Sveriges Kommuner och Landsting

Patienter ger högt betyg till sjuksköterskor

Nyhet   •   Feb 22, 2011 11:19 CET

135 000 patienter från cirka 800 vårdcentraler har bedömt sina erfarenheter från sitt senaste besök. Resultatet ger ett gott betyg åt sjuksköterskor. Patienterna tycker att de får bra information och att det är lätt att få träffa den sjuksköterska man önskar.

Nationell patientenkät inom primärvården genomfördes för första gången hösten 2009 och har nu upprepats i 16 landsting. Denna gång omfattar enkäten för första gången både sjuksköterske- och läkarbesök. Resultatet visar att sjuksköterskorna får bättre omdöme än läkarna på många av frågorna.

Precis som vid förra enkäten så är patienterna mycket nöjda med bemötandet och man har också högt förtroende både för läkare och sjuksköterskor. Men frågor till patienten om tidigare hälsotillstånd, information om ev. väntetider, läkemedelsbiverkningar samt vilka signaler på ett försämrat tillstånd man ska vara uppmärksam på, är områden där patienterna önskar förbättring. Områden som även framkom i föregående mätning. 

– Vi tror att dessa områden kommer att förbättras när landstingen ser över sina resultat och funderar över bakomliggande orsaker och sedan åtgärdar dessa, säger Göran Stiernstedt, chef på avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting.

För första gången kan de deltagande landstingen nu jämföra resultaten för två mätningar vad gäller läkarbesök vilket skapar förutsättningar för landstingen att koppla resultaten till pågående förbättringsåtgärder.

För några av frågeställningarna finns det märkbart stora variationer mellan landstingen. Det gäller till exempel huruvida patienten upplever avskildhet vid samtalet i receptionen, känner delaktighet inför remittering för fortsatt vård, samt får information om hur och när man får reda på sina provsvar. Detta är områden som i hög grad omfattar interna vardagsrutiner. Rutiner som är viktiga för patienten, men tämligen lätta för verksamheterna att åtgärda.

Halland, Kalmar och Blekinge ligger i topp på många av frågorna. Västra Götalandsregionen har gått framåt och förbättrat sina resultat på flera områden från föregående år.

Fakta

Syftet med Nationell Patientenkät är att landstingen ska få underlag för förbättring och utveckling utifrån ett patientperspektiv.

Svarsfrekvensen vid denna mätning var 58 procent för riket med en variation mellan 45 procent i Landstinget Västernorrland till 61 procent i Landstinget i Kalmar län.

Enkäten genomförs normalt vartannat år inom primärvården. Att denna mätning kommit till stånd i majoriteten av landstingen beror framförallt på att det sedan förra mätningen tillkommit en rad nya vårdcentraler, till följd av införandet av vårdval, som inte fanns vid 2009 års mätning.

Följande landsting deltog inte i 2010 års mätning; Uppsala, Gotland, Örebro, Jämtland samt Norrbotten.

Stockholm har mätt med en liknande enkät och kan till stora delar jämföras mot riket och övriga landsting/regioner. Det har dock endast ingått läkarbesök i Stockholms undersökning. Stockholms läns landsting går med i det nationella samarbetet full ut från och med 2011.

Nästa mätning inom primärvården sker hösten 2011 och då deltar samtliga landsting och regioner. Under 2011 kommer även nationella undersökningar inom akutsjukvården, barnsjukvården och barnpsykiatrin att genomföras.

› Hela resultatet av undersökningen

› Mer om SKL:s arbete med kvalitetsutveckling inom hälso- och sjukvård


För mer information:
Sofia Tullberg, handläggare, avdelningen för vård och omsorg, tfn: 08-452 78 72 , mobil: 070-134 78 72 , e-post:sofia.tullberg@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter: S_K_L