DNV GL Sweden

Nya ISO 14001 har kommit som DIS-utgåva

Nyhet   •   Aug 07, 2014 12:51 CEST

Arbetet med att ta fram den nya miljöledningsstandarden ISO 14001 fortskrider och har nu nått nästa steg; DIS (Draft International Standard). Standarden är världens mest erkända och använda ramverk för miljöledningssystem och förändringarna av största intresse för alla användare och intressenter.DIS-utgåvan är ett viktigt steg eftersom det visar tydligt vilken riktning arbetet tar. Nu följer tre månader för kommentarer och omröstning bland de nationella standardiseringskommittéerna.  Mindre ändringar kommer fortfarande att göras innan den slutgiltiga versionen av standarden publiceras.
-  Utöver några modifieringar 2004, har ISO 14001 i stort sett varit oförändrad sedan den först publicerades 1996. Därför är den nya ISO 14001:2015 ett viktigt steg, för att standarden ska vara ett relevant för att hantera kommande utmaningar och vara ett verktyg för organisationer för att uppnå en hållbar verksamhet, säger Doris Forsberg, revisionsledare hos DNV GL med lång erfarenhet av ISO 14001.

Den nya ISO 14001 följer det gemensamma ramverket för ledningssystemstandarder (High Level Structure, HLS) med en gemensam grundstruktur, terminologi och formuleringar.  Denna samordning kommer ge klara fördelar för alla som ska använda standarden.

Vad är nytt?

Dessa är några av de viktigaste ändringarna jämfört med den tidigare utgåvan från 2004:

  • Ett bredare angreppssätt kring miljö, som även innebär att miljöaspekter ska ses ur ett livscykelperspektiv.
  • Hantering av risker och möjligheter. En systematik för att identifiera och övervaka interna och externa frågor som kan påverka ledningssystemet, samt de behov och förväntningar från  organisationens intressenter.
  • Större tyngdpunkt på ledarskap och engagemang från ledningen när det gäller ledningssystemets effektivitet kopplat till affärsprocessen.
  • Mer fokus på att sätta mål som driver förbättringsarbetet, och den planering som krävs för att nå dessa mål.
  • Fler specifika krav kopplat till utvärdering av miljöprestanda. Att fastställa kriterier och indikatorer för att analysera och utvärdera miljöprestanda i tillägg till att bestämma vad, hur och när monitorering och mätningar ska göras.
  • Miljöaspekterna får större vikt vid inköp av varor och tjänster samt vid utlagda (outsourcade) processer.
  • Utvidgade krav kopplat till intern och extern kommunikation, samt att bestämma vad, när och hur (metod) detta ska kommuniceras.

Flera av ändringarna ovan är ett resultat av den gemensamma strukturen för ledningssystem standarder (HLS).

-  Jag tycker att de förändringar och nyheter vi sett hittills är lovande och tror att de kommer att bidra till att miljöledningsarbetet blir framgångsrikt. Dessutom är det en klar fördel att andra väletablerade standarder för ledningssystem, som t ex ISO 9001, kommer att följa samma struktur, säger Doris Forsberg.

Nästa steg och övergångsperiod

Enligt planen ska den nya ISO 14001 standarden publiceras i juni/juli 2015. Därefter följer en tre år lång övergångsperiod för certifierade organisationer, vilket bekräftar att förändringarna är att betrakta som omfattande. Vi rekommenderar organisationer och företag att börja planera för övergången så snart som möjligt. Det går att köpa DIS-utgåvan till standarden via ISOs hemsida.

Börja med att skapa dig en förståelse för vad ändringarna innebär för er verksamhet och ert ledningssystem. DNV GL kan stödja genom seminarier och utbildningar för att informera om ändringarna.  Även vår revisionsmetodik, Nästa Generation - Risk Based Certification©, kommer hjälpa er i rätt riktning efter som vi tar era intressenter, risker och möjligheter i beaktande när vi, tillsammans med er, planerar fokusområden vid era revisioner.


Frukostseminarium om nya ISO 9001 och ISO 14001

Under våren har vi besökt sju orter där vi anordnat fullsatta frukostseminarier om förändringarna i både ISO 9001 och ISO 14001. Nu finns datum för seminarier i Göteborg, Västerås och Sundsvall.

Läs mer och anmäl dig här. http://www.dnvba.com/se/Nyheter-Information/Events/Pages/Frukostseminarie.aspx