Sveriges Centrum för Nollenergihus

Remissvar angående ändring av Boverkets byggregler

Nyhet   •   Dec 04, 2013 10:02 CET

Sveriges Centrum för Nollenergihus (SCN) ger konstruktiva förslag på Boverkets utkast till ändringar i BBRs energiavsnitt för att skapa tydligare och bättre regler

·      Byggnader med studentlägenheter ska inte missgynnas, men gör det inte heller om bara SVEBYs referensvärden tillämpas, varför nuvarande förslag för student- och ungdomsbostäder avstyrks. Denna ger konflikter med de branschrekommendationer som ges av SVEBY och riskerar skapa förvirring i en fråga som marknaden redan löst.

·      SCN tillstyrker en uppdelning på fler byggnadskategorier i energikraven så att hänsyn kan tas till att olika lokaltyper har olika driftförutsättningar, men här är det snarare olika referenvärden för normalt brukande som behövs. Byggnader som har långa drifttider missgynnas relativt byggnader med enbart dagverksamhet och snarare än en uppdelning på kategorier skulle sådana byggnader behöva mer årsenergi.

·      Differentiera energikraven för små byggnader inom intervallet 50 – 400 m2, alternativt relativt byggnadens formfaktor eller antal våningsplan. Detta oavsett typ av verksamhet, dvs inte bara för småhus.

·      SCN avstyrker föreslagna geografiska justeringsfaktorer, men ser ett behov av en översyn som alternativ till nuvarande klimatzoner.

·      Byggnader som nyproducerats ska mätas, inte ”bör”.

·      Skärp kraven på systemdelar vid tillbyggnad så att utvecklingen av effektiva komponenter främjas

·      Vid ändring, bör en energiteknisk genomgång av möjliga åtgärder genomföras av expert.

·      Se över BBR framöver så att de blir teknikneutrala relativt olika energiförsörjningssystem. FEBY12 kan vara en bra utgångspunkt.

Läs hela SCNs remissvar på hemsidan www.nollhus.se under rapporter.

 

För frågor kontakta:

Eje Sandberg, tel 08 6267180