Linköpings kommun

Pressinformation inför äldrenämndens sammanträde

Nyhet   •   Jun 25, 2013 12:56 CEST

Ärende 6 och 7 Värdighetsgarantier

Äldrenämnden söker statsbidrag för att följa upp de lokala värdighetsgarantierna. Nämnden söker också statsbidrag för att ta fram lokala värdighetsgarantier inom dagverksamheten. Sammanlagt handar det om knappt 1,5 miljoner.

Nämnden ansöker om 958 879 kronor för uppföljning av de lokala värdighetsgarantierna, som infördes från 1 maj 2013 inom hemtjänst och särskilt boende.

Under 2013 har omsorgskontoret en heltidsanställd projektledare som arbetar med att föra in de lokala värdighetsgarantierna inom hemtjänst och vårdboende.

Exempel på värdighetsgarantier: din hemtjänst planeras och genomförs tillsammans med dig. Personalen lyssnar på dina synpunkter och önskemål. Ditt privatliv, din integritet och dina livsval respekteras av personalen.

Kommuner som har utformat och infört minst tre lokala värdighetsgarantier och lämnar in en plan för hur dessa garantier ska följas upp, kan få statsbidrag. Regeringen har avsatt 65 miljoner kronor som
socialstyrelsen ska fördela till kommunerna.

Äldrenämnden planerar en enkät om värdighetsgarantierna till brukare samt en fokusgrupp med anhöriga och en med personal. Uppföljningen ska vara genomförd och redovisad till Socialstyrelsen senast den 1 december 2014.

Äldrenämnden vill fortsätta att använda lokala värdighetsgarantier även inom andra områden och ansöker om 486 816 kronor i statsbidrag för att införa dem i dagverksamhet.

Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att under 2013 fördela 33 miljoner kronor till kommuner som utformat och infört minst tre lokala värdighetsgarantier och som vill utforma minst tre nya garantier.

Ärende  8 Förlängning av avtal
Äldrenämnden förlänger ett antal avtal med Leanlink, bland annat när det gäller stödteam för demenssjuka och deras anhöriga samt kulturaktiviteter inom äldreomsorgen.

Avtalet med Leanlink om heminstruktörer för synskadade och hörselskadade förlängs med två år, till och med den 31 augusti 2016.

Avtalet med Leanlink om stödteam för demenssjuka och deras anhöriga förlängs med två år, till och med den 31 augusti 2016.

Avtalet med Leanlink om kulturaktiviteter och stöd till äldreomsorgens fritidsverksamheter, förlängs med två år till och med den 31 augusti 2016.

Avtalet med Leanlink om rehabiliteringsinsatser i särskilt boende för äldre som drivs av Leanlink, samt personliga hjälpmedel i särskilt boende för äldre förlängs med två år till och med den 31 augusti 2016.

Tilläggsavtal med Leanlink om rehabiliteringsinsatser i särskilt boende för äldre som drivs av Leanlink samt personliga hjälpmedel i särskilt boende för äldre förlängs med två år till och med den 31 augusti 2016.

Ärende10 Äldredag på Konsert och Kongress i höst
Årets äldredag genomförs den 19 september på Konsert och Kongress. Årets äldredag firar 20 år. Må väl till kropp och själ är mottot för äldredagen.

Leanlink, enheten Kultur och Fritid för Äldre, har avtal med äldrenämnden om att anordna äldredagen i samverkan med intresseorganisationer och utförare. Planering pågår sedan februari i samverkan
med pensionsföreningarna i Linköping.

På det preliminära programmet finns bland annat musikprogrammet Swing it igen, Alice, teaterföreställningen Cabaret Livslinjen, modevisning, paneldebatt om färdtjänst och aktivitet med Korpen respektive Friskis & Svettis. Utställare finns på plats hela dagen.

Syftet med äldredagen är att ge information om äldreomsorg, kunskap om olika aktiviteter, inspirera till att delta i aktiviteter, informera om förebyggande arbete gällande skador i hemmet samt att
möjliggöra gemenskap och social samvaro för besökarna.

Äldrenämnden har i avtalet med Leanlink avsatt 150 000 kronor för att genomföra äldredagen.

Ytterligare information lämnas av kommunalråd Jan-Willy Andersson (KD), telefon 013-20 71 84  eller 0705- 90 71 84