DNV GL Sweden

Nya ISO 9001 - nu är förslaget (DIS) publicerat

Nyhet   •   Maj 21, 2014 18:26 CEST

Nu finns förslaget till den nya utgåvan av världens mest använda standard, ISO 9001 för kvalitetsledning, tillgängligt. Det är den så kallade DIS-utgåvan som nu finns att läsa för den breda publiken utanför ISOs arbetsgrupper. I september 2015 räknar man med att standarden blir klar.

- Den nya utgåvan av ISO 9001 är ett viktigt steg i utvecklingen eftersom standarden nu blir uppdaterad med ’best practice’ och de behov som företag har idag, berättar Marie Axler, revisionsledare hos DNV GL.

DNV GL har varit aktiva i den arbetsgrupp (ISO/TS 176/2) inom ISO som arbetat fram den nya standarden. Den nya standarden har uppdateringar som kommer göra avtryck hos företag och organisationer. 

- Precis som andra nya ledningssystemstandarder har den nya ISO 9001 fått sin utformning enligt den nya så kallade ’High Level Structure’. Det innebär att den följer samma grundstruktur och har samma formuleringar för de gemensamma kraven. Det gör det till exempel enklare för företag och organisationer när de ska implementera krav enligt flera standarder, förklarar Marie Axler.

Den nya miljöledningsstandarden ISO 14001:2015 (som ersätter 2004 års utgåva) beräknas bli klar i juni/juli 2015. Standarden för ledningssystem för arbetsmiljö ISO 45001:2006 (som ersätter OHSAS 18001) planeras till september 2016. Det innebär att i slutet av 2016 så kommer de tre mest använda standarderna ha samma gemensamma struktur genom HLS (High Level Structure) och gemensamma grundläggande krav.

Skillnader mellan versionerna från 2015 och 2008
Några av de större skillnaderna:

  • Ett riskbaserat angreppssätt ligger till grund för ledningssystemet. Till skillnad från det tidigare synsättet ’one size fits all’ utmanar standarden nu organisationen att analysera sina risker och utforma kvalitetsledningssystemet med dessa som utgångspunkt.
  • Ett bredare perspektiv på risker och möjligheter.  Dessa hanteras aktivt genom att systematiskt analysera och bevaka sin omvärld, och de behov och förväntningar intressenterna har. 
  • Standarden sätter fokus på och betonar vikten av ledarskap. Högsta ledningen har ansvaret för ledningssystemets effektivitet.
  • Ökat fokus på att använda mål som drivkraft för förbättring, och därmed även den planering som krävs för att nå målen.
  • De krav som är kopplade till de resurser som behövs har samlats ihop och blivit mer omfattande.
  • Standarden uppmärksammar, och är mer detaljerad kring, den kontroll som behövs kring externa processer, produkter och tjänster. Detta ligger i linje med hur omvärlden ser ut för organisationer idag, när många bedriver sin verksamhet med utlagda processer (outsourcing) och har komplexa försörjningskedjor.
  • Mer tyngd på planering och ändringshantering, inklusive förändringar som krävs i processer och behov av ändringar i ledningssystemet.
 Vad händer nu?
Förslaget, DIS-utgåvan, ger oss insikt i de övergripande förändringar vi kan förvänta oss när standarden publiceras nästa år. Övergångsperioden för certifierade företag har fastställts till tre år, med start det datum standarden publiceras. 

För att få en smidig övergång kan företag och organisationer börja förbereda sig redan nu. Genom att skaffa DIS-utgåvan får man en god insikt i de förändringar som kommer. DNV GL anordnar ävenfrukostseminarier för att informera om de kommande förändringarna i både ISO 9001 och ISO 14001. Även vår revisionmetodik, Nästa Generation - Risk Based Certification©, kommer hjälpa er i rätt riktning efter som vi tar era intressenter, risker och möjligheter i beaktande när vi, tillsammans med er, planerar fokusområden vid era revisioner.

Kontakta oss gärna om du har frågor.
Mer info: