Oxyma Innovation

Profiler om framgångsrik produktutveckling

Nyhet   •   Sep 29, 2014 15:06 CEST

Sofia Ritzén, Docent integrerad produktutveckling, Kungliga Tekniska Högskolan

Vilket företag anser du arbetar framgångsrikt med produktutveckling?

- Ett exempel är ProActive Gaming som vann DI Gasell förra året, det är ett snabbväxande företag som är framgångsrikt med produktutveckling. Produktutvecklingen måste hänga ihop med affärerna. Ett annat kanske okänt företag jag kan nämna är Bioteria – ett litet företag som utvecklar och säljer avfettningsutrustning till storkök. De angriper ett viktigt problem, har en unik lösning, arbetar väldigt nära kunderna för att både utveckla sina produkter och sälja dem och de leds av en mycket engagerad och energisk person.

Nämn några framgångsfaktorer för att lyckas med produktutveckling!

 - Integration mellan produktutvecklarna och andra funktioner i företaget och med aktörer utanför företaget, främst kund/användare.

 - Hitta det unika och det anpassade – det som är speciellt för företaget och det som "alla vill ha". Förstå vad som är företagets egentliga värdeleverans.

Vilka trender råder just nu kring produktutveckling?

 - Trender kring organisering och ledning av produktutveckling handlar mycket om lean och agilt – särskilda ansatser för att arbeta målinriktat och att använda sina resurser på rätt sätt.

 - Ytterligare en lika viktig och framträdande trend är behovet av att klara av att både leverera rätt sak på kort sikt och nya saker på lång sikt. Att vara både radikal och inkrementell i sitt innovationsarbete - att i högre grad fokusera på innovation och sin innovationsförmåga är en trend.


Gunnar Storfeldt,  VD, Amplify

Vilket/vilka företag anser du arbetar framgångsrikt med produktutveckling?

- Jag tror produktutveckling inom teknik kan lära mycket av att titta på livsmedelsbolagen – livscykeln för all typer av produkter kortas ständigt. Därför slänger jag in ett kanske något oväntat svar och nämner Livsmedelsindustrin, inklusive företag som Arla, Absolut, Craftfood, Unilever, Fazer, Lantmännen, etc. Dessa har under de senaste åren tvingats till att svara på hot från "privat labels", öppna marknader, livsmedelsforskning, osv.

- Hyllutrymmet i butikerna för det traditionella produkterna och varumärkena krymper varje dag. Takten i innovations- och produktutveckling är rasande snabb. Cykeln är ca 18 månader, sedan måste man visa upp nya produkter för att behålla sin position.

Nämn två framgångsfaktorer för att lyckas med produktutveckling!

- Nyckeln till all framgångsrik produktutveckling (all utveckling) är att de bärande idéerna är baserade på starka insikter om kundens behov, balanserat med insikter om vad som är tekniskt möjligt att åstadkomma.

- Att ta in idéer i utvecklingen som inte bryter några fixeringar om hur marknad och teknik fungerar, och/eller inte grundas på djupa insikter om kundens behov och nya tekniska möjligheter, är idag lönlöst. Det gäller att jobba med balansen mellan det radikalt nya och det realistiskt genomförbara–att hitta en "sweet spot". Och detta kräver nya kompetenser och arbetssätt.

Vilka trender råder just nu kring produktutveckling?

- Med hänsyn till det ovanstående kommer antagligen trenden gå mot mer "agil" produktutveckling–där snabbhet och flexibilitet är nyckeln. Fokus på "lean" kommer att tonas ner då det riskerar att minska handlingsfriheten och det "slack" som behövs i produktutveckling för att möta en snabbt föränderlig omvärld.

- I tillägg kommer vi se en trend där de tidiga faserna i produktutveckling – insiktssökande och idéskapande – professionaliseras, dvs man kommer jobba med detta lika proaktivt och systematiskt som de senare faserna i produktutvecklingen. Ingen har idag råd att slösa tid och pengar på att utveckla idéer som inte uppfyller det som poängterades i punkt 1 och 2.


Kjell-Håkan Närfelt, Chefsstrateg, Vinnova

VINNOVA’s inriktning är innovation och avsikten är att relatera FoU-investeringar/-verksamheter till innovationsdriven tillväxt. Kjell-Håkan Närfelts svar speglar detta.

Vilket företag anser du arbetar framgångsrikt med produktutveckling?

Vinnova avstår från att lyfta fram enskilda verksamheter.

Nämn några framgångsfaktorer och trender för att lyckas med produktutveckling!

- Vinnova ser gärna på utveckling kopplat till ett bredare innovationsbegrepp. Innovationsutveckling handlar inte om att utveckla varor, tjänster och processer utan om värdeskapande för kunder och den egna verksamheten. Att sätta sin produkt- eller tjänsteutveckling i detta sammanhang är extremt viktigt och ett område där vi ser att många företag har brister.

- Svenska företag har ett alltför stort fokus på produkten eller tjänsten och missar möjligheter till innovation och värdeskapande genom att parallellt med utvecklingen av produkten också utveckla och berika erbjudandet med t ex kundupplevelser, affärsmodeller, varumärken, distributions- och försäljningsstrategier – dvs "Value creation"-strategier.

- Tidig validering och verifiering av affärsförutsättningarna för utvecklingsarbetet innan man investerar för tungt i produktutvecklingen. Tänk "Fail cheap and early"-strategier, och "kundutveckling" snarare än produktutveckling.

