Länsstyrelsen i Kronobergs län

Ökad bostadsbrist trots hög byggtakt

Nyhet   •   Jul 06, 2017 08:10 CEST

För första gången anger samtliga av länets kommuner att de, trots ett kraftig ökat bostadsbyggande, upplever bostadsbrist. Detta visar den årliga bostadsmarknadsanalysen som Länsstyrelsen genomfört.

Under 2016 påbörjades bygget av drygt 1400 bostäder i Kronobergs län, en fördubbling jämfört med föregående år. Under samma period färdigställdes samtidigt cirka 600 bostäder. För 2017 och 2018 bedömer kommunerna att ännu fler bostäder kommer att påbörjas.

Trots den höga graden av nybyggnation är det enbart två kommuner i länet som tror att det kommer råda balans på bostadsmarknaden om tre år. Den höga befolkningsökning som länet upplevt under de senaste åren är en av anledningarna till detta.

Unga och nyanlända drabbas

De som drabbas hårdast av bostadsbristen är de grupper som är nya på bostadsmarknaden samt resurssvaga grupper. Kommunerna i Kronoberg märker av ett underskott på bostäder för bland annat unga och nyanlända vilket beror på för få bostäder med rimlig hyresnivå och rätt storlek. Som en konsekvens av bostadsbristen har tillfälliga lösningar, där kommunerna anordnar boende till personer som inte får tillgång till ordinarie bostadsmarknad, ökat kraftigt i länet.

Majoriteten av de bostäder som produceras är lägenheter i flerbostadshus, samtidigt anges höga produktionskostnader som den främsta orsaken till att det inte byggs fler bostäder. I länets mindre kommuner är svårigheter för privatpersoner och byggherrar att få lån för nybyggnation också en betydande faktor.

Om bostadsmarknadsanalysen

Enligt förordningen (SFS 2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska Länsstyrelsen årligen analysera bostadsmarknaden i länet. Rapporten bygger främst på statistik från SCB samt kommunernas svar i Boverkets bostadsmarknadsenkät.

Analysen är även en del i Länsstyrelsens arbete med att ge råd, information och underlag för kommunernas planering av bostadsförsörjningen.

Läs Bostadsmarknadsanalysen 2017 samt tidigare analyser här