Sveriges Kommuner och Landsting

Patienter nöjda med vårdcentraler

Nyhet   •   Mar 12, 2012 14:31 CET

Patienterna som kommer till vårdcentraler upplever att de blir lyssnade till och får information och svar på sina frågor på ett tillfredställande sätt. Men det finns skillnader över landet och mellan vårdcentraler.

Det framgår av den stora nationella patientenkät som regelbundet följer hur patienterna uppfattar den vård och det bemötande som de får inom primärvården.

- Det händer mycket positivt inom primärvården, men en hel del kan fortfarande bli bättre. Enkäten hjälper verksamheterna att dra lärdomar. Det säger Göran Stiernstedt, chef för avdelningen för vård och omsorg vid Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Drygt 130 000 personer som i september 2011 besökte läkare på en vårdcentral eller motsvarande har besvarat enkäten om hur de upplevde besöket. Liksom vid tidigare undersökningar är patienterna generellt sett mycket nöjda med bemötandet. De har högt förtroende för läkaren och skulle i hög utsträckning rekommendera den mottagning som de besökte.

Resultaten varierar mellan länen. Blekinge, Halland och Uppsala har högst resultat på många av frågorna. Flera landsting, till exempel Uppsala, Kronoberg, Västernorrland och Jämtland, har förbättrat sina resultat. Genomsnittet för riket har dock inte förbättrats nämnvärt. Det kan bero på att resultaten för de stora regionerna har försämrats något.

De områden som i tidigare mätningar visat sig vara förbättringsområden återkommer. Det handlar bland annat om möjligheten att påverka när besöket ska ske, information om besöket inte börjar i tid samt information om läkemedelsbiverkningar och vilka signaler på ett försämrat tillstånd man ska vara uppmärksam på. Män uppger i något högre utsträckning än kvinnor att de fått frågor om tidigare hälsoproblem och läkemedelsanvändning, och att de har fått information om eventuella läkemedelsbiverkningar. 

Resultatet av undersökningen presenteras på SKL:s nya webbplats för Nationell Patientenkät: www.skl.se/nationellpatientenkat. Där är det även möjligt att titta på skillnader mellan könen, liksom skillnader över tid.

Databas med resultatet av nationella patientenkäter
SKL:s arbete nationella patientenkäter