Mawell

Sammanhållen Vaccinationsinformation - nytta för både invånare och vårdpersonal

Nyhet   •   Sep 29, 2014 10:53 CEST

På uppdrag av SLL, Inera och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), har Mawell sedan 2013 arbetat med att tillgängliggöra vaccinationsinformation på ett enhetligt sätt via vårdens s.k. gemensamma tjänstearkitektur och tjänstekontrakt för vaccinationshistorik. Arbetet sker inom ramen för det övergripande projektet Sammanhållen Vaccinationsinformation som leds av SKL och sker i samarbete med Inera. Det är ett intressant och väldigt roligt arbete som ger nytta både för individen, vaccinatörer och de som följer upp och utvärderar smittskyddet i Sverige.

Ett av Sveriges mest använda journalsystem för vaccinatörer, Svevac, har under våren dessutom tagits över av SKL från Folkhälsomyndigheten och tillhandahålls sedan 1/7-2014 av SKL genom Inera. Mawell har uppdraget att ge support, förvalta och vidareutveckla Svevac för SKL och Ineras räkning. Antalet användare av Svevac ökar stadigt och är idag över 13500 över hela landet.

Jag har bett den ansvarige för projektet Sammanhållen Vaccinationsinformation hos SKL, Lars Midböe, att beskriva bakgrunden och hur de ser på den stora satsningen kring vaccinationsinformation. Lars berättar:

– Tillgång till samlad, aktuell information om individers vaccinationer är viktigt för invånaren själv, för vårdpersonal och för alla dem som ansvarar för uppföljning, bl.a. inom smittskydd och forskning och utveckling.

– Smittskyddsinstitutet (SMI) (nuvarande Folkhälsomyndigheten) utvecklade därför ett eget journalsystem för vaccinationer, Svevac, som de tillhandahållit för vårdgivare sedan 2002. Systemet används i såväl landsting som kommuner och av privata vårdgivare. Drift och förvaltning av journalsystem är dock inte en statlig myndighets ansvar, utan något som vårdgivare ska ansvara för, enligt de lagar och regelverk vi har i Sverige. Det har därför varit naturligt för SKL att tillsammans med Inera AB på landstingens uppdrag "ta hand om” det system som SMI annars skulle lagt ner.

– Vi har från SKL:s sida sett till att Svevac vidareutvecklats så det uppfyller de säkerhetskrav som lagar och föreskrifter ställer och att Svevac nu ingår i den arkitektur för sammanhållen journalinformation som vårdgivarna byggt upp och ansvarar för.

– Svevac är alltså ett av flera källsystem för vaccinationsinformation som kan göras tillgänglig för invånaren själv och för vårdpersonal. Via den portal för journal och läkemedel som nu utvecklas av Inera - och som ska ersätta NPÖ och integreras med 1177 och Mina vårdkontakter - kan jag som invånare få direktåtkomst till mina egna, eller mina barns vaccinationer. Samtidigt kan vårdpersonal, via sammanhållen journalföring, se patientens samlade vaccinationsskydd via samma portal eller i sina olika lokala journalsystem.

– Det tar naturligtvis lång tid innan detta är helt genomfört, eftersom så mycket ”gammal” information ligger utspridd i många olika system och en del bara finns i pappersform. Men drygt 6 miljoner vaccinationer är idag tillgängliga via Svevac och övriga journalsystem behöver bara ansluta med ett framtaget tjänstekontrakt till den gemensamma tjänsteplattformen som Inera tillhandahåller. Kopplingen till invånaren finns och testas i några piloter. En förvaltningsorganisation håller på att byggas upp, liksom en administration av de olika avtal som krävs.

– I projektets första etapp har vi alltså ”räddat” Svevac, med en stor mängd data, från nedläggning och sett till att systemet kan leva och utvecklas vidare. Svevac är nu anslutet till den gemensamma arkitekturen och dess information om vaccinationer kan visas för både invånaren själv och till vårdpersonal genom sammanhållen journalföring.

– I nästa etapp ska vi se till att flera vårdgivare ansluter sig till den gemensamma plattformen, antingen genom att använda Svevac eller anpassa sitt vanliga journalsystem till att använda de standardiserade teknikerna för att göra information tillgänglig via den gemensamma tjänsteplattformen. Det innebär en fördjupad målgruppsanalys och mycket kommunikation.

– En annan utmaning är att på ett lagligt och hanterbart sätt göra vaccinationsdata tillgängligt för olika former av uppföljning, lokalt/regionalt och på nationell nivå – det är också saker vi arbetar med i projektet.

För mer information om projektet Sammanhållen Vaccinationsinformation och Svevac:

Sveriges Kommuner och Landsting

Inera

Dagens Nyheter


av Marcus Claus 
Seniorkonsult ehälsa
Ansvarig för Mawells konsultenhet för Informatik & Arkitektur