Tullsupport AB

Nytt nummer av Tullsnoken - nr 3, 2014

Nyhet   •   Sep 23, 2014 11:53 CEST

I DETTA NUMMER AV TULLSNOKEN:

 • Frihandelsavtalet mellan EU och Kanada färdigförhandlat
 • Ukraina, Moldavien och Georgien undertecknar frihandelsavtal med EU
 • Importförbud av varor från Krim och Sevastopol
 • Inget WTO-avtal om förenklade handelsprocedurer
 • Har ditt företag problem med USA-handeln? Svara på kommissionens enkät
 • Importmomsen flyttas till Skatteverket
 • Mayotte är del av EU:s tullområde
 • Nytt om klassificering
 • Nya ursprungsregler för solceller, solcellspaneler och solcellsmoduler
 • Klassificera dina badkläder rätt
 • Dags för Tulldagen - som också inspirerat Norge

Frihandelsavtalet mellan EU och Kanada färdigförhandlat

Frihandelsavtalet mellan EU och Kanada är nu klart Tullarna för industrivaror tas bort och minst 90 % av handeln med jordbruksprodukter liberaliseras. Avtalet som kallas för Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) är ett av de mest omfattande som EU har förhandlat hittills. Man kom även överens om att minska de icke-tariffära handelshindren, förbättra marknadstillträdet i tjänstesektorn samt underlätta företags deltagande i offentlig upphandling. Nästa steg är att avtalet ska paraferas och undertecknas av parterna. Källa: Kommerskollegium

Ukraina, Moldavien och Georgien undertecknar frihandelsavtal med EU
Den 27 juni 2014 undertecknades frihandelsavtalen (DCFTA) mellan EU och Moldavien, Georgien samt Ukraina. Avtalen innebär omfattande samarbete mellan parterna samt gradvis liberalisering av varuhandeln genom avveckling av tullarna, underlättnad för tjänstehandeln samt bättre investeringsmöjligheter. Andra områden är tekniska handelshinder, skyddsåtgärder, handelsprocedurer, offentlig upphandling, konkurrens, energi, hållbar utveckling och transparens.

Förutom tillgång till nya marknader, kommer avtalen sannolikt ge ökad stabilitet i relationerna mellan EU och de tre länderna och bidra till modernisering av deras ekonomi. Källa: Kommerskollegium

Importförbud av varor från Krim och Sevastopol
Sedan 25 juni 2014 råder importförbud till EU va varor med ursprung i Krim eller Sevastopol med anledning av den olagliga annekteringen av områdena(se förordning (EU) nr. 692/2014). Även finansiella tjänster eller försäkringar i samband med sådan import är förbjuden.

Till och med den 26 september 2014 finns dock möjlighet att fullfölja handelsavtal som ingått före den 25 juni. Undantag kan även ges för varor som omfattas av förmånssystem eller associationsavtalet mellan Ukraina och EU. Källa: Kommerskollegium

Inget WTO-avtal om förenklade handelsprocedurer
Vid WTO:s ministerkonferens i Bali i december 2013 enades världens handelsministrar om ett avtal om förenklade handelsprocedurer. Detta skall ske genom minskade kostnader genom minskad byråkrati samt effektivare tullhantering. Avtalet kunde inte antas som planerat den 31 juli eftersom Indien blockerade uppgörelsen. Motsättningarna har inte kunnat lösas, en del medlemsländer förordar en plurilateral lösning vilket innebär att de länder som vill ansluta sig skall kunna göra detta. Källa: Kommerskollegium


Har ditt företag problem med USA-handeln? Svara på kommissionens enkät
För att i frihandelsavtalet mellan EU och USA komma till rätta med de handelshinder som finns uppmuntrar EU-kommissionen nu företag att delge sina erfarenheter i en enkät på internet. Enkäten riktar sig främst till små- och medelstora företag och tar 15 till 20 min att fylla i och ligger öppen till den 15 december 2014.

Kommerskollegium bevakar för Sveriges del frihandelsförhandlingarna mellan EU och USA, det så kallade TTIP-avtalet (Transatlantic Trade and Investment Partnership Agreement).  Kommerskollegium har bla. publicerat rapporten ”Regulativt samarbete och tekniska handelshinder inom ramen för Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)” som berör handelshindren mellan EU och USA. Källa: Kommerskollegium

Importmomsen flyttas till Skatteverket
Från och med 1 januari 2015 ska momsregistrerade företag redovisa sin mervärdesskatt till Skatteverket istället som idag till Tullverket. En referensgrupp har startats för att få in externa synpunkter och stämma av och förankra omställningen. Ändringen härrör från ändringar i Tullagen och mervärdesskattelagen. Källa: Tullnytt

Mayotte är del av EU:s tullområde
Från och med den 1 januari 2014 upphörde Mayotte att vara ett utomeuropeiskt land och blev istället en del av EU:s tullområde. Liksom Åland och Kanarieöarna undantas Mayotte från unionslagstiftningens bestämmelser om mervärdesskatt och punktskatter. Landkoden är FR.

