Delecta Financial Events AB

VD säljer plattform till egna bolaget för 5,3 miljoner

Nyhet   •   Jan 18, 2016 19:19 CET

FX International har varit handelsstoppade ett antal gånger sedan aktien tokrusat. Affärsidén med handel av valuta för lånade pengar ger spekulationer i värdet på bolaget. Senaste tiden har resultatet sjunkit som en gråsten. Nu planerar bolaget att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på totalt 20 miljoner kronor. Syftet är att köpa VD:s handelsplattform för - Genova FX - för 5,3 miljoner kronor. Betalning sker genom att Genova tecknar aktier i företrädesemissionen för 5,3 miljoner kronor. Influtna likvider, utöver de 5,3 miljoner kronor som kvittas mot köpeskillingen, ska användas till handelskapital och till täckande av löpande driftskostnader.

Affären ska godkännas på extra bolagsstämma måndag den 15 februari. Vid bolagsstämmans beslut om godkännande av förvärvet ska aktier som innehas av bolagets vd inte beaktas, då han (VD) är säljaren av handelsplattformen. Styrelsen anser att den föreslagna affären är förmånlig för FX International och dess aktieägare.

FX International AB (publ) (FXI) har, under förutsättning av bolagsstämmans medgivande, träffat avtal med Genova AB om förvärv av samtliga rättigheter till handelsplattformen Genova FX. Förvärvet sker genom att FXI köper ett nybildat dotterbolag till Genova AB som äger samtliga rättigheter till handelsplattformen.

Handelsplattformen Genova FX utgör i dagsläget basen för företagets verksamhet. Dispositionen av handelsplattformen har hittills säkerställts genom ett nyttjanderättsavtal med ägaren till handelsplattformen, Genova AB. FXI har härigenom kunnat använda handelsplattformen för handel med egna medel mot en fast ersättning om 300 tkr per år och en rörlig ersättning motsvarande 25 procent av avkastningen över 25 procent. Arrangemanget har föranlett många frågor från externa investerare och gjort dem tveksamma till att investera i bolaget.

Säljare av handelsplattformen är Genova AB, ett bolag som är helägt av FXI:s vd. FXI är givetvis medvetna om att affärer med närståendekretsen är känsliga ur externt aktieägarperspektiv. Därför har bolaget säkerställt att styrelsens uppfattning om att affären är förmånlig för FXI underbyggts av en extern bedömning i form av en s.k. ”fairness opinion”. Dokumentet jämte styrelsens fullständiga redogörelse kommer att publiceras på FXI:s hemsida och på AktieTorget inom kort.

FXI har kallat till extra bolagsstämma måndagen den 15 februari 2016 för att bolagsstämman skall fatta slutligt beslut om förvärvet. Vid bolagsstämmans beslut om godkännande av förvärvet ska aktier som innehas av bolagets vd inte beaktas.

FXI avser sålunda förvärva samtliga rättigheter till handelsplattformen Genova FX för ca 5,3 mkr. Betalning sker genom att Genova AB, genom utnyttjande av teckningsrätter erhållna från FXI:s vd, tecknar aktier för ca 5,3 mkr i en planerad företrädesemission om totalt 20 mkr. Influtna likvider, utöver de cirka 5,3 mkr som kvittas mot köpeskillingen, skall användas till handelskapital och till täckande av löpande driftskostnader.

Förvärvet innebär bl a att FXI kan använda handelsplattformen inte bara för egen räkning och egen fond, utan får också möjlighet att licensiera ut programvaran som ”motor” till externa kapitalförvaltare, banker etc. FXI kommer härigenom inte bara vara ett företag som bedriver valutahandel för egen räkning utan också ett bolag inom fin-tech sektorn. Eftersom FXI framöver kan agera inom flera olika affärsområden reduceras affärsrisken och betydande potential finns för framtida värdeskapande. Sammantaget innebär detta att den föreslagna affären är förmånlig för FXI och dess aktieägare.