UtvecklingsPorten

Studiehandledning - att starta med kvalitet

Nyhet   •   Jul 23, 2016 19:05 CEST

En elev behöver studiehandledning, därför att hen riskerar att inte nå målen i ett eller flera ämnen.

Beslut fattas av lärare och rektor

 • Inom ordinarie undervisningens ram som en extra anpassning eller
 • som särskilt stöd med upprättat åtgärdsprogram och beslut av rektor

Det är omfattningen på studiehandledningen som avgör om ett åtgärdsprogram behöver upprättas. Se Nationellt centrum för svenska som andraspråk om studiehandledning.

Beställning/uppdrag

Oavsett om studiehandledningen är en extra anpassning eller särskilt stöd behöver en ”beställning” formuleras av elevens lärare/mentor som omfattar

 • elevens namn, ålder och årskurs
 • elevens behov i ämnet eller ämnena
 • vilket språk eleven ska få studiehandledning på utöver svenska
 • omfattning utifrån elevens behov
 • önskad tid

Elevens namn, ålder och årskurs

Undvik att uppge personnummer i beställningen. Det är en onödig uppgift som ej ska spridas. Uppge i stället elevens namn, ålder och årskurs så att eleven kan identifieras.

Elevens behov i ämnet eller ämnena

Det kan inte nog betonas att en framgångsrik studiehandledning bygger på ett tydligt formulerat uppdrag. Vilket ämne, vilka är svårigheterna, vad ska uppnås med hjälp av studiehandledningen? Om läraren formulerar mål för studiehandledningsperioden så kan också resultatet följas upp.

Språk för studiehandledningen

Studiehandledningen ska ges på elevens starkaste skolspråk och på svenska. Därför behöver läraren identifiera det språket. Obs att det inte är föräldrar som bestämmer vilket språk eleven ska få studiehandledning på, det är skolan som beslutar. Viktigt att göra en snabb uppföljning i början av studiehandledningen för att konstatera att det är rätt språk för eleven. Om inte byt studiehandledare och språk.

Omfattning utifrån elevens behov

Utifrån elevens behov formuleras omfattningen. För en elev kan det vara sex timmar i veckan i tre ämnen under en intensiv period, en annan elev får fullt tillräckligt stöd fyra timmar inför ett provtillfälle i ett ämne och en tredje elev får bra tempo i sin skolgång med en timme i veckan i ett ämne och byter sedan till ett annat ämne.

Formulera så tydligt som möjligt i beställningen: t ex 90 minuter två gånger i veckan under 8 veckor i ämne A och B eller 60 minuter en gång i veckan under hela terminen i ämne A.

Önskad tid

Här kan läraren beskriva t ex att skolan har tid för studiehandledning mellan kl 13 och 15 tisdag och torsdag.

Ob att det är viktigt att låta eleven få studiehandledning även om det under några veckor krockar med annan planerad undervisning. Med studiehandledningen kan eleven greppa sammanhanget i ämnet och i skolan och snabbt komma vidare för att nå målen i ämnet.

Uppstartsmöte av studiehandledning

För att påbörja studiehandledning behöver lärare och studiehandledare ha ett uppstartsmöte. Mötet tar max 1 timme med följande innehåll:

 • Bekräfta uppdraget
 • Mål för studiehandledningen
 • Material att arbeta med
 • Kommunikation och avrapportering
 • Avslut

Bekräfta uppdraget

Det kan ha gått en tid sedan beställningen/uppdraget formulerades. Läraren beskriver elevens utveckling sedan dess och gör ev. kompletteringar.

Mål för studiehandledningen

Läraren formulerar vad som ska uppnås under studiehandledningsperioden och studiehandledaren kan ställa frågor och göra förtydliganden. Lämpligt att besluta om hur studiehandledningen ska följas upp.

Material att arbeta med

Läraren visar vilket läromedel och annat material som eleven arbetar med i ämnet och lämnar över ett ex digitalt eller på annat lämpligt sätt till studiehandledaren.

Kommunikation och avrapportering

Läraren och studiehandledaren kommer överens om hur de smidigt kan kommunicera med varandra varje vecka. Det handlar om planerad och oplanerad frånvaro, vilka sidor i läromedlet som ska behandlas vid varje tillfälle, återkoppling från studiehandledaren om hur studiehandledningstillfället förlöpt med mera. Epost, annan digital kommunikation och ev. telefon underlättar arbetet. 

Jämför studiehandledare som bloggar i Lärlabbet "vi hinner aldrig prata med varandra."

Avslut

Studiehandledaren avslutar med en summerande rapport till läraren om mål, innehåll och resultat.