Sveriges Kommuner och Landsting

SKL vill ha bättre planeringsförutsättningar

Nyhet   •   Dec 16, 2013 16:11 CET

SKL ställer sig bakom Budgetprocesskommitténs förslag om att myndigheter ska ha en skyldighet att inhämta ett medgivande från regeringen om en föreskrift medför kostnader för kommuner och landsting.

SKL har yttrat sig över Budgetprocesskommitténs betänkande, "En utvecklad budgetprocess – ökad tydlighet och struktur".

Förslaget innebär att innan en myndighet beslutar om en föreskrift ska de informera om de kostnadseffekter som kan uppstå och ha ett medgivande från regeringen. Det bör också regleras i en statlig förordning.

Om föreskriften medför kostnadseffekter på landstingens och kommunernas ekonomi, är finansieringsprincipen tillämplig. Men för att reglera detta i enlighet med finansieringsprincipen måste det ske inom ramen för den statliga budgetprocessen. Därför är det nödvändigt att regeringen i god tid får kännedom om föreskriften.

– Vi är positiva till förslaget vilket kan ha stor ekonomisk betydelse för kommuner och landsting, säger Anders Knape, ordförande för SKL.

SKL är dock kritiska till att inte landsting och kommuners planeringsförutsättningar inte uppmärksammats vid översynen av den statliga budgetprocessen. Till exempel bör de ekonomiska vårpropositionerna innehålla aviseringar om kommande lagförslag som kan påverka verksamheter och/eller budget samt statsbidragsförändringar.

– Kommuner och landsting påbörjar sitt budgetarbete under våren för nästkommande år och det skulle innebära en väsentlig förbättring för våra medlemmar om de kan planera i god tid, säger Anders Knape.

Fakta om finansieringsprincipen:

Finansieringsprincipen reglerar att reformer som staten genomför också finansieras fullt ut av staten. Och omvänt: en förändring som leder till sänkta kostnader, innebär att staten minskar bidragen till kommuner och landsting. Principen gäller inte all verksamhet i sektorn, utan enbart reformer och lagstiftning som direkt berör kommuner och landsting.


Hämta hela yttrandet: "En utvecklad budgetprocess – ökad tydlighet och struktur" (pdf-dokument, nytt fönster)
Fler yttranden från styrelsen
Mer om SKL:s arbete med ekonomi

Kontakt

För mer information:
Annika Wallenskog, tf avdelningschef
avdelningen för ekonomi och styrning
08-452 77 46
076-769 77 46
annika.wallenskog@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l

Gilla SKL på Facebook