NS Sensus

Sveriges Regering Försäkringskassan

Nyhet   •   Nov 28, 2011 10:47 CET

Hur länge kan Försäkringskassan tillåtas av Sveriges Regering och Sveriges Riksdag att generellt bedriva EU-olaglig verksamhet?

Bevisligen osant intygande/falska intyg från Försäkringskassan

Till EU-kommissionen(i pågående granskningsärende), Sveriges Regering och Sveriges Riksdag är bl.a. påvisat att myndigheten Försäkringskassan via falska intyg/osant intygande bedriver generell EU-olaglig verksamhet. Dvs. konsekvensen blir då att brott begås inom Försäkringskassan i syfte att förhindra den fria rörligheten för svenska unionsmedborgare vid gränsöverskridande vård inom EU/EES(brott som icke kan ställas utom all rimlig tvivel till dess motsatsen är bevisad).

Vissa förvaltningsdomstolar dömer utifrån Försäkringskassans falska/osanna intyganden till Försäkringskassans fördel och då underlåts EU-rättigheten till den fria rörligheten/gränsöverskridande vård inom EU/EES de svenska unionsmedborgarna.

Du kan läsa mera om fakta via denna länk www.eueeshealthcare.mpbloggar.se och se där vad som publicerats under datum 2011-11-26.

Du kan också läsa mera via press/nyhetsmeddelande av 2011-11-26 via dessa länkar

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/sveriges-regering-raettsskandal-709320

http://www.mynewsdesk.com/se/view/news/sveriges-regering-raettsskandal-32142

EU-rättspraxis

Försäkringskassan har samma skyldighet, att skydda svenska unionsmedborgares EU-rätt till fri rörlighet/gränsöverskridande vård inom EU/EES, som förvaltningsdomstolarna((se EU-rättspraxis C-224/97 punkterna 26-27). De nationella myndigheterna måste iaktta och skydda och att varje däremot stridande bestämmelse i nationell rätt saknar tillämplighet.

Vi hänvisar även till EU domstolens mål C-255/09 av datum 2011-10-27 och där då framförallt punkten 44, där framgår bl.a. att kommissionen hävdar att Portugal inte uppfyllt sina skyldigheter enligt artikel 49 EG genom att inte föreskriva någon möjlighet till ersättning för kostnader som uppstått i annan medlemsstat för sjukvård etc. Punkten 52 fastlår EU-domstolen EU-kommissionens yrkanden. Se även punkten 95 och domslut.

Försäkringskassan verksamhet strider mot lag

Falska intyg/osant intygande är ett brott enligt svensk lag, ”Lämnar någon i intyg eller annan urkund osann uppgift om vem han är eller om annat än egna angelägenheter eller upprättar någon för skens skull urkund rörande rättshandling, dömes, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för osant intygande till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet med hänsyn till att det innefattar missbruk av tjänsteställning eller eljest att anse som grovt, skall dömas till fängelse i högst två år.”(BrB 15:11)

Rättsskandal

Journalister och media har att kritiskt granska makten och då därtill värna rättssäkerheten med att delge allmänheten vad som försiggår i Sverige utifrån vad som nu delgivits. Denna maktkorruption kan icke tillåtas vara ogranskat av journalister/media.

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

Arbetsgruppen AMBU består i november 2011 av Assar Fager, Bert Magnusson och Ulf Bittner