svensk vård och omsorg valde fördelarna med öppen lagringslösning

”Vi kunde snabbt konstatera att vår nya lagringslösning har en fantastisk prestanda samtidigt som driften är okomplicerad. En viktig fördel är också att NexentaStor ger stöd för många olika protokoll och vi utnyttjar möjligheten att använda NFS istället för iSCSI utan att vi märker av någon reducerad hastighet.”

Torbjörn Wiger, CTO, Nordic MedTest
Torbjörn Wiger
CTO
Nordic MedTest

IT-stödet inom svensk vård och omsorg är omfattande, komplext och under accelererande utveckling. Miljön är komplex med många, avancerade och i stor utsträckning integrerade IT-system. Dessutom finns ofta många och inte alltid koordinerade verksamhetsprocesser som IT-systemen ska hjälpa till att hantera. Tillsammans skapar detta en ytterst komplex helhet som är utmanande att förändringshantera utan att fel upptäcks förrän i produktion.  IT-relaterade brister och problem i vården drabbar såväl patienter som samhällsnyttan. Under 2013 inträffade också flera större haverier som påverkat vårdens processer och ytterst patienterna negativt.

Behovet av att skapa bättre förutsättningar för en säkrare IT inom vården har resulterat i satsningen på det leverantörsoberoende och öppna testcentret Nordic MedTest.  Nordic MedTest är en regional satsning med internationell potential. Projektägare är Landstinget i Värmland och nyckelroller har också Karlstads Universitet och IT-stiftelsen Compare Karlstad. Nationellt stöd ges från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).  Målsättningen är att Nordic MedTests tekniska infrastruktur ska vara fullt uppbyggt hösten 2015.

Genom Nordic MedTests kombination av test- och vårdkompetens skapas möjligheter för vårdgivare som landsting, kommuner och privata aktörer att i samverkan med leverantörer av IT-system och programvaror utveckla, testa och på ett säkert och mer effektivt sätt införa nya IT-tjänster i vården (hälso- och sjukvård samt omsorgsvård).  Ytterligare ett mål är att hjälpa svenska vårdgivare och IT-företag till nya affärsmöjligheter på en snabbväxande global marknad för kvalitetssäkrad eHälsa.

En unik teknisk infrastruktur med höga krav på lagringslösningen

Nordic MedTest kommer att tillgodose många olika kunders testbehov genom att erbjuda ett komplett utbud av testtjänster som hjälper kunderna att utveckla, kvalitetssäkra och på ett säkert sätt införa IT-tjänster i vården. Landsting kan testa hur nya tjänster fungerar tillsammans med olika system – innan de tas i drift.  IT-leverantörer kan också innan driftsättning testa hur system fungerar i vårdmiljöer.

Utvecklings- och innovationsföretag kan testa och kvalitetssäkra nya tjänster före marknadslansering.  För att möta starkt skiftande testkrav kommer Nordic MedTest att ha en unik teknisk infrastruktur med en egen och isolerad testmiljö. Kraven på säkerhet och kapacitet är mycket höga och tester ska kunna utföras på plats men också på distans från hela världen.

Även om det är först under hösten 2015 som Nordic MedTest-projektet, det startade 2012, ska övergå till en etablerad verksamhet fullt ut har utvecklingen gått snabbare än planerat. Ett stort testuppdrag för en nationell e-tjänst utfördes 2013 och under 2014 kommer skarpa testuppdrag att genomföras för ännu fler kunder.  Torbjörn Wiger som är teknikansvarig på Nordic MedTest berättar att den snabba utvecklingen med en ökad efterfrågan på testcentrets tjänster i ett tidigt skede ledde till en översyn av Nordic MedTests lagringsmiljö.

Initialt utnyttjade vi det Storage Area Network med en öppen lagringslösning och standardhårdvara som finns hos Compare Testlab. Detta testlab är ett leverantörsoberoende center för test och kvalitetssäkring av programvaror och IT-system och även här är kraven på lagringslösningen höga. Den snabba utvecklingen för Nordic MedTest ledde dock till ett beslut att komplettera infrastrukturen med en egen lagringslösning som skulle eliminerar all eventuell osäkerhet om stabilitet, funktionalitet och prestanda, förklarar Torbjörn Wiger.

