PP Pension

PP Pension 2011: Fortsatt tillväxt och allt bredare verksamhet

Nyhet   •   Mar 13, 2012 11:33 CET

Under 2011 fortsatte PP Pensions yngre verksamheter att utvecklas väl. För helåret uppgick koncernens totala premievolym till närmare 500 miljoner kronor, varav det tre år gamla ITP 1-erbjudandet stod för drygt 12 procent. Inbetalda premier i dotterbolaget PP Pension Fondförsäkring utgjorde i fjol mer än 20 procent av koncernens totala premieflöde. Tack vare en robust och väl diversifierad kapitalförvaltningsportfölj blev avkastningen i den förmånsbestämda (ITP 2) och premiebestämda traditionella försäkringen positiv för helåret (1,4 procent), trots en svag utveckling på aktiemarknaderna.

PP Pension erbjuder den svenska mediebranschen en bred palett av pensionsprodukter för både tjänstepensionen och det privata pensionssparandet.  

Allt sedan grundandet 1882 som ”Svenska Publicisternas Understödsförening” har PP Pension drivits enligt ömsesidiga principer, vilket betyder att allt överskott och alla effektivitetsvinster går tillbaka till föreningens medlemmar. Härmed har alla kunder nytta av att PP Pensions olika delar växer.

- Det är särskilt glädjande att ITP 1-erbjudandet fortsätter att utvecklas väl. I slutet av förra året var antalet ITP 1-försäkrade närmare 5 700 personer och ITP 1-premierna stod för drygt 12 procent av koncernens totala premievolym. I takt med att antalet aktiva ITP 2:or minskar och antalet pensionärer ökar kommer ITP 1-erbjudandet att få en allt större betydelse för PP Pension, säger VD Viveka Ekberg.

Även verksamheten i dotterbolaget PP Pension Fondförsäkring har visat en snabb tillväxt. Under 2011 steg inbetalda premier med cirka 50 procent till 103 miljoner kronor, medan fondförsäkringstillgångarna ökade med nästan 60 procent till 226 miljoner kronor.

- 2009 satte styrelsen upp flera viktiga, långsiktiga affärsmål för PP Pensions fondförsäkringsverksamhet. Det är glädjande att vi under 2011 har kunnat pricka av några av dessa mål, men vi vilar inte på hanen för det, utan arbetar målmedvetet vidare för att ytterligare utveckla verksamheten under 2012 och 2013, fortsätter Viveka Ekberg.

Under fjolåret gjordes två externa utvärderingar av PP Pensions fondtorg. Slutsatsen är att erbjudandet fortsatt ligger i ”högerkrysset” med både ett högt snittbetyg på de ingående fonderna och en bra bredd avseende de erbjudna fondkategorierna, jämfört med andra på marknaden förekommande fondtorg inom kollektivavtalad tjänstepensionsförsäkring.

- Vi märker att våra kunder uppskattar vårt tydliga och lättnavigerade fondtorg, där de vanligaste placeringsbehoven tillgodoses av fonderna i den marknads- och indexnära kategorin, som erbjuder de lägsta avgifterna. Vår enkla princip, ”samma fondrabatt till alla”, oavsett om sparandet avser ITP 1-pensionen eller ett privat pensionssparande, gör oss också smått unika jämfört med storbolagen i branschen, säger Viveka Ekberg.

Avkastningen på kapitalet i den förmånsbestämda (ITP 2) och premiebestämda traditionella försäkringen blev 1,4 procent 2011. En negativ avkastning i aktieportföljen uppvägdes av en positiv utveckling för samtliga övriga tillgångsslag, allt i linje med föreningens filosofi att investera i en robust portfölj med många olika avkastningskällor.

Avkastningen för PP Pension 50/50, förvalslösningen inom mediebranschens ITP 1-plan, blev svagt negativ under året (-1,8 procent). Den negativa utvecklingen för den del som placeras i aktier kompenserades inte fullt ut av återbäringsräntan inom den traditionella försäkringen. Sedan starten 2009 har PP Pension 50/50 givit en total avkastning på drygt 23 procent.

Räntenedgången under andra halvåret 2011 gjorde att värdet på föreningens försäkringstekniska avsättning ökade, vilket minskade den kollektiva konsolideringsnivån inom ITP 2 till 106,0 procent. För den premiebestämda traditionella försäkringen var konsolideringen 104,9 procent.

PP Pensions årsredovisning för 2011 beräknas publiceras i början av april.

För ytterligare information kontakta:

Viveka Ekberg, VD, tel 08-729 90 50 eller mobil 070-262 45 36
Helene Nilsson, vice VD, ekonomichef, tel 08-729 90 50