Sportfiskarna

Sportfiskarna kräver kraftfulla regleringar av nätfisket på Västkusten

Nyhet   •   Dec 20, 2013 15:19 CET


Havs- och vattenmyndigheten kom i går med ett förslag på nya fiskeregler för att utöka skyddet för vild västkustlax och havsöring.

– Sportfiskarna ser det som mycket positivt att västkustlaxen får ett utökat skydd och har tidigare själv efterfrågat en bag limit på havsöring. Men vi kommer även att kräva utökade begränsningar av nätfisket. Det blir väldigt märkligt att införa en fångstbegränsning för sportfisket för att skydda öringen och inte samtidigt hantera mängdfångande redskap innanför tremeterskurvan, kommenterar Stefan Nyström, Sportfiskarnas generalsekreterare.

Bort med nätfiske på blandbestånd av lax
Tätheten av laxungar i vattendragen har mer än halverats sedan slutet av 1980-talet. HaV:s remiss föreslår nu bland annat ett förbud av fångst av lax med nät på djupare vatten än tre meter. Orsaken till detta är att det utvecklats ett fiske med nät i södra Kattegatt på blandade bestånd av lax. Många svaga bestånd av lax har drabbats hårt av detta fiske. HaV vill även förbjuda fångst av vildlax i fasta redskap genom att endast odlad, fettfeneklippt, lax får behållas. Dessa regler ligger i linje med HaV:s tidigare regleringar av laxfisket i Östersjön.

Baglimit på lax och havsöring
Havs- och vattenmyndigheten vill även införa en fångstbegränsning för handredskapsfiske till två öringar/laxar per fiskande och dag i Skagerrak och Kattegatt. Orsaken till detta är att tätheten av öringungar i vattendragen enligt HaV ska ha minskat och då speciellt under perioden 2010 – 2012 trots att öringen generellt har visat en positiv utveckling.

– De flesta som fiskar havsöring i exempelvis Bohuslän delar nog inte HaV:s bild av ett drastiskt minskat havsöringsbestånd. Vi har ett fantastiskt havsöringsfiske här, mycket tack vare lokala sportfiskeföreningars ideella fiskevårdsarbete. Men Sportfiskarna har redan efterfrågat en fångstbegränsning för öring, att HaV är vakna och uppmärksammar negativa förändringar i fiskbestånden och då säkerhetsställer ett hållbart sportfiske är en klok åtgärd, säger Niclas Åberg Sportfiskarnas Västerhavskonsulent.

Riktad fiskevård bakom havsöringens ökning
Den positiva utvecklingen för öringbeståndet längs delar av Västkusten beror främst på nya fiskeregler, kalkning och vattenvårdsarbete. Sportfiskarna har initierat och genomfört många fiskevårdsprojekt samt varit drivande när det gäller förändringar av fiskereglerna. Genom att vandringshinder avlägsnats och biotopvård utförts i många vattendrag de senaste årtiondena har den totala öringpopulationen, trots minskade tätheter i vissa vattendrag, ökat. 

– Främst från de södra delarna av Västkusten har vi emellertid uppgifter om ett försämrat öringfiske på kusten och i vattendragen. Vi får vara vakna och slå vakt om havsöringsbestånden längs hela Västkusten. Vi och våra lokala distrikt är positiva till en fångstbegränsning, sen hur många öringar vi vill ha där får vi ta ställning till i vårt svar, kommenterar Niclas Åberg.

– Sportfiskarna ser även stora behov av utökade fiskevårdsåtgärder för lax och havsöring. Fiskeregleringen är en viktig åtgärd men fria vandringsvägar, biotopvård och fortsatt kalkning är minst lika viktiga för att säkra bestånden längs hela Västkusten, avslutar Stefan Nyström.

Läs Havs och vattenmyndighetens förslag här.

Kontakt: Niclas Åberg, 031 - 40 17 40, niclas.aberg@sportfiskarna.se