Vid transitering till eller från Mayotte ska T2LF användas. Under en övergångsperiod fr.o.m. den 1 januari 2014 t.o.o. den 1 juli 2014 ska reservrutiner för transitering användas. I övrigt gäller reglerna om handel med skattefriområden. Källa: Tullnytt

Nytt om klassificering
Om ditt koncentrat för produktion av frysskyddssmedel motsvarar beskrivningen i den första kolumnen i bilagan till förordningen ska du använda det KN-nummer som angetts i kolumn två i (EU) nr 1405/2013.

Om din vara motsvarar beskrivningen i den första kolumnen i bilagan till förordningen ska du använda det KN-nummer som har angetts i kolumn två. Detta gäller monitor, (kombination av färgmonitor av LCD-typ och pekskärm) förordn. (EU) nr. 111/2014, färgmonitor av LCD-typ förordn. (EU) nr. 112/2014 , höghastighetskamera förordn. (EU) nr. 113/2014, färgmonitor av LCD-typ förordn. (EU) nr. 114/2014 samt elektrisk styrenhet förordn. (EU) nr 115/2024.

Om din vara motsvarar beskrivningen i den första kolumnen i bilagan till förordningen ska du använda det KN-nummer som angetts i kolumn två. Detta gäller TV-simulator,  förordn. (EU) nr. 453/2014, drickvattenskylare ,förordn.  (EU) nr. 455/2014), fjärrstyrda strömställare,  förordn.  (EU) nr. 456/2014, elektronisk apparat med HDMI-ingång, förordn. (EU) nr. 456/2014, videokamera, förordn.  (EU) nr. 458/2014 samt monitor, förordn. (EU) nr. 459/2014. Förordningen, (EU) nr 454/2014 om tonfrekvensförstärkare upphäver förordningen nr 1066/2010.. Källa: Tullnytt

Nya ursprungsregler för solceller, solcellspaneler och solcellsmoduler
Den 25 december 2013 infördes detaljerade ursprungsregler för solceller, solcellsmoduler och solcellspaneler av kristallint kisel när tillverkning skett i mer än ett lan genom ett tillägg i bilaga 11 till förordning (EEG) nr 2454/93. Bilaga 11 innehåller en förteckning över behandling eller bearbetning som ska utföras för att de framställda varorna ska kunna få ursprungsstatus.

Eftersom det är antidumpningstull på solcellsmoduler och solcellspaneler av kristallint kisel och väsentliga komponenter, det vill säga celler, med ursprung i Kina bör importörer av dessa varor vara observanta på att ursprunget kan ha ändrats efter att reglerna infördes för varor som har tillverkat i mer än ett land. Detta kan då medföra att antidumpningstull ska betalas om ursprunget blir kinesiskt. Källa: Tullnytt

Klassificera dina badkläder rätt
De flesta badkläder som importeras ska klassificeras under varukoderna 6112 31 90 00, 6112 39 90 00, 6112 41 90 00 eller 6112 49 90 00. Tullsatsen för dessa koder är 12%.

Tullverket har uppmärksammat att ett stort antal kläder som importeras klassificeras felaktigt under varukoderna 6112 31 10 00, 6112 39 10 00, 6112 41 10 00 och 6112 49 10 00. För att få använda dessa varukoder ska badkläderna innehålla minst 5 viktprocent gummitråd, vilket är väldigt ovanligt. Källa: Tullnytt

Dags för Tulldagen - som också inspirerat Norge
I Norge hålls årets Tolldag den 25 september på Thon Hotel Vika i Oslo. Norrmännen följer upp succén från 2013 då det, enligt det svenska konceptet, näringslivet och Tollvesenet möttes för samtal. En permanent Tolldag har varit efterfrågat en lång tid. Källa: Tullnytt

Svenska Tulldagen 2014 hålls i Malmö 7 oktober, Göteborg 9 oktober och i Stockholm 21 oktober. Ses vi där?

OM TULLSNOKEN & TULLSUPPORT AB
Tullsnoken är ett nyhetsbrev från Tullsupport AB med exempel på uppdateringar och förändringar som Tullverket i samverkan med EU och WCO genomfört eller kommer att genomföra.

Vi på Tullsupport AB bevakar alla förändringar inom tullområdet åt våra kunder. Eftersom effektiv tullhantering kan förbättra ett företags varu- och kassaflöde rekommenderar vi att alla importerande och exporterande företag ser över sina rutiner.

Kontakta oss gärna för mer information
Telefon: 08-591 276 40   
E-post: tullsupport@tullsupport.se
Webb: www.tullsupport.se

Låt inte gränsen bli din begränsning