Nordic Medtest

Nordic Medtest presenterades på lunchseminarium

Nyhet   •   Maj 30, 2014 08:00 CEST

Peter Furster och Robert Magnusson (bilden) presenterade Nordic Medtest på ett lunchseminarium som hölls på Sätterstrand Business Park med ett 50-tal deltagare. 

Sätterstrand Business Park på Hammarö utanför Karlstad är en miljö som erbjuder kontors- och konferenslokaler och datorhallar. I en serie öppna lunchseminarier bjuder Sätterstrand in sina hyresgäster att presentera sina verksamheter – nu senast Nordic Medtest.

Nordic Medtest - ett oberoende och öppet kompetenscenter

Peter Furster (ansvarig för Nordic MedTest) gav en övergripande presentation av verksamheten - "Hur kvalitetssäkra komplexa it-lösningar - och vad är egentligen test?" 

”Sjukvården drabbas allt för ofta av allvarliga incidenter på grund av fel och brister i vård-IT - det vill vi ändra på”, inledde Peter Furster. Därför har Nordic Medtest etablerats som ett oberoende och öppet kompetenscenter där vårdgivare (landsting, kommuner och privata aktörer) i samverkan med leverantörer av IT kan utveckla, testa och på ett säkert sätt införa nya och innovativa IT-tjänster i vård och omsorg.

Nordic Medtest har en unik kombination av kompetenser, förklarade Peter Furster: "Vi har verksamhetskunnande från användare av IT i vården; teknikkunnande från leverantörer av IT i vården och testkompetens från andra branscher".

Nordic Medtest har också en unik teknisk infrastruktur: "Vi har en egen testmiljö för nationella e-tjänster med säkerhet och kapacitet för test på plats eller på distans från hela världen".

Nordic Medtest har test och kvalitetssäkring av IT-system i vården som kärnverksamhet: "Vi arbetar med test genom hela livscykeln - från idé och krav till utveckling, driftsättning och förvaltning. Vi flyttar fokus från teknik till användande - från testbara krav baserade på användning till testdriven utveckling där verksamheten är med i hela processen".

Utifrån ett nyligen genomfört testfall (den nationella intygstjänsten) förklarade Peter Furster: ”Ja, det går att kvalitetssäkra komplexa IT-lösningar – men komplexiteten beror inte på tekniken utan till största del på människor och organisationer”.

Och för att lyckas krävs avgränsningar och skalbarhet i testandet: ”För att vi ska förstå och få koll – och för att undvika problem som inte är IT-relaterade”.

Användbarhetstester - ett av Nordic Medtests fokusområden

Robert Magnusson gav en inblick i hur Nordic Medtest arbetar inom ett av sina fokusområden – användbarhetstester – med tre praktikfall från Landstinget i Värmland: ett pilottest av funktioner i HR-system, ett test för stöd vid upphandling av nytt HR-system och ett test av nytt system för självbetjäning vid besök på centralsjukhuset i Karlstad.

Nordic Medtest har en metod för användbarhetstester som bygger på tre faktorer – en digital observation med video- och ljudupptagning och musrörelser; en okulär observation av hur testpersonen beter sig; en intervju för att få kommentarer från testdeltagarna.

Resultatet blir en testrapport som bygger på ISO-standarden för Måluppfyllelse (klarar/klarar inte), Effektivitet (tidsåtgång) och Tillfredsställelse (enligt SUS-frågorna). SUS (System Usability Scale) är ett frågeformulär med tio påstående som mäter användarens tillfredsställelse med systemets användbarhet. 

”Ju bättre användbarhet i vård-IT - desto effektivare vård och högre patientnytta”, konstaterade Robert Magnusson och betonade vikten av att fånga upp åsikter från vårdens personal redan i krav- och prototypstadiet i systemutvecklingen: ”Om alla tusentals anställda i ett landsting kan spara tio minuter var ger det mycket stora tidsvinster som kan användas till annat”.