Svensk Vattenkraftförening

Positivt blev negativt efter 374 dagar

Nyhet   •   Aug 29, 2017 22:39 CEST

Energiöverenskommelsen 10 juni 2016 säger att ”Reglerna för omprövning av vattenverksamheter som vattenkraftverk och dammar bör förenklas så långt det är möjligt” och att vattenkraftbranschen ska bära kostnaderna mot att fastighetsskatten sänks. Detta är en mycket positiv uppgörelse för vattenkraften.

Miljö- och energidepartementets förslag 29 juni i år till författningsändringar av bl a miljöbalken är däremot ett ovanligt misslyckat försök att omsätta energiöverenskommelsen i praktiken. Det lever inte alls upp till energiöverenskommelsens krav på förenklad omprövning, inte heller till vad svensk lag och EUrätten säger om äganderätten och likabehandlingsprincipen.

Den stora svagheten i departementsförslaget ligger i att det ger fritt fram för ett antal myndigheter att tillämpa sina utrivningsagendor. Vi riskerar att den småskaliga vattenkraften rivs ut och att den storskaliga inskränks kraftigt. Frågan är om departementet är medvetet om vilka destruktiva krafter det släpper lösa med sitt förslag.