B3IT Healthcare AB

Samverkan mot mutbrott

Nyhet   •   Feb 26, 2013 14:42 CET

Sex års fängelse. Det är maxstraffet för den medarbetare inom hälso- och sjukvården och den medicintekniska branschen som genom att bryta mot Samverkansavtalet också bryter mot mutlagstiftningen.

Nytt sedan i somras är att de branschöverenskommelser som träffats i Samverkansavtalet har fått större betydelse när straff ska mätas ut. Lagen är hård men syftet är att minska risken för korruption i Sverige.

Det är viktigt att veta vad som gäller.

– Kunskapen i medtechbranschen om konsekvenserna av den nya mutlagstiftningen är bristfällig, fastslår Erik Nilsson, biträdande jurist på Swedish Medtech.

En penna med en logotype på är okej att ta emot eller dela ut under en fackmässa. Ger du en potentiell kund en flaska vin i utbyte mot ett säljsamtal riskerar du dock att bryta mot lagen.

Erik Nilsson har specialstuderat betydelsen av Samverkansavtalet och fördjupat sig i ämnet i samband med sitt examensarbete i juridik. Nu hoppas han att fler dels ska lära sig vad som gäller, dels djupare förstå konsekvenserna av lagen.

Samverkansavtalet är upprättat mellan parterna Sveriges kommuner och landsting, Swedish Medtech och Swedish Labtech. Avtalet ingicks 2006 och utgör riktlinjer för vad som är okej och inte när kunder och leverantörer interagerar. Regleringen av hur man umgås yrkesmässigt har hittills lett till vissa förändringar, även om Erik tror att många överträdelser fortfarande förekommer.

– Många med lång erfarenhet i branschen tror jag har svårt att förstå de nya reglerna och är ovilliga att anpassa sig efter dem. Men idag är det otroligt riskabelt att inte följa dem, säger Erik.

Branschens frivilliga initiativ i Samverkansavtalet har nämligen idag en helt annan juridisk tyngd, i och med den förändring av lagen som trädde i kraft i somras. Av lagen framgår i allmänna ordalag att tagande och givande av förmån är olagligt. När rättsfall ska avgöras ser man också till lagens förarbeten. I det här fallet  framgår det då att större vikt ska tillmätas just de branschkoder och avtal som finns upprättade.

– Det handlar om självinsikt hos lagstiftaren; man kan inte formulera en lag som passar alla branscher. Därför låter man den som dagligen arbetar inom branschen formulera detaljerna. I det här fallet ger det Samverkansavtalet ännu större betydelse.

I en rättsstat som Sverige ingår den så kallade legalitetsprincipen i grundlagen. Den innebär att om man ska kunna dömas för ett brott, måste det finnas nedskrivet vad som är att betrakta som kriminellt samt att detta finns nedtecknat i någon form av författning – som medborgarna kan ta del av. När det gäller mutbrott preciseras vad som avses med ”otillbörlig förmån” genom förarbetena där vissa rättssubjekt pekas ut, i det här fallet privata organisationer som Swedish Medtech.

– Jag kan tycka att lagtexten är alldeles för generell i det här fallet och preciseringen av detaljerna har delegerats till en hierarkiskt för låg nivå. Det är fel, eller kan i alla fall ifrågasättas, tycker jag. Men nu är det så här, Samverkansavtalet har den här tyngden, summerar Erik.

Idag pågår en revision av Samverkansavtalet, nytt är nu att också läkemedelsindustrins representant Lif, finns med. Den som har frågor kan vända sig till Swedish Medtech. Men att själv utmana var den exakta gränsen för vad som är en muta är inte tillrådigt, menar Erik. Ytterst ligger ansvaret nämligen på den enskilde individen. Det är den som delar ut eller tar emot mutan som också är den som får straffet.

– Är du på en mässa och din chef instruerar dig att dela ut vinflaskor till beslutsfattande kunder så måste du våga säga ifrån om det känns fel. För det är du som döms.

En landstingsanställd har ett personligt ansvar inför lagen. Till detta kommer arbetsrättsliga åtgärder, som exempelvis uppsägning. Landstinget kan dock inte klandras som juridisk person. På bolagssidan gäller också det personliga ansvaret, men här kan även den chef eller motsvarande drabbas, som medverkat till att en muta givits.

– Den allra största risken för företag är ändå att det riskerar att uteslutas från kommande upphandlingar. Det innebär ju jättestora konsekvenser, inte bara för varumärket, konstaterar Erik.

Mutbrott är svåra att upptäcka och leder sällan till rättsligt efterspel, eftersom båda parter är nöjda. Den som drabbas negativt av mutor är istället samhället i stort.

– Jag tror att så länge folk utbildas i reglerna och förstår syftet med lagen kommer det ändå enbart att leda i positiv riktning, säger Erik men inskärper betydelsen av utbildningsfrågan.

I slutdiskussionen i sin uppsats sätter han fingret på en provocerande punkt: ” Det vore högst olyckligt om en osäkerhet kring var gränserna till det straffrättsliga området går skulle leda till att den goda samverkan som sker mellan industrin och sjukvården minskade. En minskad samverkan skulle drabba samhället negativt i stort – kanske mer än vad korruptionen själv skulle skada.”

– Det är klart att vi måste undvika korruption, men inte till vilket pris som helst. Det får aldrig gå så långt att man inte vågar instruera vården om hur en produkt ska handhas för att man är rädd för att begå mutbrott.

ANNA HAGNELL

anna.hagnell@b3ithealthcare.se

Samverkansavtalet och mutlagstiftningen

Notera att exakta belopp inte finns angivna i avtalet. Vilket förhållande och ställning de inblandade har med varandra ska också beaktas. Nedan följer exempel på hur lagen kan tolkas, enligt Erik Nilsson, biträdande jurist på Swedish Medtech.

OK i utställningsmontern: Bjuda på give-aways typ pennor och muggar med reklamtryck och logga. Måste ha ett mycket lågt värde, typ ”ikeakvalitet”.

Inte OK i utställningsmontern: Biobiljetter eller vinflaskor som vinster. Resor. Inbjudan till ovidkommande arrangemang.

OK mat: Måttfull måltid i samband med produktinformation. Öl och vin kan vara ok men endast något glas i samband med måltid.

Inte OK mat: Aldrig alkohol mer än något glas till maten. Aldrig starksprit.

Föreläsning ok: När det vetenskapliga står i centrum.

Föreläsning inte ok: När informationen snarast blir en ursäkt för en bjudresa etc.