Anoto Group AB

RAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2016

Nyhet   •   Nov 25, 2016 08:52 CET

  • Stor ramorder på 120 000 pennor mottogs från TStudy China i augusti. Orderns lägsta värde ligger på 4 MUSD.
  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 168 MSEK (138) och nettoomsättningen för kvartalet blev 40 MSEK (55).
  • Bruttomarginalen för perioden uppgick till 34 procent (46 procent) och bruttomarginalen för kvartalet var 31 procent (37 procent). Bruttovinsten för perioden uppgick till 56 MSEK (64) och bruttovinsten för kvartalet var 12 MSEK (20). Kvartalets resultat påverkades av en engångsjustering av lagervärdet motsvarande -3 MSEK.
  • Kvartalets resultat har även påverkats av engångskostnader motsvarande 5 MSEK som är relaterade till kostnadsbesparingar. Dessa åtgärder förväntas resultera i årliga besparingar motsvarande omkring 50 MSEK. Dessutom har kvartalets resultat påverkats av nedskrivningar motsvarande 37,6 MSEK
  • Resultatet före nedskrivningar och avskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till -148 MSEK (-59) och EBITDA för kvartalet var -60 MSEK (-25).
  • Resultatet efter skatt för perioden uppgick till -208 MSEK (-68) och resultatet efter skatt för kvartalet blev -106 MSEK (-30).
  • Vinst per aktie efter utspädning för perioden uppgick till -0,13 SEK (-0,08) och -0,05 SEK (-0,03) för kvartalet.
  • Avtal har slutits med ett sydkoreanskt företag, ABLE Investment Advisors Inc., att investera 6 MUSD (c:a 53 MSEK) i Anoto. Detta ersätter det tidigare avtalet med Smark Inc. Per den 25 november har 1,5 MUSD av det totala beloppet erhållts, med ytterligare 3,0 MUSD säkrat via en utställd garanti från en finansiell institution.
  • Kassaflödet under perioden var -4 MSEK (3) och kassaflödet för kvartalet var -34 MSEK (0). Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital under perioden var -158 MSEK (-49) och -70 MSEK (-24) för kvartalet. Kassaflödet från finansieringsverksamheten under perioden var 150 MSEK (92) och 20 MSEK (64) för kvartalet.
  • Anoto befinner sig för tillfället i en utmanande situation finansieringsmässigt. Se vidare under ”Risker och osäkerheter”.

Kommentarer från VD

Anoto befinner sig i en period av avgörande förändringar, vilka kännetecknas av betydande ansträngningar för att minska kostnader samt fokus på lönsamhet. För att bli lönsamt har Anoto vidtagit kraftfulla åtgärder för att effektivisera kostsamma utvecklingsprojekt och skapa en liten och effektiv organisation genom att minska antalet anställda samt stänga kontor. Anoto har även förändrat sin strategi för att reducera sitt beroende av kapitalintensiv hårdvara (digitala pennor och stora skärmar) och istället fokusera på en mycket lönsam mönsterbaserad teknologi för mobila enheter och digitala applikationer.

Som en följd av denna typ av strategiska förändringar har Anoto beslutat sig för att skriva av betydande kostnader för äldre projekt under det tredje kvartalet 2016.

För att driva den pågående övergången utnyttjar Anoto den teknologi företaget själv äger samt ingår även nya partnerskap. Den 15 juli 2016 ingick Anoto ett strategiskt samarbete med Digiworks, en specialist inom mönsterbaserad kodning och utskriftsteknik. Detta partnerskap kommer att komplettera Anotos egna patentskyddade mönster och mönstergenerande teknologi för att få fart på Anotos DNA-verksamhet samt ytterligare expandera inom olika asiatiska marknader.

Anotos DNA-verksamhet (ADNA) bygger på Anotos exceptionella förmåga att skapa 600 triljoner unika mönster (därav DNA) som kan tryckas på produkter och enheter. Varje mönster har ett unikt ID samt möjligheten att lägga till kodningsbar data. I och med lanseringen av ADNA utökar Anoto sin användning av sina egna mönster till de mobila enheter som finns överallt, såsom smartphones och surfplattor.

Anoto DNA har ett flertal användningsområden; allt från skydd mot förfalskning till att tillhandahålla viktig möjliggörande teknik till reklam som utnyttjar AR (förstärkt verklighet). Anoto diskuterar för närvarande med ett antal multinationella företag – från konsumentinriktade företag till industri- och tjänsteföretag.

Anotos DNA-lösning kommer även att möjliggöra robusta datautvinningsförmågor. Denna lösning möjliggör för tillverkare att använda sig av nästan osynliga och unika mönster på sina produkter och därmed möjliggöra exakt spårning på artikelnivå samt digital interaktivitet.

Samarbetet mellan Anoto och Digiwork förstärks tack vara Anotos investeringar på 2 MUSD i Digiworks moderbolag, SMark Co., Ltd. SMark är ett sydkoreanskt företag på KOSDAQ Korea med ”tickern” SMARK. Ursprungligen kom parterna överens om att SMark skulle investera 5 miljoner USD i Anoto till en teckningskurs motsvarande 0,029185 USD. På grund av nya regleringar vid KOSDAQ (den sydkoreanska börsen) gällande korsinvesteringar kommer ABLE Investment Advisors Inc. (ABLE), ett företag som är relaterat till SMark, att genomföra investeringen. Det omförhandlade avtalet innebär en investering på 6 MUSD till en teckningskurs motsvarande 0,023135 USD. Per dagens datum har c:a 1,5 MUSD mottagits från ABLE, med ytterligare 3,0 MUSD säkrat genom en erhållen garanti från en finansiell institution. De återstående 1,5 MUSD förväntas utbetalas i december.