- En hantering av affärs- och produktutvecklingsprocesser (integrerat och sammanhållet!) som går över organisationsgränser och nyttjar respektive attraherar talang/kreativitet/kunskap/teknik som finns utanför den egna organisationen, dvs "open innovation"-strategier.

- Resurssmart "lean" utveckling och produktion, inklusive strategier och processer för livscykelanalyser och livscykelhantering av produkten.

- Utveckling av mervärdesskapande eko-system kring produkten där olika kompletterande tjänster, produkter etc från partners berikar och individualiserar kundens/användarens upplevelse och nytta av produkten. Se till exempel hur Apple gjorde kring Ipod/Iphone.


Peter Thorwid, Projektledare, Product Concept, Alfa Laval

Vilket företag anser du arbetar framgångsrikt med produktutveckling?

- Jag svarar på denna fråga utifrån min erfarenhet som konsument kring B2C-produkter eller tjänster. Tydligt för mig är att de företag som lyckas utveckla unika affärsmodeller för sina, ibland ganska vanliga produkter, skapar förutsättningar för nästan obegränsad framgång. Exempel på detta är: iTunes med AppStore till iPhone, Spotify för musik, Skype för telefoni.

Nämn några framgångsfaktorer för att lyckas med produktutveckling!

- Kunskap om kundens verkliga behov, inte bara dess önskemål.

- Kunskap om det egna företags förmåga att utifrån dessa behov med tillgängliga resurser, egna och andras, skapa produkter eller tjänster vilka tillfredsställer kunden.

- Det räcker således inte med rätt produktidéer utan de måste kläckas i rätt företag, vid rätt tid, finna rätt kund och ske på rätt sätt. Inte alltid helt lätt med andra ord...

Vilka trender råder just nu kring produktutveckling?

- Kraven på snabb produktframtagning ökar hela tiden.

- Nya aktörer från framförallt Kina skapar problem då de ibland har en helt annan syn på lönsamhet och långsiktighet.

- Nya kundkrav tillkommer, ibland mycket snabbt. Ett exempel är kundkrav kring produkters miljöbelastning.

- Konkurrensen ökar!

- En trend är företags förmåga att fokusera på det de har kontroll över: den egna kunskapen och det egna sättet att omsätta den och andras kunskap i bra produkter.


Hans A. Tell, Designmentor

Designmentor, har på senare tid bland annat arbetat med Värdig Entré som designsamordnare. Han har en bakgrund som regionkonsult med uppdrag för Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID) och verkat för att företag ska använda industridesign för ökad lönsamhet och konkurrenskraft.

Vilket företag anser du arbetar framgångsrikt med produktutveckling?

- Företag som gör en mycket medveten produktutveckling utifrån användarperspektiv i fokus lyckas på marknaden och få stor efterfrågan och framgång. De kan även aspirera på utmärkelser som till exempel Red Dot, Design S och Stora Designpriset vilket skapar fördelar i marknadsföringen.

- Många företag har under åren fått fantastisk media tack vare utmärkelser i produktutvecklingen både i Sverige och Internationellt, till exempel POC och Tobii på senare år. Exemplen är många inom vitt skilda branscher som IT, teknik, transport, hälsa och vård, energi, skog, turism, idrott och tjänsteföretag.

- Ett område som borde vara mycket mer intressant för marknaden är tillgänglighet både med produkter och tjänster. Ett exempel är Liljevalchs entré i projektet Värdig Entré som jag och även Oxyma har arbetat med.

- I produktutveckling är det ett teamwork med en sammansättning av olika kompetenser inom design, teknik, ekonomi, användare. Det gäller också att hitta kunskap utanför boxen och vilja vara bäst. Gå in och titta på de senaste fem årens nomineringar till Stora Designpriset.

Nämn några framgångsfaktorer för att lyckas med produktutveckling!

- Företaget skall använda en medveten designstrategi och använda industridesign från dag ett vid produktutveckling.  Två exempel är Apple och Samsung. Läs mer här!

Vilka trender råder just nu kring produktutveckling?

- Inom både produkter och tjänster är trenden att man äntligen börjar utgå från användaren/brukaren. Brukaren ska ”älska” sina tjänster och produkter med alla sinnen. Det blir också allt mer vanligt att använda industridesigner även i tjänsteutveckling. Läs mer här!


Lars Elsmark, Group Manager Mechanics, Industrial Technic, Atlas Copco

Vilket företag anser du arbetar framgångsrikt med produktutveckling?

- Den lysande stjärnan på himlen är - eller kanske var - Apple med produkter optimerade utifrån användning och med tydliga idéer som man inte har kompromissat bort. På den svenska himlen märks bland annat Atlas Copco, bevisat genom den mycket goda lönsamheten.

Nämn två framgångsfaktorer för att lyckas med produktutveckling!

- A och O är att utvecklarna förstår hur kunderna använder eller ska använda produkten och vilka kundbehov som är kritiska. I det dagliga arbetet så tar alla utvecklare etthundra...tusen...och tiotusentals små och stora beslut som alla måste leda till den rätta produkten.

Vilka trender råder just nu kring produktutveckling?

- 1) Minska Time-to-Market. 2) Många företag är nu beredda till stora förändringar för att minska Time-to-Market och öka R&D-effektiviteten.