Linköpings kommun

Pressinformation inför samhällsbyggnadsnämndens sammanträde

Nyhet   •   Jun 19, 2013 12:13 CEST

Ärende 15 Ändring av detaljplan för fotbollsarenan
Detaljplanen för Linköping Arena ändras så att det blir möjligt att bygga en gymnasieskola där.

Planområdet ligger utmed Norrköpingsvägen i Kallerstad. Ändringen av detaljplanen innebär att det blir möjligt att etablera gymnasie- och vuxenutbildning inom den södra delen av byggnaden intill arenan, enligt önskemål från fastighetsägaren Botrygg AB.


Medborgarförslag, flera ärenden
I vinter blir det en isbana i Tallboda. Ett cykelställ kommer att sätts upp vid busshållplatsen Ljunghagsvägen i Hackefors.

Linköpingsborna är flitiga när det gäller att lämna in medborgarförslag till kommunen, särskilt inom samhällsbyggnadsnämndens område.
– Alla medborgarförslag kan så klart inte förverkligas, men jag hoppas att Linköpingsborna fortsätter att visa stort engagemang för sin stad genom att skicka in förslag, säger nämndordförande Muharrem Demirok (C).

Vid dagens sammanträde behandlar nämnden bland annat dessa medborgarförslag:

·  Isbana i Tallboda.
I vintras lät kommunen spola en asfaltsyta i parkområdet mellan Medvindsvägen och Höstvindsvägen till isbana. För att den ska kunna fungera bättre som isbana behöver den kompletteras med sittplatser, enklare rink, belysning, fotbollsmål och tillhandahållandet av en isskrapa.

I samband med att Linköpings kommun i år återuppbygger lekplatsen bredvid isbanan ska också isbanan rustas upp. Det finns med i samhällsbyggnadsnämndens investeringsplan och kommer att genomföras under 2013.

·  Naturlekplats vid Ånestadskolan
I lekplatsplanen från 2002 pekar kommunen ut behovet att anordna en lekplats i Vimanshäll. Denna del av lekplatsplanen har dock inte genomförts.

Linköpings kommun ska i enlighet med lekplatsplanen utveckla lekmöjligheterna i stadsdelen. Under 2013 kommer därför ett förslag att tas fram för detta. Idén om att anordna en naturlekplats vid Ånestadsskolan kommer att var ett av alternativen som studeras. Ett samrådsmöte ska hållas kring utformningen av lekplatsen.

·  Fjärrbussterminalen
Gör något åt fjärrbussterminalens olämpliga placering långt från Resecentrum. Ordna ett uppvärmt väntrum för resenärerna, uppmanas i ett medborgarförslag.

Kommunen instämmer i att placeringen av fjärrbussarna har mycket övrigt att önska.  Kommunen har dock inte rådighet över de fastigheter och byggnader som ligger mellan fjärrbussterminalen och nuvarande Resecentrum. Nuvarande Resecentrum kommer att finnas kvar under ganska lång tid innan nytt Resecentrum är genomfört i sitt nya läge vid Stångån. Kommunen kommer under denna tid bevaka och söka möjligheter till att förbättra närheten mellan fjärrbusstrafik och nuvarande Resecentrum. Just nu pågår diskussioner mellan kommunen, berörd fastighetsägare och Östgötatrafiken för att förbättra närheten mellan fjärrbusstrafiken och Resecentrum.

·  Försköna området kring Kallerstadleden
Ett medborgarförslag har lämnats med önskemål om att området kring Kallerstadleden förskönas eftersom det är hårt nedsmutsat, markskötseln är eftersatt och staket och bullerskärmar är trasiga. Angränsande husfasader är nedklottrade.  Sträckan trafikeras av i stort sätt av samtliga bussbolag som angör fjärrbussterminalen. Förslagslämnaren menar att dessa passagerare får en missvisande bild av Linköping.

Linköpings kommun uppskattar förslagsställarens engagemang av hur staden upplevs.Teknik och samhällsbyggnadskontoret föreslår att befintligt bullerplank byts ut och att skötsel av gräs, buskar och träd ses över. Eftersom åtgärder även krävs på angränsande privatägda fastigheter, så översänds medborgarförslaget och svaret till berörda fastighetsägare. Under hösten 2013 ska ett möte hållas med fastighetsägarna.

·  Återställ en gång- och cykelbana mellan Krängegatan och Ledbergsvägen
Förslagsställaren önskar att kommunen anlägger en gång- och cykelväg för att knyta samman två enskilda vägar där en grustäkt har anlagts som hindrar de boende att använda den som en gång och cykelväg till Malmslätt. Kommunen är dock varken väghållare eller markägare på önskad sträckning.

