Sveriges Kommuner och Landsting

Stöd för svenska rapportörer

Nyhet   •   Okt 11, 2012 09:46 CEST

Regionkommittén antog tre svenska yttranden vid plenarsessionen den 9-10 oktober som behandlar EU-kommissionens förslag om ett nytt regelverk för offentlig upphandling, om biståndsprogrammet Europa i världen och om en agenda för tillräckliga, trygga och långsiktigt bärkraftiga pensioner.

Regionkommittén uttrycker i rapporten sin besvikelse på kommissionens förslag till nya upphandlingsregler. Ett regelverk som styr den offentliga upphandlingen bör faktiskt leda till att medborgare, köpare och säljare blir nöjda med affären. Istället beskriver Catarina Segersten Larsson från Landstinget i Värmland och ansvarig rapportör att kommissionens förslag innebär det motsatta. Regionkommittén betonar därför i yttrandet att regelverket för upphandling borde fästa större vikt vid värdet för pengarna vid upphandling.

– I detta fall har kommuner och landsting en stor betydelse och enkla och begripliga regler underlättar också den gränsöverskridande handeln mer än något annat. Det mesta av upphandlingen sker på den lokala och regionala nivån i Europa. Det är därför på tiden att kommissionen, Europaparlamentet och medlemsländernas regeringar förstår det problem som detta föreslagna regelverk orsakar, säger Catarina Segersten Larsson.

Den föreslagna detaljeringsnivån går tyvärr emot intentionerna att förenkla upphandlingsreglerna och kommer att innebära oacceptabla administrativa bördor för upphandlande myndigheter och särskilt för mindre myndigheter på lokal och regional nivå. Tröskelvärdena bör också höjas rejält.

Lotta Håkansson Harju från Järfälla kommun är rapportör för yttrandet som handlar om ny finansiering av EU:s utvecklingspolitik. Regionkommittén välkomnar en förenkling och uppdatering av regelverket. De lokala och regionala myndigheterna spelar en avgörande roll för strategier såväl på den egna nivån, som på den nationella och internationella nivån.

– Kompetensen hos kommun- och region förbund kan spela en avgörande roll vid omfattande samhällsreformer, speciellt vid decentralisering och demokratibyggande. Dessa förbund, eller motsvarande, kan stödja sina medlemmar genom att utveckla metoder och verktyg för deras verksamhet, genom att föra medlemmarnas talan och representera det gemensamma intresset samt genom att samordna olika finansiärers insatser inom deras respektive domän, menar Lotta Håkansson Harju.

Paul Lindquist från Lidingö Stad är Regionkommitténs ansvariga rapportör för att arbeta fram ett yttrande rörande hållbara pensioner. Yttrandet betonar de utmaningar som många medlemsstaters pensionssystem står inför och lyfter fram att tjänstepensioner kan utgöra ett viktigt komplement till de allmänna pensionerna. Pensionssystemen har utvecklats över lång tid utifrån förhållandena i respektive medlemsland och bör fortsatt vara en angelägenhet för de enskilda medlemsstaterna.

Regionkommittén berömde kommissionen för att de införlivat kommitténs rekommendation om att ägna jämställdhetsaspekten större uppmärksamhet.

– Alla nyckelaktörer, inklusive lokala och regionala myndigheter, som hanterar kompletterande pensionssystem för merparten av de offentligt anställda bör vara delaktiga i samrådsprocessen vid reformer av nationella pensionssystem.  Vi ser det mycket positivt att kommissionen belyser dessa frågor och pekar på olika förhandlingssätt, säger Paul Lindquist.

SKL:s rapportörer. Från vänster: Lotta Håkansson Harju, Paul Lindquist och Catarina Segersten Larsson.

Läs mer om SKL:s internationella arbete

Läs mer om regionkommittén och plenarsessionen (extern länk, öppnas i nytt fönster)

För mer information:
Eva Sveman (expert Upphandling)
08-452 7654
eva.sveman@skl.se

Annika Liedholm (Europa i Världen)
+32 2 549 08 60
annika.liedholm@skl.se

Niclas Lindahl (expert Pensioner)
08-452 7791
niclas.lindahl@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l