Linköpings kommun

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Nyhet   •   Mar 05, 2013 13:48 CET

Ärende 3-12
Bolagen har uppfyllt sina kommunala uppdrag

Linköpings kommuns bolag har under 2012 uppfyllt de uppdrag som ägaren ålagt dem. De finansiella målen kommer att uppnås enligt prognoserna. Men framför allt uppfyller bolagen målen för verksamheten. I år finns ett nytt bolag: Linköpingsexpo AB, som ska genomföra LinköpingsBo2016.

– Linköping står inför stora och spännande framtidsutmaningar. Då är det en styrka att vi har bra och välskötta kommunala bolag. Bolagen spelar en viktig roll för att främja tillväxt och nya jobb, bygga bostäder, utveckla välfärdstjänster och fortsätta att fördjupa klimat- och miljöprofilen, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M). Bolagen har ett framgångsrikt år bakom sig, då de uppfyllt uppdrag och finansiella mål.

Under 2012 kan bland annat följande väsentliga händelser noteras:

Tekniska verkens delägda dotterbolag Bixia AB har delat upp verksamheten på elhandel och vindkraft och avvecklat Stadspartner.

AB Stångåstaden noterar stark efterfrågan på bland annat nyproduktion. Bolaget har gjort tre fastighetsaffärer under året: bland annat försäljning av 300 lägenheter i Johannelund.

Det preliminära resultatet exklusive reavinst är 95 miljoner kronor. Det är lägre än budgeterat, vilket förklaras med den jubileumsrabatt som hyresgästerna fick del av i slutet av 2012. Stångåstaden får bra betyg av hyresgästerna.

Lejonfastigheter har bland annat investerat i nya förskolor i Ekängen, Ullstämma och Malmslätt samt gjort om- och tillbyggnader av Himna-, Hjulsbro- och Ekdungeskolan.

Arenabolaget har haft ett mycket framgångsrikt år, med ett försiktigt plusresultat. Framförallt har bolaget god utveckling inom konferensverksamheten.

Linköpingsexpo AB bildades i mitten av 2012 och i början av 2013 rekryterades en vd. För 2012 visar bolaget ett positivt resultat på 110 000 kronor.

Ytterligare information lämnas av kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M), telefon 013-20 62 96, 0702-11 44 82

Ärende 19
Hemsjukvårdsreformen

Från och med januari 2014 tar kommunerna över ansvaret för hemsjukvården från landstinget. Övergången har förberetts under lång tid. Senast 31 mars ska kommunernas och landstingets fullmäktigeförsamlingar ta beslut. I Linköping tas beslutet den 26 mars.

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska godkänna det avtal mellan landstinget och kommunerna som den politiska styrgruppen för reformen enades om i januari i år. Övergången innebär att ansvaret för hemsjukvård överförs från Landstinget i Östergötland till kommunerna i länet från och med den 1 januari 2014 och skatteväxling med 25 öre per intjänad 100-lapp sker från samma tidpunkt.

När ansvaret samlas hos en och samma huvudman ska patienter och brukare få en bättre och mer kontinuerlig hemsjukvård.

Hemsjukvårdsreformen innebär att kommunerna tar över ansvaret för all sjukvård som sker i hemmet. Den avancerade hemsjukvården, med till exempel LAH (lasarettsansluten hemsjukvård), blir kvar i landstingets regi. De patienter som kan ta sig till vårdcentralen får sin vård av landstinget. Kommunerna har redan i dag visst sjukvårdsansvar, bland annat i särskilda boenden för äldre.

Skatteväxlingen på 25 öre motsvarar på årsbasis motsvarar cirka 240 miljoner kronor som växlas över från landstingsskatten till kommunalskatten. Skattebetalarna märker ingen skillnad jämfört med i dag. Omkring 220 tjänster förs över från landstinget till kommunerna. För Linköpings del rör det sig om 65 -70 årsarbetare, främst sjuksköterskor.

I de kommuner som har tagit över hemsjukvården är omdömena positiva, både bland medborgare och bland medarbetare.

Ytterligare information lämnas av kommunalråd Linnéa Darell (FP), telefon 013-20 62 51, 0703-82 47 52

Ärende 21
Bidrag till Valkebobadet och Himnabadet

Valkebobadet i Vikingstad och Himnabadet i Linghem får bidrag för upprustning. Därför utökar kommunstyrelsen kultur- och fritidsnämndens budgetram för 2013 med upp till 6 miljoner kronor.

Båda baden är föreningsdrivna sedan början av 1990-talet. Baden ligger på platser där det inte finns sjöbad i närheten. De omtyckta bad- och mötesplatser. Därför anser kommunen att det är viktigt att stödja dem. Baden får bland annat mindre, årliga driftbidrag.

Hösten 2011 ansökte båda föreningarna om investeringsmedel för de närmaste fem åren. Från Valkebobadet finns en lista över åtgärder som uppgår till 2,7 miljoner kronor. Från Himnabadet finns en lista som uppgår till cirka 1,3 miljoner kronor.

För att säkerställa badens existens mer långsiktigt krävs betydligt högre belopp till investeringar än vad kultur- och fritidsnämnden har möjlighet att bevilja inom sin budgetram.  Därför utökar kommunstyrelsen budgetramen. 

Finansiering sker genom att använda markering (tidigare års överskott) för jobb, arbetsmarknad, ungdomssatsningar och trygghetssatsningar. 

Kultur- och fritidsnämnden ska fördela bidrag till investeringar och underhåll utifrån badens storlek och behov av upprustning. Bidraget kan sammanlagt högst uppgå till 6 miljoner.

Ytterligare information lämnas av kommunalråd Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37

Ärende 22
Magasin för Östergötlands museum

Östergötlands museum får hyra större magasin till samlingarna. Kommunstyrelsen utökar kultur- och fritidsnämndens budgetram med sammanlagt cirka 1,5 miljoner kronor för 2013 och 2014 för att finansiera magasinet. Kommunstyrelsens resursmedel används.

Linköpings kommun står för drygt 40 procent av hyreskostnaden för magasinet, landstinget för resten.

I dag använder museet cirka tio olika magasin av varierande standard. Den sammanlagda ytan är för liten och flera lokaler uppfyller inte de krav som ställs på säkerhet och klimat.

Museet har i dag delar av sina samlingar samma lokaler som landstingsarkivet. Tanken är att museet hyr större lokaler i samma fastighet. Lokalerna är 2 435 kvadratmeter och årshyran är 2,6 miljoner. Det är en ökning på cirka 2 miljoner per år. I lokalerna ingår också mindre personalutrymmen, arbetsutrymmen och ett klimatarkiv, som används tillsammans med landstingsarkivet på Roxtorpsgatan.

Med nuvarande finansieringsmodell svarar landstinget för 57 procent (cirka 1 180 000 kr/år) och Linköpings kommun för 43 procent (cirka 890 000 kr/år).

De nya lokalerna beräknas kunna tas i bruk 1 maj. Det innebär en hyreskostnad för 2013 på cirka 1,3 miljoner. Linköpings kommuns del blir cirka 595 000 kronor för 2013. För 2014 betalar kommunen 890 000 kronor.

Beslutet gäller under förutsättning att landstinget fattar likalydande beslut.

Ytterligare information lämnas av kommunalråd Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37