Sportfiskarna

​ Sportfiskarna JO-anmäler Länsstyrelsen i Stockholms län

Nyhet   •   Feb 08, 2016 17:12 CET

Sportfiskarna har idag efter ett lång övervägande lämnat in en JO-anmälan mot Länsstyrelsen i Stockholms län. Skälet till anmälan är att förbundet anser att myndigheten allvarligt brustit i sin tillsyn av vattenverksamheter. JO-anmälan är framförallt kopplad till ett mångårigt ärende med tillståndslösa dammar i Moraån i Järna.

– Vi har till slut känt oss tvingade att JO-anmäla. I exempelvis det specifika ärende som anmälan gäller har Länsstyrelsen tyvärr under sju år underlåtit att agera. Vi hoppas nu att en JO-anmälan kan förbättra Länsstyrelsens arbetsmetoder och få myndigheten att prioritera ärenden som rör vattenverksamhet, samt att det även ökar fokus på behovet av mer resurser för handläggning, kommenterar Anders Karlsson, Sportfiskarnas generalsekreterare.

Bakgrund till anmälan
Det främsta skälet till Sportfiskarnas anmälan är att Länsstyrelsen underlåtit att ta sitt tillsynsansvar vad gäller ett antal dammar i Moraån i Södertälje kommun. Moraån är ett av länets viktigaste vattendrag för havsöring. I ån finns dock ett antal dammar som hindrar fisken från att vandra och föröka sig och som därigenom omöjliggör en ökning av havsöringsbeståndet. Redan 2009 genomförde Sportfiskarna med finansiering från Länsstyrelsen en förstudie av Moraån i Järna för att skapa ett kunskapsunderlag kring dammarna. Förstudien visade bland annat att både Nykvarnsdammen och Tällebrodammen saknade tillstånd, vilket innebär att Länsstyrelsen enligt sitt ansvar som tillsynsmyndighet ska förelägga dammägarna att söka tillstånd enligt miljöbalken. Men sedan 2009 har ingenting konkret hänt i ärendet trots att Sportfiskarna upprepade gånger uppmanat Länsstyrelsen att ta itu med de tillståndslösa dammarna. Till JO-anmälan bifogas en diger korrespondens som bland annat omfattar ett brev från Sportfiskarna med ett antal frågor om dammarna som det tog Länsstyrelsen tre år att svara på. Förutom ärendet med Moraån har Länsstyrelsen även underlåtit att agera i exempelvis ett antal ärenden som gäller olaglig exploatering av kustområden.

– Vi har ett oerhört stort antal dammar i svenska vattendrag som saknar tillstånd och enligt miljöbalkens definition därmed är olagliga. Som ideellt förbund med fokus på biologisk mångfald är Sportfiskarna beroende av att tillsynen av dessa vattenverksamheter fungerar så att miljöbalkens miljökrav också i praktiken ska kunna få genomslag. Vårt arbete för ökade fiskbestånd omöjliggörs om tillsynsmyndigheten avstår ifrån att ta ett beslut i olika tillsynsfrågor, förklarar Torkel Blomqvist, föreningsjurist på Sportfiskarna.

Läs Sportfiskarnas JO-anmälan här.