Vanguard Sverige

Systemtänkande ska genomsyra Bromölla kommun

Nyhet   •   Dec 08, 2009 15:46 CET

Bromölla är genom projekt BÄST -  Bromölla Är SystemTänkare - den första kommun i Sverige som tillämpar systemtänkande enligt Vanguard-metoden på samtliga verksamheter och som ställer om ledning och styrning från traditionell ledningsfilosofi till systemtänkande.

Vi har ansökt om stöd från Europeiska socialfonden, ESF, för att göra denna omställning i ett större projekt som heter projekt BÄST, Bromölla Är SystemTänkare. Målet är att utveckla organisationen till att bli effektiv, leverera bra kvalitet och få motiverade medarbetare. Detta tänker vi uppnå genom att använda systemtänkande enligt Vanguard-metoden (besläktat med lean-tänkandet inom service).

Grundidé och förankring

Förprojekteringen visade att nuvarande arbetssätt, mål, roller och ansvar begränsar kvalitetsarbetet, organisationens effektivitet samt medarbetarenergin och därmed möjligheten till individuell utveckling. Såväl vår analys som forskning visar att kärnan till detta problem är den nuvarande traditionella ledningsfilosofin, det vill säga hur man leder och styr organisationen. Den traditionella ledningsfilosofin ligger till grund för hur arbetssätt, mål, roller och ansvar utformas. Hittills har man försökt öka kvalitet, effektivitet och medarbetarenergi främst genom att förändra medarbetarnas individuella egenskaper vilket inte gett något resultat då problemet till mycket liten del är individrelaterat. För att komma åt det grundläggande problemet krävs en omställning från den traditionella ledning och styrning som idag präglar Bromölla kommuns verksamhet till en ledningsfilosofi som möjliggör utformning av arbetssätt, mål, roller och ansvar på ett sätt som främjar ökning av kvalitet, effektivitet och medarbetarenergi.

Systemtänkande enligt Vanguard-metoden är den ledningsfilosofi som Bromölla kommun genom detta projekt avser att ställa om till. Systemtänkande enligt Vanguard-metoden är ett innovativt sätt att tänka kring hur man styr och leder en organisation. Systemtänkande utgår från att arbetsprestationen främst beror på förutsättningar i systemet och inte på medarbetarnas individuella egenskaper. Metoden innebär att det genomförs så kallade interventioner på arbetsplatserna. En intervention enligt Vanguard-metoden är ett systematiskt och strukturerat tillvägagångssätt för chefer och medarbetare att komma fram till hur de ska utforma arbetssätt, mål, roller och ansvar för att öka kvalitet, effektivitet och medarbetarenergi. Interventionen består av ett antal moment som arbetsgruppen går igenom. Chefer och medarbetare arbetar tillsammans aktivt med att lösa faktiska problem i verksamheten parallellt med traditionell undervisning, metoden är alltså en kombination av formellt och informellt lärande och verksamhetsutveckling.

Sammanfattningsvis kan man säga att Vanguard-metoden kommer att ge ledning, chefer och medarbetare ökad kompetens att förstå organisationen som ett system och framgångsrikt förändra verksamheten, så kallad förbättringskompetens. Den 10/9 anordnade vi en heldag med John Seddon, Vanguard-metodens grundare, där vi bjöd in medarbetare, andra kommuner och näringsliv. Intresset var stort och vi fick till och med byta lokal för att alla skulle kunna delta.

Kristianstad högskola har visat stort intresse och kommer följa vårt arbete.


Syfte, mål och måluppfyllelse

Syftet med projektet är att Bromölla genom projekt BÄST ska tillämpa systemtänkande enligt Vanguard-metoden på samtliga verksamheter och ställa om ledning och styrning från traditionell ledningsfilosofi till systemtänkande. Projektet ska tillgodose behovet av ökad förbättringskompetens hos medarbetare, chefer och ledning för att på så sätt stärka individen på arbetsmarknaden. Målet är ökad kvalitet, effektivitet och medarbetarenergi.

För att uppnå detta kommer systemtänkande enligt Vanguard-metoden att användas. Metoden innebär att chefer och medarbetare tillsammans aktivt arbetar med att lösa faktiska problem i verksamheten parallellt med traditionell undervisning, metoden är alltså en kombination av formellt och informellt lärande. Deltagarna kommer att få en ökad förbättringskompetens och genomföra förändringar som skapar förutsättningar för att göra ett bra jobb.