FCG AB

Nya regler från FI får stor inverkan på banker och kreditmarknadsbolag

Nyhet   •   Jul 03, 2013 14:37 CEST

FI har lämnat förslag till nya föreskrifter om intern styrning, riskhantering och kontroll för banker och kreditmarknadsbolag som ska ersätta nu gällande FFFS 2005:1. Reglerna gäller även för finansiella företagsgrupper och föreslås börja gälla redan den 1 januari 2014.

Föreskrifterna innehåller nya och mer omfattande krav på bland annat organisation, riskhantering, kontrollfunktioner och hantering av outsourcad verksamhet.

Enligt förslaget ska företagen bland annat ha en dokumenterad riskstrategi och riskaptit som ska beslutas av styrelsen och regelbundet utvärderas. Styrelsen ska även besluta om ett ramverk för hantering av företagets risker.

Det ska finnas IT-system som sammanställer och analyserar data för företagets väsentliga risker. Det ska också finnas anpassade stödsystem för kontrollfunktionernas arbete.

Förslaget innebär vidare att styrelsen eller VD behöver fastställa nya slag av styrande dokument, t.ex. för intern styrning och kontroll, ramverk för riskhantering, limiter och riskmandat, finansiell rapportering till FI, NPAP, hantering av intressekonflikter på gruppnivå och i styrelsens arbete.

Nytt är också att styrelsens och VDs ansvar, uppgifter och till viss del kompetens regleras specifikt.

- Vår bedömning, baserad på våra erfarenheter av tidigare genomlysningar och pågående anpassningsprojekt till GL 44 och kommande CRD IV, är att föreskrifterna kommer att påverka företagen i en betydande omfattning säger Anna Fryklund, Senior Manager på FCG.

Vi vill särskilt lyfta fram följande områden:

  • Styrelse- och ledningsarbete (organisation, förväntningar och uppföljning)
  • Struktur och innehåll i styr- och stöddokumentation
  • Risk- och kapitalstyrning (definition, hantering och uppföljning av riskstrategier, aptit och toleranser)
  • Affärsmål i relation till riskstrategier
  • Dualitet mellan riskägare, risktagare och kontrollorganisation (riskhanteringsprocess vs kontrollprocess)
  • Kontrollorganisationens resurser, kompetens och befogenheter samt balansen mellan proaktivt och reaktivt arbete
  • Internrapportering

FCG kan erbjuda utvärderingar och förbättringsförslag för att säkerställa att ert företag lever upp till de kommande kraven. FCG arbetar enligt en väl inarbetad metod och struktur som resulterar i en praktiskt orienterad rapport. Läs mer om våra tjänster på vår hemsida.

Kontakt

Johan Cristvall, Partner

johan.cristvall@fcg.se, +46 766 35 05 00

Anna Fryklund, Senior Manager

anna.fryklund@fcg.se, +46 766 35 05 01


Om FCG

FCG -The Financial Compliance Group AB - är en av Nordens ledande konsultbyråer inom riskhantering, regelefterlevnad och verksamhetsstyrning. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster inom projektkonsulting, outsourcing och det egenutvecklade IT-stödet Internal Governance System (IGS). Bland kunderna finns såväl stora banker och försäkringsbolag som mindre finansiella institut