Moderaterna i Hedemora

Rapport från bildningsnämndens sammanträde den 9 december 2013

Nyhet   •   Dec 10, 2013 14:41 CET

Några intressanta frågor från senaste sammanträdet:

Utvärdering av Jonsboelevernas flytt till Vasaskolan

Kjell Lidholm, chef för elevhälsan, och socionompraktikanten Anton Josefsson redovisar resultaten av en enkät riktad till eleverna i åk 8 och 9, som tidigare gått i Jonsboskolan. I deras sammanfattning noteras positiva och negativa upplevelser enligt nedan:

Positiva upplevelser: ”Områden som framställdes som positiva var det ökade elevantalet på skolan och att bemötandet på skolan varit bra från både elever och lärare. De fördelar eleverna ser med det större elevantalet handlar om möjligheterna till vi vänner och som vi kan kalla det en större social arena. 67% av eleverna ger flytten fån Jonsboskolan till Vasaskolan godkänt och nästan lika många har fått en positivare syn av Vasaskolan.”

Negativa upplevelser: ”De områden som eleverna uttryckte som mindre bra handlade om deras resväg till skolan, skolarbetet och deras fritid. I intervjuerna menar elever framförallt att de resor eleverna gör varje dag påverkar såväl skolarbetet som fritiden. Särskilt gäller det resorna där färdväg, avstigningsplatser och schemaläggning förlänger skoldagen i för hög utsträckning, enligt eleverna. Ett annat område elevrena upplevt som mindre bra är deras relation till lärarna, även fast de behållit sina lärare från Jonsboskolan”

Skoldatateket – risk- och konsekvensanalys

Kjell Lidholm har skrivelse till Bildningsnämnden gjort en risk- och konsekvensanalys av följderna av den besparing på 0,5 tjänst som projektledare för Skoldatateket. Både nämnden och förvaltningen ställer sig bakom att den nuvarande ambitionsnivån behålls för fortsatt utveckling av stöd genom digitala hjälpmedel.

Information om behörighet till gymnasieskolan

Anneli Myrsell redogör för en genomgång av de elever, som inte är behöriga till gymnasieskolan. Av genomgången framgår hur länge eleverna har haft skolgång i Hedemora (Sverige), vilka stödinsatser eleven fått och när stödinsatseran satts in. Analysen kommer att fortsätta och fördjupas men redan nu ser man att många elever, av de som saknar gymnaiebehörighet, har haft kortare än tre års skolgång i Hedemora.

Budgetuppföljning

Förvaltningschef Torgny Karlsson rapporterar om budgetutfallet t.o.m. oktober månad (- 4,461 Mkr) med prognos på helår på -5,985 Mkr. Ökade kostnader vad gäller interkommunal ersättning visar på ett underskott på 5,2 Mkr och bidrag till friskolor på 1,55 Mkr.

Kultur- och ledarstipendier

Enligt nämndens förslag kommer ledarstipendiet att delas mellan Vesa Remsu och Erika Måg/Nina Bartholdsson. Kulturstipendiet beslutas om i januari efter ytterligare beredning.

Retroaktiva bidrag till fristående förskolor och skolor

Förvaltningschef Torgny Karlsson redovisar skälen till att fristående förskolor och skolor har rätt till retroaktiva bidrag.

Byggnation av kök, matsal och förskola vid Smedby skola

Förvaltningschef Torgny Karlsson redogör för förslag gällande byggnationerna vid Smedby skola. Bildningsnämnden beslutar enligt förslaget som tagits fram av Tjädernhuset AB.  

Lokalutredning

Stig Olsson redovisar lokalbehovet för skolan och förskolan fram till 2020-talet. Denna utredning blir ett viktigt underlag för skolorganisationsgruppen i dess fortsatta arbete att planera inför de kommande åren. 

Love Häggkvist (m)
2:e vice Ordförande i Bildningsnämnden
Tel.  0768-527 363
E-post. lovehaggkvist@hotmail.com