Medan de ovanstående partnerskapen och företagets innovationer öppnar upp nya spännande marknader, säkerställer förvärven av Livescribe och Pen Generations att Anoto behåller en relevant position i sektorn för digitala pennor. Förutom att leda till en diversifiering i företagets pennportfölj, öppnar dessa förvärvade bolag även upp de snabbväxande pennmarknaderna i Asien och Latinamerika. Pen Generations har ett starkt nätverk med olika partnerskap, i synnerhet inom den asiatiska utbildningssektorn, medan Livescribe möjliggör en ökad närvaro på den amerikanska detaljhandelsmarknaden. Som tidigare har kommunicerats, har Tstudy China lagt en ramorder till Anoto omfattande 120 000 pennor som ska levereras inom ett år – värdet på detta ramavtal kan variera kraftigt beroende på vilken typ av penna Tstudy väljer att köpa, men ett absolut minimum motsvarar omkring 4 MUSD årligen. Allt som allt ser den närmaste framtiden för pennverksamheten mycket bra ut, och flera stora order för 2017 är redan på plats. Som meddelades den 16 November har Anoto fått en pennorder från Indien motsvarande 8,4 MUSD som ska levereras under tre år.

Historiskt sett har Anoto gjort stora investeringar inom F&U; både vad gäller pennutvecklingsprojekt, men även när det gäller utveckling av nya kapitalintensiva affärsmöjligheter, såsom stora interaktiva skärmar. Som ett resultat av detta har företaget gjort betydande förluster – förluster som har finansierats med hjälp av aktieemissioner. Anoto har nu beslutat sig för att enbart fokusera på fyra affärsområden, och i framtiden kommer företaget i huvudsak att investera i ett av dessa, nämligen Anoto DNA (ADNA).

Våra kostsamma pennutvecklingsprojekt, såsom leveransen av pennor till ett japanskt försäkringsbolag och HP Screen-pennan, utgör inte längre en belastning på koncernens likviditet. Det japanska pennprojektet har slutförts medan HP-projektet är i vänteläge medan de kommersiella aspekterna håller på att omförhandlas. Vad gäller utvecklingsprojektet för en stor skärm under eget varumärke har Anoto valt att avbryta detta, och kommer istället att undersöka alternativet att ingå tekniklicenseringsavtal med befintliga tillverkare av stora skärmar.

Sammanfattningsvis lägger Anoto ut en ny strategisk kurs som på ett innovativt vis överbryggar den analoga-digitala klyftan med hårdvara, programvara, modeller och data. Strategin är uppbyggd kring Anotos egna pennor, mikropunktmönster, realtidsbildbearbetning, big data samt mobila enheters optiska förmågor. Därmed utnyttjar företaget sina existerande styrkor samtidigt som man uppnår en markant utökad närvaro på världsmarknaden.

Anoto är fast besluten om att uppnå en lönsam framtid och har därför genomfört ytterligare omstruktureringar under kvartalet. Den senaste omstruktureringen kommer att leda till årliga besparingar på omkring 50 MSEK, vilket påverkar motsvarande 50 heltidstjänster. Relaterade engångskostnader uppgår till 5 MSEK och har redovisats i siffrorna för Q3. Totalt uppskattas omstruktureringsprogrammen som genomfört under 2016 att leda till besparingar motsvarande 100 MSEK jämfört med nuvarande kostnadstakt.

För att säkerställa tillräcklig finansiering under hela den pågående omvandlingsperioden förhandlar Anoto för närvarande om en emission av konvertibla obligationer motsvarande 5 MUSD, varav c:a 4 MUSD (37 MSEK) redan har placerats. Styrelsens anser att dessa ytterligare 5 MUSD ger koncernen de medel som krävs för att hantera framtida affärsmöjligheter. Styrelsen arbetar även med ett antal andra alternativ för att säkerställa de likvida medel som krävs om de konvertibla obligationerna inte fulltecknas.

UTSIKTER

Anoto förväntar sig att avsluta båda nästa kvartal och hela året 2016 med en förlust. 2016 har varit ett utmanande år som har kännetecknats av de tuffa besluten att gå från en hårdvarufokuserad organisation till en organisation som skapar en lönsam framtid baserad på programvara, egenutvecklade mönster och robust bildbearbetning. Utmaningarna kommer säkert att fortsätta under 2017, men förväntningen är att den nya effektiva pennverksamheten ger ett starkt bidrag till organisationens ekonomiska hälsa samtidigt som mönsterverksamheten utvecklas på ett mindre förutsägbart, men potentiellt mer explosivt, vis. Med sänkta kostnader motsvarande 100 MSEK och denna spännande portfölj som stöd för tillväxt räknar Anoto med betydande förbättringar vad gäller företagets ekonomiska resultat under 2017.

Joonhee Won

CEO, Anoto Group AB (publ)

Hela rapporten finns på www.anoto.com\investors