·  Cykelställ utmed Ljunghagsvägen i Hackefors.
I dag saknas möjligheter till cykelparkering vid busshållplatsen vid Ljunghagsvägen. Förslagsställaren anser att ett cykelställ ska sättas upp på platsen. Nämnden instämmer och teknik- och samhällsbyggnadskontoret kommer under 2013 att anlägga ett låsbart cykelställ i närheten av busshållplatsen.

 

Ärende 32 Detaljplan för Västra valla
Nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för östra delen av Vallastaden. Planen är upprättad med utgångspunkt i det vinnande tävlingsförslaget ”Tegar”.

Detaljplanen är av principiell betydelse och därför tar kommunfullmäktige beslut. Tävlingsförslaget bygger på en idé om en tät, men småskalig bebyggelsestruktur. Stor kraft har i planarbetet lagts på arbetet med att hitta lösningar på hur man ska kunna bygga smala gatusektioner och ändå klara trafikuppgifterna och den tekniska försörjningen.

Planområdet inrymmer cirka 900 bostäder, varav ett nittiotal i småhus och två förskolor för 60 respektive 100 barn. För att se till att det vinnande arkitektförslagets intentioner genomförs, har särskilda planbestämmelser införts. Det gäller bl.a. de kvartersgemensamma byggnaderna och allmänningar, samt bestämmelser om våningsantal för merparten av flerbostadshusfastigheterna.

I arbetet har ett kvalitetsprogram tagits fram. I programmet redovisar kommunen krav på byggherrarna bland annat när det gäller miljöbyggande, tillgänglighetsaspekter och socialt hållbart byggande.

Större vattensalamander, som är en skyddad art, lever i de dammar som ligger söder om friidrottshallen. En dispensansökan har lämnats in till länsstyrelsen. Ambitionen är att dispensbeslutet ska ha fattats innan fullmäktige antar detaljplanen i augusti.

Planprojektets inriktning och innehåll innebär ett underskott i exploateringskalkylen. Utöver de cirka 60 miljoner kronor som budgeterats för projektet i nämndens investeringsbudget kommer kommunen få ett underskott om cirka 40 miljoner.

Den nya detaljplanen är förenlig med gällande översiktplan för staden Linköping. Den anses inte innebära någon betydande miljöpåverkan.

 

Ärende 36 Detaljplan för Sturefors centrum
Fastighetsägaren RE Fastigheter planerar att utveckla Sturefors centrum. I planen finns bland annat förändring av centrumbyggnaden till omsorgsboende/trygghetsbostäder. Nu ska planen prövas.

Sturefors centrum består idag av en närlivsbutik med post, restaurang och parkering. I direkt anslutning till centrum finns ett radhusområde och ett servicehus. RE Fastigheter äger fastigheterna.

I utvecklingsförslaget finns en ny lokal för restaurang, ombyggnad av dagens centrumbyggnad till omsorgsboende/trygghetsbostäder samt nya hyresrätter i två plan på de nuvarande parkeringsytorna. Parkeringsplatser ordnas i stället i mindre parkeringsgrupper inom radhusområdet.

Förslaget innebär en ny gestaltning av Sturefors centrum som blir mer levande och trivsamt. Närlivsbutiken och restaurangen får i förslaget en mer exponerad och välkomnande entré. Förslaget innebär även att Sturefors utbud av hyresrätter ökar.

Parkeringsbehovet för nuvarande och nya bostäder samt för verksamheter ska studeras i förtätningsförslaget. Förslaget innebär att Björnbärsvägen flyttas något söderut, något som måste studeras närmare i planarbetet.

 

Ärende 45 Offentlig toalett i Pusslunden
En ny tillgänglighetsanpassad toalett placeras i Pusslunden. Det blir gratis att använda den, liksom andra reklamfinansierade toaletter.

Toaletten placeras i linje med häckar och fasade på platsen. Belysningen på platsen kompletteras liksom cykelparkeringen.  Toaletten ingår i ett tidigare avtal med JC Decaux och är en ersättningstoalett för den som tidigare stod i St: Larsparken.

Toaletten är anpassad för rullstolsburna besökare, och har en separat pissoar. Fasaderna är av laminerat glas och är ljussatt under kvällstid. Toaletten är avgiftsfri och i samband med att den tas i bruk kommer även övriga reklamfinansierade toaletter att bli avgiftsfria.

Kommunen betalar anläggnings- och anslutningsarbeten och den nya belysningen. Denna kostnad beräknas till 250 000 kronor.

För ytterligare information kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (C), telefon 013-20 62 94 eller 0736-75 76 79