Diosentic Systems AB

Socialtjänsten i Kumla Kommun följer nu upp HVB-placerade barn och unga och deltar i nationell uppföljning

Nyhet   •   Aug 29, 2013 09:59 CEST

Socialtjänsten i Kumla kommun kompletterar uppföljningsplattformen dioevidence™ med modulen uppföljning av insatser Barn och Unga - Vård och Boende (UBU-VB).

Modulen UBU-VB består av 96 frågor för uppföljning av vård och boende som gäller barn/ungdomar. Frågorna besvaras av socialsekreterare, barnet/ungdomen och vårdnadshavaren efter avslutad placering. 

Frågorna ställs vid ett eller flera avslutande uppföljningssamtal med barnet/ungdomen och vårdnadshavaren, var för sig. 

Svaren lagras anonymt i en nationell databas åtkomlig av socialsekreterare i alla deltagande kommuner. Det är endast resultatet på aggregerad nivå som kan analyseras. Enskilda svar från en specifik uppföljning kan inte följas upp. 

Syftet med UBU-VB är att socialsekreterare skall kunna dela med sig av sin egen, barnet/ungdomens och vårdnadshavarens erfarenhet och uppfattning av en viss placering med en specifik bakgrund. Detta gör att man på nationell nivå kan ta tillvara på erfarenheter från tidigare placeringar, och även kunna påverka kommande placeringar med dessa erfarenheter. Detta arbetssätt lägger nu grunden till en lokal samt nationell erfarenhets- och kunskapsbank. 

Analyser görs i realtid. Detta innebär att alla deltagande kommuner har tillgång till samtliga svar i samma stund som socialsekreteraren har avslutat inmatningen av en enkät och sparat denna. 

När man gör analyser kan man i stapelform se svaren på alla frågor (för alla deltagande kommuner). 

Man kan även göra korskopplingar mellan två frågor för att se hur svaren för en viss fråga byggs upp av svaren på en annan fråga, t.ex. "åldersfördelningen för pojkar" och "åldersfördelningen på flickor" eller "Orsak till placering för ett specifikt lagrum". 

Man kan även se betygslistor med medelbetyg för alla betygsfrågor fördelade på de olika bakgrundsfrågorna. T.ex. "Hur bra uppfattas respektive behandlingshem att vara på att hjälpa till med skolarbete." eller "Hur förändrades barnets/ungdomens psykiska hälsa beroende på vilken diagnos barnet har. 

Valfria filtreringar kan göras för att välja ut ett visst typ av svar för vidare analyser. T.ex. om man bara vill studera "pojkar" som är "äldre än 15 år" med diagnosen "autism". 

Syftet med uppföljningen

- UBU-VB gör barnet/ungdomen och vårdnadshavaren mer delaktiga och ger socialsekreteraren en struktur för intervjuerna 
- UBU-VB visar vilka boenden som förefaller ha god effekt utifrån barnet/ungdomens problematik, 
- UBU-VB ökar kunskapen om vård och boenden, resultatet kan jämföras även med andra kommuner 
- UBU-VB kan användas som stöd vid upphandling av vård och boenden, 
- UBU-VB ger förutsättningar för att ta fram mål för verksamheterna som kan följas upp utifrån brukarnytta, 
- UBU-VB bidrar till ökad kvalitet och att ekonomiska resurser kan utnyttjas bättre, ökad träffsäkerhet vid val av vård och boenden. 

Vad är dioevidence™?

dioevidence™ är en moduluppbyggd uppföljningsplattform för verksamheter som kan hantera valfritt område.

Idag erbjuds moduler för uppföljning inom socialt arbete kring insatser/behandlingar för vuxna missbrukare med Göteborgs Stad som största kundreferens. Barn och unga (Vård och Boende) och för Psykiskt Funktionsnedsatta. Moduler inom äldreomsorg och arbetsmarknadsinsatser är planerade.

dioevidence™ består av en klientprogramvara som installeras på användarens PC samt en webbservice som Diosentic tillhandahåller på sina egna servrar. Klientprogramvaran kommunicerar med webbservicen över internet och alla inmatade enkätsvar förs över och lagras krypterat i en databas hos Diosentic. Användarna kan, på aggregerad nivå, analysera alla inmatade svar i realtid och en väl utvecklad rapportgenerator finns tillgänglig för att enkelt generera återkommande rapporter. Analysmöjligheterna är omfattande och valfria filter kan appliceras så att endast en viss önskad del av de inmatade svaren väljs ut för vidare analys. Resultaten från alla medverkande kommuner lagras i samma databas och finns tillgängligt för alla användare, i samtliga deltagande kommuner, så snart ett nytt svar lagts till.