Sveriges Kommuner och Landsting

SKL välkomnar utredning av kommunallagen

Nyhet   •   Okt 19, 2012 13:57 CEST

SKL välkomnar att regeringen idag publicerat utredningsdirektiven inför en modernisering av kommunallagen.

Uppdraget går till en särskild utredare, departementsrådet Johan Höök.


– Regeringens satsning på en genomlysning av kommunallagen är mycket välkommen. Frågan lyftes fram bland annat på SKL:s kongress 2011. Inom ramen för SKL:s arbete på området – projektet ”En kommunallag i tiden” – har vi redan ett aktivt utvecklingsarbete i gång. Jag ser med tillförsikt fram emot att vi kommer att kunna lämna väl underbyggda bidrag i utredningsarbetet, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

En stor fråga i direktivet rör hur bestämmelserna i kommunallagen förhåller sig till EU-rättens krav och till regleringen av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Andra frågor rör de anställdas roll, praktisk handläggning och laglighetsprövning. Direktiven ger därutöver ett stort utrymme för utredaren att ta upp ytterligare frågor i ett slutbetänkande som ska lämnas först den 30 mars 2015.

I direktiven lyfter regeringen särskilt fram frågan om det kommunala ansvaret i förhållande till privat utförd verksamhet och allmänhetens behov av insyn och information. Den frågan – liksom uppdraget att göra en utvärdering av den fria nämndorganisationen ska belysas i ett första delbetänkande – den 30 juni 2013.

Utredningen ska genomföras som en bred översyn och utgå från ett medborgarperspektiv. Däremot har regeringen inte funnit skäl att genomföra arbetet i form av en parlamentarisk utredning.

Enligt direktiven ska arbetet bedrivas utåtriktat och i kontakt med statliga myndigheter, kommuner, landsting, SKL, arbetsmarknadens parter, näringslivet samt övriga intressenter. Till arbetet ska även knytas en referensgrupp med representanter för riksdagspartierna.

‑ Det är glädjande att utredaren fått en relativt lång tid på sig. Det ger utrymme för att förankra och processa de förändringar som bedöms nödvändiga – vilket är centralt på ett lagstiftningsområde som på ett så grundläggande sätt reglerar kommunsektorns förutsättningar och arbetsformer, säger Anders Knape.

Kommittédirektiv: En kommunallag för framtiden (extern länk)

SKL:s arbete med demokratifrågor

SKL:s arbete med juridik

Hämta högupplöst bild på Anders Knape

För mer information:
Helena Linde, förbundsjurist
avdelningen för juridik
08-452 79 76
helena.linde@skl.se

Anna Lindström, handläggare
avdelningen för ekonomi och styrning
08-452 79 20
070-319 79 20
anna.lindstrom@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l