Lotteriinspektionen

Uppdaterad: Pokervinster skattepliktiga i dom

Nyhet   •   Jul 09, 2013 15:35 CEST

Kammarrätten i Stockholm konstaterar i dom den 11 juni att pokervinster avseende taxeringsåren 2009 och 2010 från Pokerstars och FullTiltPoker är skattepliktiga då dessa bolag bedriver sin verksamhet utanför EU/EES-området. 

I ärendet konstaterar förvaltningsrätten att Pokerstars (www.pokerstars.com) och FullTiltPoker (www.fulltiltpoker.com) har tillstånd för spelverksamhet på Isle of Man respektive Alderney. Dessa uppgifter får enligt domstolen anses tyda på att Pokerstars och FullTiltPoker bedriver sin huvudsakliga verksamhet utanför EES-området. Klaganden har enligt domstolen inte åberopat någon bevisning till stöd för sitt påstående om att Pokerstars och FullTiltPoker bedriver verksamhet i bl.a. Sverige eller för att de spel denne deltagit i anordnats inom EES-området. Några uppgifter som talar för att så skulle vara fallet har inte heller i övrigt framkommit. Mot denna bakgrund får i målet aktuella pokerspel anses anordnade utanför EES-området enligt domstolen och klaganden ska därför beskattas i Sverige för pokervinsterna.

Kammarrätten i Stockholm (mål nr 4680-12 och 4681-12) gör i dessa delar samma bedömning som förvaltningsrätten och avslog överklagandet.

Det ska observeras att målen avsåg taxeringsåren 2009 och 2010. Domen vinner laga kraft den 26 augusti.

Johan Röhr
Chefsjurist