Diosentic Systems AB

Socialtjänsten i Leksands kommun följer upp Vuxna Missbrukare och deltar i nationell databas

Nyhet   •   Feb 12, 2013 09:00 CET

UIV (Uppföljning av Insatser för Vuxna missbrukare) är en metod för socialsekreterare att följa upp biståndsbedömda insatser för personer med alkohol eller narkotikaproblem. De insatser som följs upp behöver inte vara definierade som behandlingsinsatser, men det är viktigt att insatserna riktar sig till personer som själva har drogproblem, och där målet är att förbättra det psykologiska, medicinska eller sociala tillståndet hos individer som har problem och hjälpbehov på grund av missbruk.

UIV speglar vårdens resultat ur ett brukarperspektiv. UIV är inte ett bedömningsinstrument, men de samlade aggregerade resultaten kan användas som stöd för val av insatser för olika målgrupper. Kärnkomponenten i modellen är att den ger svar på klientens upplevda kvalitet, och om de insatser som ges upplevs effektiva. UIV ger inte svar på långtidseffekter, men tar vara på en central kunskapskälla - klienters subjektiva upplevelser och värdering av insatserna.

Socialsekreteraren gör också en egen bedömning. Svaren samlas och aggregeras i en nationell databas tillgänglig för användare i realtid.

Frågorna

Frågorna handlar bland annat om typ av missbruk, vilken insats som givits, vårdgivare, vårdtid, hur insatsen utfördes och hur klienten skattar effekten av insatsen. Livsområden omfattar missbruk, familjerelation, boende, arbete, utbildning, sysselsättning, ekonomi, intressen, fysisk och psykisk hälsa, rättsliga förhållanden, vardagliga sysslor och föräldraförmåga.

Vad ger det – nyttan?

- UIV gör klienten mer delaktig och ger socialsekreteraren en struktur för intervjun,
- UIV visar vilka insatser som förefaller ha god effekt utifrån klientens förändringsbehov,
- UIV ökar kunskapen om insatser, resultatet kan jämföras även med andra kommuner som
givit insatser till samma målgrupp,
- UIV visar vilka vårdgivare som har goda upplevda resultat för en viss typ av insats, och kan användas som stöd vid upphandling,
- UIV ger förutsättningar för att ta fram mål för verksamheterna som kan följas upp utifrån brukarnytta,
- UIV bidrar till ökad kvalitet och att ekonomiska resurser kan utnyttjas bättre, ökad träffsäkerhet
vid val av insats.

Vad är dioevidence™?

dioevidence™är en moduluppbyggd uppföljningsplattform för verksamheter som kan hantera valfritt område.

Idag erbjuds moduler för uppföljning inom socialt arbete kring insatser för vuxna missbrukare med Göteborgs Stad som största kundreferens. Barn och unga (HVB och Familjehem) och för Psykiskt funktionsnedsatta.