Nackskadeförbundet och arbetsgruppen AMBU

Öppet brev till statminister Fredrik Reinfeldt

Nyhet   •   Okt 21, 2010 08:51 CEST

Sveriges regering har via svar dnr S2010/3209/HS till EU-kommissionen garanterat att Sverige saknar lagstiftning angående gränsöverskridande vård. Bilagt dokument bevisar att Sverige har en ensidig lagstiftning gällande gränsöverskridande vård, se ” Förordning (1994:2053) om vissa ersättningar i internationella förhållanden till landsting och kommuner från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring” som är infogad i denna skrivelse härnedan.

Arbetsgruppen AMBU, som värnar om svenska medborgares EU-rättigheter, utifrån att fri rörlighet råder på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES yttrar sig till EU-kommissionen av datum 2010-10-20 med bl.a. följande citat:

Observera

 • Att reseersättning ska utbetalas till utländsk medborgare men när svenska EU-medborgare vårdas utomlands nekar Försäkringskassan den svenske patienten reseersättning enligt Försäkringskassans informationsblad.
 • 2. I ovanstående förordning ska den utländske medborgaren ha tillgång medicin/läkemedel enligt svenska lagen om läkemedelsförmåner 2002:160. Det innebär att den utländske medborgaren har tillgång till det svenska högkostnadsskyddet för mediciner/läkemedel. Svenska patienter som vårdas utomlands har fått avslag för ersättning av mediciner, ur Försäkringskassans avslag av datum 2009-04-27, pnr 19531211-8507, citeras följande ”Det saknas författning eller praxis som medför att Försäkringskassan i ditt fall ska lämna ersättning för läkemedelsköp i Sverige. Därmed saknas lagstöd för att du skall kunna beviljas ersättning.”
 • Nytt citat Försäkringskassans avslagsbeslut 2009-08-31, dnr 061325-2009, ”Vad gäller läkemedel som betalas ut med stöd av EG-fördraget kan sådan ersättning endast ges om läkemedlet har getts direkt i samband med vården, exempelvis vid sjukhusvistelse. I annat fall betraktas läkemedel som varor och inte som tjänster.”

  Kommentar

  Angående ovanstående understryket varor hur överensstämmer det med EU-praxis C-120/95 Decker angående glasögon?

  Avslutning

  EU-kommissionen uppmanas kontrollera de stadgade transparanta villkoren enligt EU-praxis vid gränsöverskridande vård.

  De skillnader som påvisats snedvrider konkurrensen för utländska läkare att få tillgång till svenska patienter och omvänt förhindrar svenska patienter att få tillgång till gränsöverskridande vård dvs. förhindrar den fria rörligheten!

   

  För arbetsgruppen AMBU

  Assar Fager

   

  I arbetsgruppen AMBU ingår oktober 2010

  Assar Fager, Bert Magnusson och Ulf Bittner

  Slut citat.

  Frågor till statminister Fredrik Reinfeldt

  Anser statsminister Fredrik Reinfeldt att Sveriges Regering uppfyller de krav som Rättighetsstadgan ger vid handen?

  Anser statsminister Fredrik Reinfeldt utifrån att EU-kommissionär, se följande länk http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1348&format=HTML&aged=0&language=SW&guiLanguage=fr Viviane Reding (kommissionens vice ordförande och kommissionär med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap) kan lita på att staten Sverige uppfyller svenska medborgares EU-rättigheter?

  Har statminister Fredrik Reinfeldt ett ansvar utifrån att svenska medborgares EU-rättigheter till fri rörlighet på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES påvisats(utifrån arbetsgruppen AMBU:s anmälan av staten Sverige till EU-kommissionen av datum 2009-05-27) generellt underlåts av myndigheten Försäkringskassan?

  Svar emotse mycket skyndsamt till voulf56@gmail.com

  Detta öppna brev publiceras på www.nackskadeforbundet.se tillika med svaret från statsministern

   

  Bert Magnusson, ordf. Nackskadeförbundet och en av tre i arbetsgruppen AMBU

  Bo Sonnsjö, vice ordförande i Nackskadeförbundet

  Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

  Publicerat via Mynewsdesk 2010-10-21

  Ni kan läsa mera om hur rättsosäkert Sverige av idag är via www.nackskadeforbundet.se