NS Sensus

Sveriges Regering Sveriges Riksdag EU-kommissionen

Nyhet   •   Dec 14, 2011 15:34 CET

Alla dessa parter är nu informerade denna dag om vad som försiggår inom Förvaltningsrätten i Härnösand. Nu återstår att se om de alls agerar och reagerar.

Klart är att domstolen har påstått, i skriftligt meddelande, att Förvaltningsprocess lagen(FPL) står över EU-rätten och domstolen/domaren(t.f. rådman) har nu i begärt beslut "tvingats" till att bevisa att FPL står över EU-rätten.

EU-rätten är överstående svensk lag, i mål som t.ex. vid gränsöverskridande vård inom EU/EES(Sverige har ingen lag för gränsöverskridande vård inom EU/EES, enligt Sveriges Regering som är delgivit sedan tidigare).

Ur prop. 1993/94:114, sidan 32, 4:e stycket, citat;

 Av detta framgår i sin tur att svenska domstolar och myndigheter är skyldiga att tillämpa EG-rättsliga normer. De är sålunda skyldiga t.ex. att omedelbart – utan mellankommande nationell rättsbildning – tillämpa gemenskapsfördragen och av rådet utfärdade rättsakter i den mån dessa är direkt tillämpliga eller har direkt effekt samt att i fall av normkonflikt mellan en inhemsk rättsregel och en EG-rättslig regel tillämpa den EG-rättsliga före den inhemska.

Ur SFS 2010:1408 Lag om ändring i regeringsformen, utfärdad den 25 november 2010, 11 kap. Rättskipningen, 14 §, citat;

Lagprövning

14 § Finner en domstol att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte tillämpas.

Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst. Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag.

EU-kommissionens tolkningsmeddelande 2000/C 43/03, sidan 3, citat;

Genom artikel 49 och följande i fördraget inrättas principen om fri rörlighet för tjänster. Principen är efter övergångsperioden direkt och villkorslöst tillämplig. Principen ger de berörda parterna rättigheter som de nationella myndigheterna måste respektera och tillvarata, och nationella bestämmelser som strider mot principen får inte tillämpas vare sig det är frågan om bestämmelser i lag, administrativa bestämmelser eller konkreta enskilda förvaltningsbeslut.

 

Kommer svenska journalister och media att kritiskt granska och delge allmänheten vad som försiggår?

Du kan läsa hela inlagan till Förvaltningsrätten i Härnösand via denna länk http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/2011/12/14/2011-12-14-inlaga-till-forvaltningsratten-i-harnosand/

Du kan läsa skrivelsen till Sveriges Riksdag, Sveriges Regering, Justitiedepartementet och EU-kommissionen m.fl. informeras om vad som försiggår inom svensk förvaltningsdomstol

http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/2011/12/14/2011-12-14-sveriges-riksdag-sveriges-regering-justitiedepartementet-och-eu-kommissionen-m-fl-informeras-om-vad-som-forsiggar-inom-svensk-forvaltningsdomstol/

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/