SIS, Swedish Standards Institute

Ny standard för samhällssäkerhet

Nyhet   •   Feb 28, 2011 08:30 CET

Avbrott och störningar i verksamheten kan få förödande konsekvenser. Det är därför viktigt att vara väl förberedd om det oförutsedda ändå sker. Snart finns ett verktyg som hjälper organisationer att hantera oförutsedda händelser.  
 
 – Kontinuitetshantering handlar om att på ett strategiskt sätt skapa en fortlöpande förmåga att hålla verksamheten intakt och att hantera alla aspekter inom kontinuitet, från incident- till krishantering, säger Stefan Tangen, projektledare på SIS.

– Det första många tänker på är yttre hot som exempelvis naturkatastrofer och stora olyckor, men faktum är att de största hoten mot en organisation finns mycket närmare än så. Det kan till exempel handla om att nyckelpersoner blir sjuka eller slutar, att kritisk infrastruktur havererar eller att väsentliga leverantörer inte längre finns kvar, säger Stefan Tangen.

Standarden anger vilka krav en organisation bör uppfylla för att kunna fortsätta driva sin verksamhet på en tolerabel nivå, oavsett vilken typ av störning organisationen är utsatt för. Förslaget innehåller viktiga principer, processer och terminologi som utgör grunden när man vill införa ett ledningssystem för kontinuitetshantering.

Standarden är i likhet med ISO 9001 för kvalitetsledning certifierbar och väntas bli klar i slutet av detta år. Den kan användas av alla organisationer, oavsett storlek, från såväl näringsliv som offentlig sektor till ideella föreningar.

Standardiseringsarbetet bedrivs inom den internationella kommittén för samhällssäkerhet som leds av SIS. Flera svenska experter deltar aktivt i arbetet. En hel serie av standarder inom området är under utveckling, allt ifrån övningsverksamhet, samarbete, privat/offentlig samverkan för krisberedskap, varningssystem till videoövervakning.

– Vi välkomnar fler svenska organisationer som vill engagera sig i arbetet och vara med och påverka innehållet i standarderna, säger Stefan Tangen.

Seminarium i Stockholm 8 mars
Den kommande standarden är för närvarande ute på remiss bland ISOs alla medlemsländer.

– Vi vet att intresset för detta område är mycket stort och SIS kommer därför att arrangera ett särskilt seminarium där vi presenterar standarden och även övrigt arbete som pågår inom området samhällssäkerhet, säger Stefan Tangen.

För mer information eller för att delta i arbetet, kontakta: Stefan Tangen, SIS projektledare, tfn 08-555 521 61, stefan.tangen@sis.se