Mer funktionalitet och framtidssäker flexibilitet till lägre kostnad

Den lagringslösning Layer8 IT-Services erbjöd matchade exakt de krav vi hade. Vi ville ha en säker, stabil och flexibel SAN-lösning med höga prestanda men utan att låsa in oss i en proprietär lagringsmiljö. Att välja en öppen lagringslösning med standardhårdvara var viktigt för oss och Layer 8 kunde också erbjuda en sådan med företagets Layer 8's DSP - Dynamic Storage Platform, fortsätter Torbjörn Wiger.

Intresset för den öppna lagringslösningen NexentaStor ledde till att en kontakt etablerades med Layer8 IT-Services.  Tidplanen för att få lagringslösningen var kort och beslutet om att välja NexentaStor togs snabbt.

Layer 8's DSP - Dynamic Storage Platform bygger på standardsystem från kända leverantörer, som i detta fall Dell och Nexenta, och kan hantera alla utmaningar när det kommer till datalaring med "Enterprise class features" inklusive maximal skalbarhet och flexibilitet. Detta till en betydligt lägre kostnad vid en jämförelse med proprietära lösningar som också har mindre funktionalitet. 

Hos Nordic MedTest har Layer 8 IT-Services installerat två Dell Poweredge R720 som kör NexentaStor sammankopplade med en Dell Powervault MD3060e.  Lagringslösningen kommer med god marginal att svara upp mot de krav som ställs även när Nordic MedTests verksamhet är fullt etablerad hösten 2015.

För Johan Tungström, VD på Layer 8 IT-Services AB, är Nordic MedTests val av lagringslösning ytterligare ett bevis på styrkan i företagets satsning på DSP - Dynamic Storage Platform. 

Layer 8 IT-Services har ända sedan starten märkt ett allt större intresse från alla typer av företag som liksom Nordic MedTest ser de stora kostnadsfördelarna med att välja en öppen plattform för lagring som och samtidigt ger höga prestanda, skalbarhet, säkerhet och dataintegritet.

Behovet av datalagring ökar ständigt och mängden data som behöver lagras och arkiveras växer konstant vilket gör det till en utmaning för de flesta IT-avdelningar, precis som hos Nordic MedTest. Det här ställer krav på lagringslösningar som är dynamiska, högpresterande, skalbara, säkra och kostnadseffektiva. Med DSP kan vi svara upp mot kraven och erbjuda lösningar med en framtidssäkrad flexibilitet och en betydligt lägre kostnad vid en jämförelse med proprietära lösningar som även har mindre funktionalitet. Att vi kan erbjuda NexentaStor och Dell i flera olika lösningsalternativ och att de är lätta att implementera och drifta är ytterligare plusfaktorer, säger Johan Tungström.

Torbjörn Wiger instämmer i flera av de nämnda fördelarna.

Vi kunde snabbt konstatera att vår nya lagringslösning har en fantastisk prestanda samtidigt som driften är okomplicerad.  En viktig fördel är också att NexentaStor ger stöd för många olika protokoll och vi utnyttjar möjligheten att använda NFS istället för iSCSI utan att vi märker av någon reducerad hastighet, avslutar Torbjörn Wiger


Om Nexenta Systems Inc. och NexentaStor

Med mer än 5 000 kunder och över 50 000 installationer sedan starten 2005 har Nexenta Systems Inc. fått titeln "fastest growing storage company ever, och  Nexenta är idag lagringsindustrins enda leverantör som verkligen levererar "Software-defined Storage" (SdS). Företagets öppna lagringskoncept NexentaStor hjälper organisationer att driftsätta högpresterande och kostnadseffektiva lagringslösningar genom att dra fördel av funktioner såsom deduplicering, obegränsat antal snapshots och cloning, hårdvaruoberoende lösningar samt support för hög tillgänglighet.

Vad är Nordic MedTest ?

Nordic MedTest är ett kompetenscenter för test av vård-IT

Ett leverantörsoberoende och öppet testcenter där vårdgivare (landsting, kommuner och privata aktörer) i samverkan med leverantörer av IT-system och programvaror kan utveckla, testa och på ett säkert sätt införa nya och innovativa IT-tjänster i vård och omsorg.