Idogen AB

Regional satsning på centrum för cell- och genterapi

Nyhet   •   Jul 06, 2016 16:54 CEST

Tillsammans med Idogen AB (”Idogen”), Medicon Village, Xintela AB samt forskare från Lunds Universitet, inlederRegion Skåne en satsning på ett nytt centrum för cell- och genterapi. Planering av centret på Medicon Village och rekrytering av projektledare har påbörjats och bekostas av Region Skåne.

Cell- och genterapi är ett framtidsområde som skapar nya behandlingsmetoder och nya medicinska terapier. Internationellt sker det betydande forsknings- och infrastruktursatsningar inom området för att möjliggöra tillgång till dessa nya behandlingsmetoderför patienter. Idogen arbetar med en unik form av cellterapi och utvecklar tolerogena vacciner som omprogrammerar immunförsvaret. Det innebär en ny behandlingsmetod mot autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och för patienter som står utan behandling efter att ha utvecklat antikroppar mot ordinarie behandling. Idogens behandling bygger på att celler från patientens blod omprogrammeras för att specifikt motverka en skadlig immunreaktion.

På Medicon Village i Lund finns lokaler som tidigare använts av AstraZeneca för läkemedelstillverkning. Dessa är lämpliga för att utveckla cell- och genterapi. I grupperingen finns framstående akademisk och industriell kompetens inom cell- och genterapi; vid Lunds universitet bedrivs världsledande forskning inom cell- och genterapi och ett antal forskningsprojekt har tagit fram behandlingsformer som är redo att testas på patienter. Likaså finns stor industriell kompetens inom cellterapi inom företagen Idogen och Xintela AB som båda utvecklar framtida behandlingsformer inom cellterapi och närmar sig kliniska försök.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling tolererar den valda molekylen. Det innebär en ny behandlingsmetod för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras om till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka en skadlig immunreaktion. Bolagets plattformsteknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling av patienter som bildat antikroppar mot sitt ordinarie läkemedel och även för att behandla autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har bolaget potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com