Linköpings kommun

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Nyhet   •   Feb 12, 2013 12:00 CET

Ärende 3

Ändringar av inkomstutjämning, yttrande

Linköpings kommun förlorar cirka 15 miljoner kronor om regeringens förslag till förändring i modellen med kostnadsutjämning för barn och ungdom med utländsk bakgrund blir verklighet.

2011 kom Utjämningskommittén med ett förslag till ändringar i systemet för inkomstutjämning för kommuner och landsting.

Regeringen anser att kommitténs förslag i huvudsak ska genomföras från 1 januari 2014, med tre förändringar. Förändringarna rör sänkt kompensation i inkomstutjämningen för kommuner och landsting med hög skattekraft, ett strukturbidrag till dem med låg skattekraft och ändring av modellen för kostnadsutjämningen för barn och ungdom med utländsk bakgrund.

I ett yttrande till finansdepartementet tillstyrker kommunen de två första förändringarna, men är kritisk till förslaget till förändringar i modellen för barn och ungdom med utländsk bakgrund.

Förändringen i regeringens förslag är att underlag för utjämningen ska hämtas på kommunnivå, i stället för på församlingsnivå som utjämningskommittén föreslog. För Linköping skulle det innebära en minskning med 102 kronor per invånare (15 miljoner kronor), trots att regeringen har sagt att ingen kommun eller landsting ska få ett sämre utfall än med kommitténs förslag.

Ytterligare information lämnas av kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M),

telefon 013-20 62 96, 0702-11 44 82

Ärende 6

Kommunen vill vänta med nya hastigheter på riksväg 35

Vänta med att ändra hastigheter på riksväg 35 till 2014. Då ska en ny länstransportplan antas.

Trafikverket föreslår att högsta tillåtna hastighet på riksväg 35 mellan Linköping och Åtvidaberg sänks från 90 kilometer i timmen till 80.

I den nuvarande regionala länstransportplanen finns åtgärder för riksväg 35, med målsättningen att skapa en mötesfri väg tillåten för 100 km/tim mellan Linköping och Åtvidaberg.

Arbetet med en ny länstransportplan för perioden 2014-2025 pågår under 2013. Linköpings kommun föreslår i sitt yttrande, att ändringar av hastigheter avvaktas tills ny länstransportplan beslutats.

Restiden Åtvidaberg – Linköping är viktig för attraktiviteten att arbetspendla.  Trafikverkets förslag innebär teoretiskt att restiden ökar med cirka 1-2 minuter. Det motverkar den önskade regionala utvecklingen.

Riksväg 35 har varierande standard på olika delar av sträckan mellan Linköping och Åtvidaberg. En fullständig ombyggnad av hela sträckan kommer sannolikt att dröja några år.

Under en mellanperiod är det rimligt att genomföra enkla åtgärder för att behålla hastighetsgränserna eller anpassa hastighetsgränserna på olika delsträckor, skriver kommunen i sitt yttrande.

Ytterligare information lämnas av kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M),

telefon 013-20 62 96, 0702-11 44 82