Arbetsgivarverket

Sjukfrånvaron ökar i staten

Nyhet   •   Mar 12, 2015 11:07 CET

Ökningen av sjukfrånvaron som pågått sedan 2011 fortsätter mellan 2013 och 2014, visar Arbetsgivarverkets tidsanvändningsstatistik. Framförallt är det långtidssjukfrånvaron som ökar.

Bakgrund till tidsanvändningsstatistiken

Tidsanvändningsstatistiken har sedan år 2000 tagits fram årligen av Arbetsgivarverket med hjälp av frivilligt deltagande bland medlemmarna. Den kan användas som en gemensam grund för arbetsgivarsamverkan kring egna och gemensamma resultat. Statistiken har bland annat varit utgångspunkten för att utveckla hälsorelaterade nyckeltal som de större myndigheterna inom statsförvaltningen tagit initiativ till.

Statistikens omfattning

Tidsanvändningsstatistiken för år 2014 omfattar 158 medlemmar med 178 000 anställningar. Detta motsvarar 65 procent av alla medlemmar som har haft verksamhet hela året och 69 procent av de statliga anställningarna. Jämfört med 2013 är det en liten ökning av andelen deltagande medlemmar med en procentenhet men andelen statliga anställningar minskar med 6 procentenheter. Det senare förklaras till största delen av att Försvarsmakten inte finns med i årets produktion då de på grund av lönesystemsbyte inte kunnat lämna in underlaget för hela året.

Eftersom Försvarsmakten utgör närmare åtta procent av staten påverkar deras uppgifter värdena för hela staten. Detta måste tas hänsyn till när värdena för 2014 analyseras både vad gäller uppgifter för staten totalt samt förändringar gentemot föregående år. I år publicerar vi därför enbart en analys av sjukfrånvaron där uppgifterna presenteras efter verksamhetsinriktningar enligt cofog-kod.

Fortsatt ökning av sjukfrånvaron i staten

Den uppgång av sjukfrånvaron inom staten som pågått sedan 2011 forsätter mellan 2013 och 2014. Ökningen gäller för samtliga köns- och åldergrupper som presenteras här och består nästan uteslutande av att långtidssjukfrånvaron ökar. En verksamhetsinriktning inom staten, Socialt skydd med mera, utmärker sig genom att både ha den högsta sjukfrånvaron och den högsta ökningstakten.

Diagram 1. Utveckling av sjukfrånvaron per verksamhetinriktningKlicka på diagrammet för att visa större bild.
Tabell: Utveckling av sjukfrånvaron per verksamhetsinriktning

I Diagram 1 ovan visas utvecklingen av sjukfrånvaron sedan 2007 inom sju olika verksamhetsinriktningar i staten. För staten totalt gick sjukfrånvaron stadigt nedåt fram till 2011. Ändrade sjukförsäkringsregler bidrog till denna nedgång i sjukfrånvaron. Men från och med 2012 är sjukfrånvaron på väg upp igen. Ökningen mellan 2013 och 2014 är 0,4 procentenheter men då Försvarsmaktens uppgifter inte är med 2014 är ökningen cirka 0,2 procentenheter högre än den skulle vara om Försvarsmaktens uppgifter var med. Att sjukfrånvaron ändå ökar inom staten visar utvecklingen i de sex olika verksamhetsinriktningarna där frånvaron av Försvarsmaktens uppgifter inte påverkar resultaten. Diagrammet visar att sjukfrånvaron stiger inom alla verksamhetsinriktningar.

Jämfört med staten totalt är det verksamhetsinriktningen Socialt skydd m.m. som avviker mest. Det gäller både nivån på sjukfrånvaron och utvecklingen över tid. Inom denna verksamhetsinriktning vände sjukfrånvaron uppåt igen tidigare än för de övriga verksamhetsinriktningarna och det är också här som ökningen mellan 2013 och 2014 är som störst, 0,6 procentenheter.

Inom verksamhetsinriktningarna Försvar och Utbildning är sjukfrånvaron lägre än inom staten totalt. Detta beror till stor del på att korttidssjukfrånvaro inte rapporteras i samma utsträckning som inom övriga delar av staten.

Diagram 2 Utveckling av långtidssjukfrånvaron per verksamhetsinriktningKlicka på diagrammet för att visa större bild.
Tabell: Förändring av långtidssjukfrånvaron per verksamhetsinriktning

Diagram 2 ovan visar att ökningen av sjukfrånvaron i staten till mycket stor del beror på att det är långtidssjukfrånvaron som går upp. Även här avviker verksamhetsgrenen Socialt skydd m.m. markant från övriga verksamhetsgrenar. Långtidssjukfrånvaron stiger inom alla verksamhetsgrenar men inom Socialt skydd med mera är ökningen störst mellan 2013 och 2014 samtidigt som nivån är nästan dubbelt så hög som inom de andra områdena.

Diagram 3 Förändring av sjukfrånvaron för olika köns- och åldersgrupper mellan 2013 och 2014Klicka på diagrammet för att visa större bild.
Tabell: Förändring av sjukfrånvaron för olika köns- och åldersgrupper

Ovanstående diagram visar förändringen av sjukfrånvaron mellan 2013 och 2014 för män respektive kvinnor i tre olika åldersgrupper för staten totalt samt för den verksamhetsinriktning som avviker mest, Samhällsskydd m.m. Liksom att sjukfrånvaron ökar inom alla verksamhetsinriktningar i staten så sker ökningen också för alla köns- och åldergrupper som redovisas här. Här bör dock påpekas att gruppen man 0-29 påverkas mycket av att Försvarsmaktens uppgifter inte är med 2014.

I staten ökar sjukfrånvaron mest för kvinnorna i gruppen 30-49 år. Detta gäller också för verksamhetsinriktningarna Allmän offentlig förvaltning, Samhällsskydd och rättsskipning samt Utbildning. Verksamhetsinriktningen Samhällsskydd m.m. avviker återigen mest genom att männen i denna och den äldsta åldersgruppen uppvisar lika stor förändring som gruppen kvinnor 30-49 år. Den största ökningen av sjukfrånvaron mellan 2013 och 2014 återfinns också i denna verksamhetsinriktning och det är för gruppen kvinnor 50 år och äldre där ökningen är knappt 0,9 procentenheter.